Holdningsskapende arbeid

BIR ønsker å skape gode miljøholdninger. Annerledesåret gjorde at vi i større grad måtte forsøke å nå ut til både kunder og elever via nettet. Vi hadde stor aktivitet i sosiale medier, og undervisningsopplegg og omvisning ble digitalisert. Vi lanserte også Miljøportalen som et bidrag til et mer miljøvennlig samfunn.

Undervisning

Besøksåret 2020 startet slik det pleier med fullbookede besøksdager på energianlegget flere uker inn i det nye året. Tilbudet med gratis buss og omvisning til fjerdeklassinger i BIR-kommunene er stadig populært, og flere skoler har et besøk til BIR som en fast aktivitet i årsplanene.

Første uken i mars fikk en gjeng fjerdeklassinger fra Askøy årets siste omvisning. Grunnet økt beredskap rundt koronaviruset ble energianlegget stengt for skolebesøk med øyeblikkelig virkning. BIR ønsket å skjerme medarbeiderne på energianlegget mest mulig siden de jobber med samfunnskritiske oppgaver.

I BIR fulgte vi de nasjonale rådene om å begrense mobiliteten i samfunnet for å hindre smittespredning. Følgelig kunne heller ikke foredrag ute på skoler gjennomføres fysisk, da det å være omreisende rundt på ulike skoler var risikabelt med tanke på smittesporing
og spredning av viruset.

I mars var det ingen som visste hvor lenge koronasituasjonen kom til å vare, men etter hvert belaget vi oss på at restriksjonene kom til å bli vedvarende i større eller mindre grad i ganske lang tid fremover. Det ble derfor raskt utarbeidet et digitalt undervisningsopplegg, med innspilt forelesning og informasjonsfilm og tilhørende oppgaver for grunnskole og eldre klassetrinn.

Vi har også kunne tilbudt oss å være til stede digitalt for å svare på spørsmål og lignende. På denne måten har vi kunnet fortsette å gi skolene vår bistand til miljølære til tross for begrensninger i vårt skoletilbud.


Miljøportalen

Miljøportalen ble lansert i 2020 som en del av BIRs nettsider. Her deles det som går utover vårt lovpålagte arbeid. Informasjon om strandrydding, forsøpling og opplæring er flyttet inn hit. En sirkulær tankegang gjør at vårt miljøengasjement ikke lenger begrenser seg til avfall, men også hvordan vi kan jobbe for å unngå at avfall oppstår. I Miljøportalen deler vi nyttige tips om blant annet reparasjoner og gjenbruk. Slik legger vi til rette for at flest mulig kan bidra til å redusere avfallsmengden og gjøre miljøvennlige valg.

 

BIRs dugnadsaktivitet i 2020

Med statlig tilskudd fra Miljødirektoratet og i samarbeid med Bergen og Omland friluftsråd har BIR mulighet til å ta imot dugnadsboss på alle våre elleve gjenvinningsstasjoner og til å hente dugnadssekker med bossbil i rute. De frivilliges innsats i 2020 ble redusert på grunn av korona, og BIRs egen vårdugnad måtte avlyses ut fra smittevernhensyn og forbudet mot større sammenkomster.

136 strandryddinger er likevel registrert i den nasjonale ryddeportalen rydde.no i 2020. Hovedtyngden av avfallet er levert i sekker på BIRs gjenvinningsstasjoner. Dugnadsdeltakerne har levert inn 13 959 kilo strandryddeboss.

Totalt 848 strandryddesekker ble samlet inn av frivillige under BIR-dugnader. Av disse sekkene hentet BIR Transport inn 153, mens det på gjenvinningsstasjonene til BIR Privat ble levert inn 695 strand-ryddesekker.

Resultatet av innsatsen til dugnadslagene er synlig på mange strender rundt oss. I tillegg er det gjennomført tre dugnader av BIRs idrettslag IL Reno og BIR AS.