Fossilfri renovasjon med elektriske bossbiler


I 2019 har BIR Transport jobbet spesielt med å elektrifisere bilparken og å utnytte datafangst. Vi har blant annet fått utviklet Europas eneste elektriske krokbil. Ved å investere i elektriske bossbiler har vi nådd målet om fossilfri renovasjon i Bergen sentrum.

 

 

- For å hente bosset fra bossnetterminalen i Jekteviken har vi gått til innkjøp av en elektrisk krokbil som kjører bosset til energianlegget i Rådalen. Til sammen har vi nå fire elektriske bossbiler som betjener sentrumsområdet, sier John Gaute Kvinge.

Det er store avstander i BIR Transports dekningsområde – fra kystkommunene Askøy og Bjørnafjorden til Hamlagrø og Eksingedalen i Vaksdal. Kundene bor i alt fra trange sentrumsgater i Bergen til landlige områder hvor det kan være flere kilometer mellom bosspannene. Med dagens batteriteknologi er det ikke mulig å kunne kjøre elektriske bossbiler på de lengste strekkene – til det veier batteriene for mye og vil medføre altfor lav lastekapasitet. Videre må også en tjenlig ladeinfrastruktur for tunge kjøretøy på plass før helelektrisk drift kan bli aktuelt på disse kjørerutene.

 

Internasjonalt samarbeid

BIR ligger langt fremme nasjonalt og internasjonalt når det gjelder å utvikle og ta i bruk elektriske bossbiler. Likevel gjenstår det fortsatt en del nybrottsarbeid før vi kan legge om til helelektrisk drift i hele vårt kjøreområde.

Det har vært en rivende utvikling knyttet til elektrifisering av personbilsegmentet. For tunge nyttekjøretøy har imidlertid denne utviklingen mer eller mindre vært fraværende. De store lastebilprodusentene fremstår som konservative og har hatt lite utvikling for elektrisk drift. Vi har derfor vært tvunget til å tenke utradisjonelt for å få utviklet og levert tjenlige helelektriske renovasjonskjøretøy. I samarbeid med Geesinknorba og EMOSS, begge nederlandske virksomheter som har spesialisert seg på elektrifisering av henholdsvis renovasjonspåbygg og tunge nyttekjøretøy, har vi fått utviklet gode elektriske totalløsninger som er blitt testet ut og satt i drift i Bergen, sier John Gaute.

Samarbeidet førte også til en noe uvanlig forespørsel i januar 2019. Våre leverandører fikk en henvendelse fra avfallsselskapet i fyrstedømmet Monaco, med spørsmål om de hadde en liten elektrisk bossbil for testing. Produsenten hadde ikke bil tilgjengelig, men pekte videre til BIR Transport i Bergen.

Vi var behjelpelige og sendte vår første elektriske bossbil til lilleputtstaten, som for øvrig har mye lignende topografi som Bergen. Vår renovatør er derfor den første i verden som har fått kjøre Formel 1-runden i Monaco med elektrisk bossbil. Seansen ble filmet av tv-selskap og fikk en del oppmerksomhet i Monaco. Monegaskerne var fornøyde med bilen og endte opp med å bestille fire tilsvarende elektriske biler. En fjær i hatten både til BIR Transport og våre leverandører!

Etter hvert som BIR Transports bilpark har blitt byttet ut, har en del av de gamle bossbilene fått nytt liv i utlandet. Gjennom det internasjonale arbeidet i Avfall Norge, ANIN, er BIR involvert i et vennskapssamband i Bosnia. Nettverket baserer seg på et engasjement for å hjelpe kommuner og regioner på Balkan og i Øst-Europa med kompetanse, utstyr og annen hjelp til selvhjelp. ​Flere av Bergens gamle bossbiler gjør en viktig jobb i å kjøre avfall i Konjic, Bosnia. Kompetanseoverføring er en del av samarbeidet. For å kunne vedlikeholde bilene, har BIR jevnlig sendt ned mekanikere de siste ti årene. I 2019 fikk verkstedet vårt besøk av en mekaniker fra Bosnia som fikk god opplæring, og står nå bedre rustet til selv å kunne utføre reparasjonsoppgaver i sin hjemby. ​

 

Digitalisering av rutenettet

Etter en grundig kartleggingsfase startet BIR Transport i mai med å gå over til digitale kjøreruter. John Gaute forteller at målet med omleggingen var å gjøre innsamlingen av restavfallet mer miljøvennlig med bedre utnyttelse av bilparken, færre kjørte kilometer og med jevnere arbeidsbelastning mellom rutene.

Lokalkunnskap og erfaringer fra renovatørene var svært viktige innspill i arbeidet med den digitale ruteomleggingen. Vi oppdaterte vårt digitale veikart med bortimot 2 500 veirestriksjoner etter innspill fra renovatørene, og med all informasjon samlet i samme system har vi fått veldig god oversikt over alle områder vi betjener. Erfaringene med omleggingen er gode og har gitt oss bedre drift både med hensyn til miljø og effektivitet, samtidig som kunnskap om våre kjøreruter er konvertert fra individuell kompetanse hos den enkelte renovatør til kunnskap som nå er tilgjengelig digitalt.

Halverer antall tømminger med digitale sensorer
BIR Transport har også redusert transportutslippet i stor grad ved å nær halvere antall containertømminger i deler av selskapets kjøreområde. Årsaken er at vi nå får signaler fra digitale nivåmålere i containerne. Dette gjør at renovasjonsbilene kan utnyttes langt mer effektivt siden kjøreruter da kan beregnes ved hjelp av digitale data.

BIR er et av få renovasjonsselskap i Norge som aktivt bruker sensorer for å registrere bossnivået i avfallscontainerne. Når containerne oppnår en viss fyllingsgrad gir systemet melding slik at vi kan legge opp effektive kjøreruter for å tømme dem. 22 nye sensorer på Kvamskogen i 2019 reduserte antall tømminger her med nærmere 50 prosent. Besparelsen er meget positiv med tanke på miljøpåvirkning og reduksjon i antall kjørte kilometer. Ved utgangen av 2019 hadde BIR totalt sett installert ca. 400 nivåmålere i bosscontainere, hvorav 83 prosent i BIRs eierkommuner og 17 prosent i Øygarden kommune. Det ble installert 150 nye målere i 2019 og i de første fire måneder av 2020 er ytterligere 70 installasjoner gjennomført.

 

BIR Transport jobber med FNs bærekraftsmål:

      

Bærekraftige byer og samfunn

  • Elektriske bossbiler i Bergen sentrum inklusiv elektrisk krok-/kranbil gjør bossinnsamling i Bergen sentrum fossilfri
  • Digitale kjøreruter fører til mindre kjøring med store dieselbiler
  • Ruteomlegging sparer miljøet for utslipp fra transportbilene.

 Stoppe klimaendringene

  • Sensorer og elektrisk drift, samt ruteoptimalisering

 Samarbeid for å nå målene

  • Deler kunnskap - både nasjonalt gjennom Nettverk Egenregi (Samfunnsbedriftene) og internasjonalt gjennom tett utviklingssamarbeid med leverandører

 

BIR Transport AS

    
Daglig leder
John Gaute Kvinge

FORMÅL
BIR Transport AS et 100 prosent eid selskap av BIR AS, og etablert som driftsselskap for å sikre BIR AS når det gjelder innsamling av avfall i Bergen kommune som er omfattet av forurensningsloven §30. Selskapet er av allmennyttig karakter og skal ikke dele ut utbytte. De ressurser som genereres gjennom virksomheten skal anvendes til realisering av selskapets formål.

ANTALL BILER
Bilparken består av 58 kjøretøy hvor to er bossugbiler og fire er kranbiler. Fire av det totale antallet er elektriske.

OMSETNING OG RESULTAT
BIR Transport AS drives til selvkost. Selskapets resultat, med unntak av evt. overskudd fra akti-vitet mot næringsmarkedet, skal overføres/dek¬kes inn av BIR Privat AS årlig. Årets avsetning for avregning mot BIR Privat AS utgjør 2 551 250 kroner, og er ført som økning i salgsinntektene.
Brutto omsetning: 127,8 mill. kroner (2018: 123,8 mill. kroner)
Årsresultat: -0,22 mill. kroner (2018: -0,45 mill kroner)

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
Sykefravær: 9,99 prosent. 3,30 prosent var kortvarig og 6,69 prosent var langvarig. (2018: 5,31 prosent).

Stiftelsesår: 2002
Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS
Årsverk egne ansatte: 119,85

STYRET
Ove Knudsen, styreleder
Kristian Helland
Bjørg Hatlem
Oddrun Konglevoll
Espen Petter Walde
Sondre Vallestad