BIR Avfallsenergi

Ingrid Hitland, Daglig leder

 

Hvordan har koronapandemien påvirket driften i 2020?

BIR Avfallsenergi driver virksomhet som er samfunnskritisk, og har derfor måttet ta helt spesielle forholdsregler i forbindelse med pandemien. Det aller viktigste for oss har vært å holde virksomheten i gang. Vi prioriterte derfor høyt å skjerme nøkkelpersonell, og å sikre at eventuelle smitteutbrudd ikke ville få store konsekvenser for driften. Det ble også svært viktig å ha beredskapen klar dersom vi likevel ville få et smitteutbrudd.

For å skjerme våre medarbeidere, ble det alt i starten av mars i 2020 innført besøksforbud på energianlegget. Ingen har fått omvisning på anlegget, og det har også medført at arbeid som ikke var driftskritisk har blitt utsatt.

Vi er avhengige av leveranser av både utstyr og personell fra utlandet ved større vedlikeholdsoppdrag. Dette gjelder alle energianleggene i Norge, og derfor ble det satt i gang et samarbeid for å finne ut hvordan dette kunne gjøres under en pandemi. Arbeidet ble ledet av BIR Avfallsenergi, og har ført til godt samspill og nyttig informasjonsdeling. BIR Avfallsenergi måtte utsette deler av vedlikeholdet og en stor utskifting av kraner på energianlegget, til høsten. Sammen med strenge smittvernsregler gjennom hele året, har dette gitt store ekstrakostnader.

En positiv effekt av koronaepidemien for oss, er at CAPTICO2 fikk testet CO2-fangst og produksjon av kalsiumkarbonat på vårt anlegg sommeren 2020. De ble forhindret fra å teste dette i Polen, og fikk til en rekordrask omplassering av forsøket, som var meget vellykket.


Hva gjorde selskapet i 2020 for å være en miljøpådriver?

I 2020 har vi fortsatt arbeidet med å finne mulige teknologier for CO2-fangst, og også mulige forretningsmodeller for å gjøre det gjennomførbart.

Å brenne avfall som ikke kan gjenvinnes og utnytte varmen til energi, er imidlertid et godt miljøtiltak. Dette reduserer CO2-utslippene betydelig, først ved å hindre at avfall deponeres, og så ved å bruke avfallsvarme til fjernvarme som erstatning for fossilt brensel.

Ved å sortere og gjenvinne store mengder metall fra bunnasken, har vi også i 2020 medvirket til en viktig sirkulær verdikjede. Metallet går tilbake til metallindustrien og kan brukes igjen og igjen. Dette reduserer også klimautslipp ved utvinning av metaller.

Utover CO2 har vi svært god rensing av røykgassen på energianlegget, og både energianlegget og deponiet på Mjelstad har gode renseanlegg for vann som slippes ut. Så selv om vi i utgangspunktet driver en virksomhet som har noen negative miljøeffekter, har vi redusert dette til et minimum.

 

BIR Avfallsenergi AS


Daglig leder
Ingrid Hitland

FORMÅL
BIR Avfallsenergi AS er et selskap som er 100 prosent eid av BIR AS, og etablert som driftsselskap for å sikre BIR AS sin mottaksog behandlingskapasitet når det gjelder avfall som er omfattet av forurensningsloven § 30. Selskapet kan også drive annen virksomhet i tilknytning til formålet. Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler eller delta i andre foretak dersom dette er hensiktsmessig for å oppfylle formålet.

 

AVFALLSMENGDER OG KAPASITET
Avfallsmengde inn: 223 000 tonn
Energiutnyttelse: 71 prosent
Mottatt slagg til Mjelstad: 41 000 tonn
Utsorterte metaller: 4156 tonn magnetisk, 1 631 tonn ikke-magnetisk. 14,1 prosent metall utsortert fra slagget.

 

OMSETNING OG RESULTAT
BIR Avfallsenergi AS drives til selvkost. Selskapets resultat, med unntak av eventuelt overskudd fra aktivitet mot næringsmarkedet, skal overføres/dekkes inn av BIR Privat AS årlig. Årets avsetning for avregning mot BIR Privat AS utgjør 19 947 444, og er ført som økning i salgsinntektene.

Brutto omsetning: 246,9 mill. kroner (2019: 283,1 mill. kroner)
Årsresultat: -14,0 mill. kroner (2019: 11,3 mill.kroner)

 

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
Sykefravær: 7,35 prosent, 2,42 prosent var kortvarig og 3,17 prosent var langvarig. (2019: 6,13 prosent)

 

Stiftelsesår: 2003
Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS
Årsverk egne ansatte: 46,24

 

STYRET
Borghild Lekve, styreleder
Sølvi Merethe Spilde Monsen
Torstein Strand
Ann-Helen Sørhus Linge