Jubileumsår med flere rekorder

I 2019 fylte BIR Avfallsenergi 20 år. Jubileumsåret ble også et rekordår på flere områder. Selskapet jobber stadig med å trekke ut større andel av metallet som havner i restavfallet, og Mjelstad Miljø har hatt den høyeste utsorteringen noensinne. 

 

 


Bunnasken som blir igjen når restavfallet er brent kjøres ut til Mjelstad Miljø på Osterøy. Slaggsorteringsanlegget startet opp i 2008 som et av de første i Norge, og siden den gang har stadig flere metaller blitt trukket ut. Selv de minste bitene blir trukket ut. I 2019 trakk virvelstrømseparatorene ut omtrent 6100 tonn metaller, som tilsvarer 13,5 prosent av bunnasken.
– Binderser, mynter og elektronikk, samt større metallgjenstander som motorer er noe av det som havner i forbrenningsovnen i Rådalen, forteller Ingrid Hitland.

– Selv de minste bitene blir trukket ut, og disse tallene gjør at Mjelstad Miljø ligger helt i toppen på utsortering av metaller her i landet, sier Ingrid.

 

Bærekraftig forvaltning av avfallsressurser

Mange metaller sees på som en begrenset ressurs. Det koster mye å produsere nye metaller, og det er heller ikke alle som kan lages i et laboratorium. Gjenvinning av metaller er derfor svært nyttig.

Det er også viktig for miljøet å fjerne tungmetaller. Når disse sorteres ut, går de tilbake i produksjon i stedet for å havne på deponiet, noe som er både verdiøkende og sparer miljøet.

 

Økt forbrenningskapasitet

Anleggene til BIR Avfallsenergi er høyteknologiske. I Rådalen blir restavfallet brent, og dampen fra energianlegget blir omgjort til fornybar energi. To turbiner produserer strøm, og i tillegg produseres det fjernvarme.

– Kort oppsummert destruerer vi avfall som ikke skal tilbake i sirkulære verdikjeder, sier Ingrid.

I 2019 har det vært jevn tilførsel av restavfall. Resultatet er at begge ovnslinjene hadde godt over 8000 driftstimer hver. Dette ble rekord på begge linjene totalt sett.

Mengden restavfall øker, og BIR Avfallsenergi har gjennom årene utvidet kapasiteten sin fra 90 000 til 210 000 tonn. I siste del av 2019 ble det gjort en oppgradering av styringssystemet på den nyeste linjen på energianlegget.

– Oppgraderingen gjør at vi kan brenne mer per time, og får dermed en høyere produksjon. Justeringen er spesielt viktig for leveransen til BKK Varme, da den gir en bedre styring av produksjonen. Med slike justeringer kan vi øke kapasiteten uten å bygge nytt anlegg.

 

Samarbeider om karbonfangst

BIR samarbeider med, og har investert i gründerbedriften Bergen Carbon Solution (BCS), som fanger CO2 fra røykgassen på energianlegget og omdanner den til karbonnanofiber. Dette stoffet er om lag hundre ganger sterkere enn stål, og kan brukes innenfor områder der materialer må være lette og sterke. Prosjektet er under utvikling, og teststasjonen blir trolig satt opp i 2020.

Videre i arbeidet med CO2-fangst inngikk BIR Avfallsenergi et annet samarbeid om utvikling og informasjonsdeling med Returkraft i Kristiansand og Amager Ressurssenter (ARC) i København.

 

Jubileumsår

I november 2019 fylte energianlegget 20 år, og bossets utvikling har vært en utfordrende og spennende reise. BIR har helt siden den første delen av anlegget sto ferdig i 1999 gradvis jobbet for å forme restavfallets utvikling i Bergen. Fra starten ble BKK involvert for å ta imot strøm og fjernvarme. Etter de fire første årene viste det seg at anlegget i Rådalen var for lite, og i 2010 måtte anlegget bygges ut til dobbel kapasitet. Mjelstad Miljø ble kjøpt opp i 2004, som deponi for bunnasken. Et avansert anlegg for utsortering av metall ble installert i 2008.

Alt fra skoleklasser til politikere og utenlandske delegasjoner besøker begge anleggene. Ingrid forteller at de lar seg imponere over hvor avansert teknikk som benyttes, og hvor stort energianlegget i Rådalen er.

Hun er også stolt av sine medarbeidere.

– De ansatte innehar høy kompetanse. Hele ni medarbeidere i BIR Avfallsenergi har vært med fra oppstarten, og feiret også 20-årsjubileum. Dette gjør noe med kompetanse og kontinuitet på arbeidsplassen.

 

 

BIR Avfallsenergi jobber med FNs bærekraftsmål:

         

Ansvarlig forbruk og produksjon

  • Fjerner metaller fra restavfallet og gjenvinner dem.
  • Produserer fornybar energi ved forbrenning av restavfall.  

 
Stoppe klimaendringene

  • Fjerner tungmetaller fra restavfallet, slik at de ikke havner på deponiet. 
     

Samarbeid for å nå målene

  • Deler kunnskap gjennom medlemskap, blant annet i Avfall Norges Energigjenvinningsgruppe og Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs. 

 

BIR Avfallsenergi AS


Daglig leder
Ingrid Hitland

FORMÅL
BIR Avfallsenergi AS er et 100 prosent eid selskap av BIR AS, og etablert som driftsselskap for å sikre BIR AS mottaks- og behandlingskapasitet når det gjelder avfall som er omfattet av forurensningslovens §30. Selskapet kan også drive annen virksomhet i tilknytning til formålet. Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler eller delta i andre foretak dersom dette er hensiktsmessig for å oppfylle formålet.

AVFALLSMENGDER OG KAPASITET
Energianlegget: 207 000 tonn (2018: 215 000 tonn). Energiutnyttelse: 74 prosent (2018: 75 prosent). Deponiet: Mottatt slagg fra energianlegget: 45 000 tonn (2018: 42 000 tonn). Utsortert jern og metall: 4 617 tonn magnetisk, 1 481 tonn ikke-magnetisk
13,5 % metall utsortert fra slagget.
(2018: totalt 5 628 tonn).

OMSETNING OG RESULTAT
BIR Avfallsenergi AS drives til selvkost. Sel¬skapets resultat, med unntak av evt. over- eller underskudd fra aktivitet mot næringsmarkedet, skal overføres/dekkes inn av BIR Privat AS årlig. Årets avsetning for avregning mot BIR Privat AS utgjør kr 5 421 860, og er ført til reduksjon i salgsinntektene. Brutto omsetning: 283,1 mill. kroner (2018: 264,0 mill. kroner). Årsresultat: 11,3 mill. kroner (2018: 12,5 mill kroner)

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
Sykefravær: 6,13 prosent, 3,11 prosent var kortvarig og 3,02 prosent var langvarig. (2018: 8,43 prosent)

YTRE MILJØ
Energianlegget: Anlegget har i 2019 i all hovedsak overholdt kravene til utslipp med svært gode marginer. Nær alle utslipp ligger i hovedsak i området 0 til 30 prosent av det tillatte, en rekke komponenter i røykgassen er så lave at de ikke er målbare. Et unntak er NOx der utslippet ligger i området 50 – 70 prosent av det tillatte. De kontinuerlige målte verdiene fra røykgassen blir benyttet i beregningen av totale årlige utslipp. Deponiet: Deponiet Mjelstad Miljø på Osterøy tar kun imot slagg fra energianlegget. Hele 13 prosent metall ble sortert ut fra slagget. Slagget ble deponert.

Stiftelsesår: 2003
Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS.
Årsverk egne ansatte: 47,55

STYRET
Steinar Nævdal, styreleder
May Lisbeth Wergeland
Sølvi Spilde Monsen
Espen Andre Widding Møller