Samarbeider om digitalisering og sirkulær økonomi

 BIR Privat har i 2019 fortsatt å utvikle og etablere bærekraftig og innovativ infrastruktur for avfall. Ved å samarbeide bredt og å dele vår kunnskap, er vi en pådriver for sirkulær økonomi og forbedring av rammevilkårene i bransjen.

 

 

Ny, digitalisert infrastruktur for avfall etableres i tilknytning til ny bebyggelse og i byfornyelsesområder. Vi jobber nå for å få til en gunstig bruk av digitaliserte fellesløsninger. Nye avfallsløsninger med kundeidentifisering vil blant annet gi husholdninger med fellesløsninger et bedre insentiv for kildesortering gjennom at de kan faktureres etter hvor mye restavfall de kaster. I tillegg er neste generasjon hytterenovasjon under planlegging og innføring vil starte i 2020.

 

Samarbeider om morgendagens løsninger

Et samarbeidsprosjekt med Norges Handelshøyskole, kalt «Miljølaboratoriet», har fått fart på den digitale utviklingen av fellesløsninger i urbane strøk. Prosjektet har primærfokus på kildesortering og miljøriktig adferd.

- Prosjektmidler fra Forskningsrådet til dette samarbeidet har gjort at vi har utstyrt mange av våre containere og fellesbeholdere med digitaliserte innkastluker slik at disse også kan møte kravene fra den fleksible gebyrmodellen, forteller Bente Gansum Daazenko.  – Samtidig skal vi se på hvilke insentiver og tiltak som fungerer best for å stimulere til at vestlendinger tar miljøvennlige valg.

Vi samarbeider også tett med søsterselskaper i konsernet, blant annet BIR Nett i etableringen av felles rørbasert avfallsløsning for Mindemyren og andre større transformasjonsområder i Bergen. Bergen og BIR er anerkjent som ledende i Europa på digitalisert avfallsinfrastruktur i urbane strøk. Sammen med BIR Nett deltar BIR Privat i arbeid med forbedring av rammevilkår for avfallsløsninger, særlig for å jobbe frem endringer i plan- og bygningsloven.

 

Digitale nivåmålere fører til mindre utslipp

BIR Privat har montert digitale nivåmålere i en stor del av glassigloene og bunntømte containere for restavfall. Nivåmålerne gir signal om fyllingsgrad, og dette gjør at BIR Transport kan tømme containerne når de er fulle i stedet for å tømme halvfulle containere eller å komme når de er overfylte. Algoritmer regner ut de beste kjøremønstrene. Etter å ha montert 35 nye nivåmålere i Bergen og på Kvamskogen i 2019, ble antall tømminger halvert.

BIR Privat har også elektrifisert en del av sine tjenestekjøretøy slik at vi har redusert våre fossile utslipp.

 

En viktig pådriver for sirkulær økonomi

BIR Privat har tatt en aktiv rolle i arbeidet med å påvirke rammevilkår som er relevante for virksomheten, ikke minst de ulike produsentansvarsordningene. – Vi jobber aktivt med sirkulær økonomi og har større oppmerksomhet på materialstrømmene, både før og etter egen verdikjede.

BIR Privat er opptatt av å samarbeide tett med eierkommunene.

– Samarbeidet sikrer at vi involverer våre eieres interessenter på miljø- og avfallsområdet, sier Bente. - I arbeidet med å utvikle framtidens gjenvinningsstasjoner er det viktig å sikre ressurser og forlenge materialers levetid. BIR Privat AS ønsker en balansert prioritering hvor også miljøregnskapet og økonomi har betydning.

 

Deler kunnskap om digitalisering

En rekke andre byer og avfallsselskap i Norge får del i BIRs kunnskap og benytter den i egne digitaliseringsstrategier. BIR Privat AS har utstrakt dialog og nettverkssamarbeid med andre renovasjonsselskaper og aktører i bransjen.

- Gjennom prosjektarbeid deler vi erfaringer med andre for at vi sammen skal utvikle bransjen i riktig retning, sier Bente og legger til at BIR Privat har stilt opp på flere arrangementer i regi av både Avfall Norge og KS Bedrift Avfall med bidrag innenfor digitalisering og moderne avfallsinfrastruktur.

 

BIR Privat jobber med FNs bærekraftsmål:

               

Innovasjon og infrastruktur

  • Utvikler og etablerer bærekraftig og innovativ digital avfallsinfrastruktur og moderniserer eksisterende avfallsløsninger. 

Bærekraftige byer og samfunn

  • Jobber sammen med BIR Nett om forbedring av rammevilkår, blant annet endringer i plan- og bygningsloven. bymiljøet.

Ansvarlig forbruk og produksjon

  • Utvikler gjenvinningsstasjonene for å sikre ressurser og forlenge materialers levetid.
  • Påvirker rammevilkår for bransjen og produsentansvarsordningene.

Stoppe klimaendringene

  • Videreutvikler fleksibel gebyrmodell og legger til rette for økt kildesortering og klimasmarte valg.
  • Jobber med elektrifisering av bilparken i BIR-konsernet.

 Samarbeid for å nå målene

  • Samarbeider med søsterselskap, eierkommuner, leverandører og andre renovasjonsselskaper og deler erfaringer for å utvikle bransjen i riktig retning. 

 

BIR Privat AS


Daglig leder
Bente Gansum Daazenko

FORMÅL
BIR Privat AS er et 100 prosent eid selskap av
BIR AS, og etablert som driftsselskap for å sikre
BIR AS betjening av kundene som er omfattet
av forurensingslovens § 30. Selskapet er av
allmennyttig karakter og skal ikke dele ut utbytte.
De ressurser som genereres gjennom virksomheten skal anvendes til realisering av selskapets formål.

AVFALLSMENGDER
Totale avfallsmengder
Totalavfallsmengde: 149 059 tonn, hvorav 80 476 tonn fra rutegående og 68 583 tonn fra gjenvinningsstasjoner. Dette tilsvarer 408 kilo per innbygger.

Gjenvinningsstasjonene
68 583 tonn ble mottatt. Av dette utgjør restavfallet 16 991 tonn (25 prosent).

Farlig avfall
Det ble samlet inn totalt 4 713 tonn farlig avfall. Det tilsvarer 12,9 kilo per innbygger.

OMSETNING OG RESULTAT
Brutto omsetning: 228,4 mill. kroner (2018: 397,8 mill. kroner)
Årsresultat: 0 mill. kroner (2018: 0,2
mill. kroner)
Selskapet er underlagt selvkostregler og skal derfor i en 3-5 års periode gå i balanse. For inneværende 5-års periode har selskapet et netto underskudd på 47,7 mill. kroner.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
Sykefravær: 7,12 prosent. 2,26 prosent var kortvarig og 4,86 prosent langvarig. (2018: 5,4 prosent)

Stiftelsesår: 2002
Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS
Årsverk egne ansatte: 130,63

STYRET
Toralf Igesund, styreleder
Kenneth Stien
Ann-Helen Sørhus Linge
Morten Straume
Øyvind Setvik
Ivan Rumyanchev Vasilev