BIR Nett

Terje Strøm, Daglig leder

 

Hvordan har koronapandemien påvirket driften i 2020?

I likhet med resten av samfunnet har også BIR Netts medarbeidere og samarbeidspartnere fått kjenne på en litt annerledes arbeidshverdag siden pandemiens utbrudd i mars 2020. Selskapet var tidlig ute med å iverksette tiltak, for å sikre best mulig drift og tilgjengelighet for kundene i bossnettet. Tilgjengeligheten for kunder i bossnettet har ikke blitt påvirket negativt som følge av pandemisituasjonen.

BIR Nett har fulgt anbefalingene fra myndighetene, og har i hele pandemi-perioden lagt til rette for hjemmekontor for de fleste av medarbeiderne. For å sikre nødvendig tilstedeværelse i forbindelse med utbygging (anleggsarbeider) på Nedre Nygård, har det blitt etablert et anleggskontor på John Lunds plass hvor prosjektleder og byggeleder fra BIR Nett har kontorsted. Status per mars 2021 er at alle medarbeiderne, med unntak av de på John Lunds plass, som hovedregel arbeider fra hjemmekontor. I tråd med anbefalinger gitt fra konsernledelsen blir også så mange møter som mulig gjennomført digitalt.

Det er også gjort flere tiltak med tanke på hygiene, både for brukerne av bossnettet, medarbeiderne i BIR Nett og våre samarbeidspartnere. Berøringsflater på nedkast blir desinfisert og nedkast inspisert jevnlig som et forebyggende tiltak mot smitte mellom brukere. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra publikum som har observert dette. Servicebiler er også utstyrt med engangshansker og desinfeksjonsmiddel, og alt nødvendig utstyr er også gjort tilgjengelig for de ansatte som må være operative utenfor hjemmekontor.


Hva gjorde selskapet i 2020 for å være en miljøpådriver?

Anleggsentreprisen som BIR Nett leder på Nedre Nygård ble fra 2020 gjennomført som et pionerprosjekt med tanke på bruk av miljø som tildelingskriterium. Tildelingen i konkurransen ble gjort på bakgrunn av pris (vektet 70 prosent) og miljø (vektet 30 prosent). Det ble satt høye minimumskrav til alle maskiner og kjøretøy i konkurransen. Tildeling for miljø ble gjort ved å «premiere» maskiner og kjøretøy som har egenskaper som er bedre enn minimumskravene.

Bossnett gir en rekke samfunns-økonomiske gevinster, men anleggs-arbeidet som følger av selve utbyggingen av bossnettet gjennom prosjektfellesskapet i Graveklubben, kan være belastende for miljøet. Anleggssektoren spiller en viktig rolle og er en av de viktigste bidragsyterne for å nå målet om reduksjon av norske utslipp av klimagasser. Som offentlig oppdragsgiver skal vi derfor fortsette å stille krav slik at utviklingen går raskere, men samtidig legge til rette for at nye og mer miljøvennlige løsninger kan benyttes.


 

BIR Nett AS


Daglig leder
Terje Strøm

FORMÅL
BIR Nett AS er et selskap som er 100 prosent eid av BIR AS, og etablert som driftsselskap for å sikre BIR AS sin utbygging og drift av bossnett, herunder oppsamling, innsamling og transport av avfall som er omfattet av
forurensningsloven § 30. Selskapet kan også drive annen virksomhet i tilknytning til formålet. Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler eller delta i andre foretak dersom dette er hensiktsmessig for å oppfylle formålet.

 

OMSETNING OG RESULTAT
BIR Nett AS drives til selvkost. Selskapets resultat, med unntak av eventuelt overskudd fra aktivitet mot næringsmarkedet, skal overføres/dekkes inn av BIR Privat AS årlig. Årets avsetning for avregning mot BIR Privat AS utgjør 6 357 682, og er ført som reduksjon i salgsinntektene.

Brutto omsetning: 40,0 mill. kroner (2019: 37,1 mill. kroner)
Årsresultat: 0,43 mill. kroner (2019: 0,16 mill. kroner)

 

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
Sykefravær: 1,76 prosent. 1,76 prosent kortvarig, 0 prosent langvarig. (2019: 0,8 prosent).

 

Stiftelsesår: 2007
Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS
Årsverk egne ansatte: 9,0

 

STYRET
Borghild Lekve, styreleder
Toralf Igesund
Jostein Ljones