Helse og arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø for medarbeidere, innleid personell og leverandører er en grunnleggende forutsetning for BIRs verdiskapning. Det er nulltoleranse for mobbing, trakassering og diskriminering. Alle medarbeidere skal bidra til å forbedre HMS-resultatene ved å etterleve rutiner, rapportere om uønskede forhold, bidra til forbedringsarbeid samt å stoppe farlige handlinger. 

 

HMS-arbeidet drives innenfor de ulike virksomhetsområdene med utgangspunkt i de krav som stilles i det enkelte område. I selskapene er linjeansvaret klart definert, og det forebyggende arbeidet har høy prioritet på arbeidsplassene.

Attraktiv arbeidsgiver – rekruttere og beholde

BIR skal være en attraktiv arbeidsgiver som kan tiltrekke nye medarbeidere, samtidig som vi vil beholde og videreutvikle kompetansen hos nåværende medarbeidere.

Gjennom Bergen Næringsråd og Trainee Vest har vi i de siste årene rekruttert flere medarbeidere og høsten 2019 tok vi inn fem traineer. Disse er fordelt på henholdsvis BIR AS (fire) og BIR Nett AS (en).

REdu, som er avfallsbransjens kompetanseløft, har gitt BIR muligheten til å bruke studenter til å løse ulike bransjefaglige problemstillinger. Noen av studentene har gjennom dette også fått midlertidige og faste stillinger.

Konsernet hadde per 31. desember 2019 473 faste og midlertidige medarbeidere, tilsvarende 427,8 årsverk. Til sammenligning var tallene for 2019 450 medarbeidere og 383,5 årsverk. Gjennomsnittsalderen i konsernet er 44,7 år (42,5 år i 2018).

Medarbeiderutvikling

Vår viktigste ressurs i gjennomføringen av vårt samfunnsoppdrag er våre egne medarbeidere. Alle ansatte hos oss har ansvar for å bidra med kompetanse og engasjement, slik at vi kan realisere både våre felles mål og nå vår visjon om å være «vestlendingenes egen miljøbedrift».

Kontinuerlig kompetanseutvikling er viktig for BIR, og alle selskapene har i år påbegynt arbeidet med å utarbeide kompetansestyring i BIR med tilhørende tiltaksplan. Ansvar for å skape et miljø med vekt på gode leveranser og prestasjoner har alle, både ledere og medarbeidere.

Vi har i år tatt inn lærlinger som har valgt utdanning innen gjenvinningsfaget, yrkessjåførfaget, bilfaget (tyngre kjøretøy) og kontor- og administrasjonsfag. Inntak av lærlinger er viktig for å sikre tilgang bransjefaglig kompetanse. Ved utgangen av 2019 hadde vi sju lærlinger.

Gjennom BIR sitt program for lærlingene legger vi til rette for at de blir kjent med hverandre, skaper samhold og blir kjent med andre avdelinger enn sin egen.

Utvikling av BIR-kultur

I vårt arbeid med å bygge en sterk bedriftskultur er blant annet kjerneverdiene og slagordet vårt viktig. Kjerneverdiene er: superpålitelig, miljøpådriver, imøtekommende og lagspiller (SMIL). Slagordet er «sammen for en god sak», og dette har i tillegg betydning for vårt arbeid ut mot våre kunder.

Det er viktig at ledere prioriterer oppfølging av sykemeldte, for på den måten kan konsernet få et lavest mulig sykefravær. Totalt var sykefraværet i 2019 på 6,9 prosent. Det er en oppgang på 0,5 prosentpoeng siden 2018. Korttids- og langtidsfraværet har vært på henholdsvis 2,4 og 4,5 prosent.
Vi arbeider systematisk for å utforme og forbedre arbeidsforholdene for å unngå arbeidsulykker, arbeidsrelaterte sykdommer og sykefravær på grunn av både fysiske og psykososiale risikofaktorer i arbeidsmiljøet. Alle, ledere og medarbeidere, har et ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø.

 

Vårt mål er å være en arbeidsplass med full likestilling mellom kvinner og menn. Vi retter oss etter diskrimineringslovens formål om å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering. I konsernet skal det ikke forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn eller andre forhold som etnisitet, alder eller livssyn i saker som lønns- og arbeidsvilkår, karriereutvikling og rekruttering, forfremmelse og beskyttelse mot trakassering. BIR har cirka elleve forskjellige nasjonaliteter representert i arbeidsstokken.

Varsling

I lys av endringer i arbeidsmiljøloven er rutine for varsling revidert. Rutinen beskriver hvordan man kan varsle samt hvordan arbeidsgiver skal følge opp og undersøke et varsel.

Det er registrert én varslingssak i løpet av 2019. Saken er ferdig behandlet.


Etiske retningslinjer

Alle BIRs medarbeidere er gjennom ulike roller representanter for virksomheten. Det er de beslutningene og handlingene vi gjør hver dag som bygger BIRs omdømme og sikrer tilliten til konsernet. BIRs etiske retningslinjer tydeliggjør de holdninger og den atferden BIR forventer av sine medarbeidere med hensyn til respekt, integritet og lojalitet. Retningslinjene gir et felles grunnlag for betraktning og bevisstgjøring av etiske spørsmål og hjelper medarbeiderne til å ta riktige valg.

Korrupsjon
Det er forbud mot å bestikke eller motta bestikkelser. Beslutning om å motta eller gi noe av verdi må alltid kunne forsvares offentlig.

Samfunnsansvar
BIR skal være en god nabo og bidra til en positiv miljøutvikling i samfunnet generelt og i de lokalsamfunn som er berørt av vår virksomhet spesielt.

Habilitet
Vi skal unngå at det oppstår konflikt mellom personlige interesser og BIRs interesser. Enhver medarbeider har ansvar for å vurdere egne interesser opp mot sitt virke i BIR.

Arrangementer
Invitasjoner skal alltid vurderes i henhold til om det ligger en forventet gjenytelse bak, og om invitasjonen er i full åpenhet. Som hovedregel skal BIR betale for arrangement medarbeiderne deltar på.

Rutine for forebygging og håndtering av vold og trusler

Vold og trusler på arbeidsplassen er ingen privatsak, men hendelser som angår alle som arbeider i BIR. Det er en arbeidsmiljøutfordring dersom medarbeidere blir utsatt for vold og trusler på arbeidsplassen.
Å bli utsatt for en alvorlig hendelse eller å oppleve gjentatte hendelser over tid kan resultere i slitasje, utrygghet, mistrivsel, sykdom og varige mén. Dette kan igjen lede til sykefravær og/eller at medarbeidere slutter i jobben. Lovverket setter derfor krav til at arbeidsgivere må sette vold og trusler på dagsorden og arbeide aktivt med forebygging. Det er derfor utarbeidet en rutine for forebygging og håndtering av vold og trusler der tredjepart utøver vold og/eller trusler mot en medarbeider.

«Løst gamle floker»

BIR Transport og BIR Privat har gjennom 2019 samarbeidet om å etablere gode, permanente løsninger i boligområder som har utfordringer med HMS og fremkommelighet. Områdene har hatt ulike utfordringer, men samtlige har hatt problemer knyttet til fremkommelighet, rygging og dårlig sikt. Opp gjennom årene har dette ført til blant annet skade på eiendom og materiell, økt risiko for renovatørene og myke trafikanter, og svært tidkrevende drift. Vinterføre og feilparkerte biler i disse områdene har også ført til uteblitt bosstømming og påfølgende kundeklager.

Arbeidet har allerede gitt resultater, blant annet ved innføring av samlepunkt for spann i ytterkant av boligområder. Samlepunkt øker sikkerheten for beboerne i gaten og bedrer trafikkflyten når vi unngår alle «småstoppene». I flere gater er det ikke snuplass, eller snuplassen er tidvis sperret på grunn av parkerte biler. Sjåførene må dermed rygge ut av gaten, noe som gir økt risiko. Når bossbilene unngår å måtte stanse utenfor hver bolig for å tømme spann, gir dette en mer effektiv og miljøvennlig tømming. Samlepunkt kan i noen tilfeller også sikre at tømming av spannene i gaten kan utføres stabilt hele året, fordi godt plasserte samlepunkt ofte ligger nærme hovedvei og dermed er prioritert brøytet og strødd av veimyndighetene.

Arbeidet har gitt så gode resultater at det vil bli videreført i 2020.

Uønskede hendelser

Friske medarbeidere og stabil arbeidskraft i et godt arbeidsmiljø er en forutsetning for at BIR skal oppnå effektiv drift og kvalitet i alle ledd. Arbeidet skal tilrettelegges slik at medarbeiderne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og at ingen blir skadet eller syke som følge av arbeidet. BIR arbeider kontinuerlig for å redusere antall personskader, oppnå et lavt sykefravær og skape et godt arbeidsmiljø.

Registrering av HMS-saker er stabilt
Registrering og behandling av uønskede hendelser er viktige virkemidler for å redusere arbeidsulykker. God oversikt over slike hendelser gir bedre mulighet til å sette inn godt og målrettet forbedringsarbeid. I 2019 ble det totalt registrert 509 slike saker i konsernet, noe som er litt færre enn i 2018, med 571 registreringer.
BIR skal være ledende i bransjen innen sikkerhet. Vi skal oppnå gode resultater og være en pådriver for bedre sikkerhetsstandard i bransjen. Det er en klar forventning om at alle som arbeider for oss skal gripe inn i utrygge situasjoner og delta aktivt for å redusere risiko.

Det er et grunnleggende prinsipp at HMS-arbeidet skal være forebyggende. Revisjoner, funn fra arbeidshelseundersøkelser og risikovurderinger gir grunnlag for å finne uønskede forhold og iverksette tiltak for korreksjon og forbedring. Risikovurderinger hjelper virksomhetene i forbedringsarbeidet gjennom å finne tiltak som reduserer risikoen for at faren skal inntreffe.

Fraværsskader
BIRs overordnende mål er null arbeidsulykker med fravær. I 2019 hadde konsernet åtte hendelser med fravær. En av hendelsene utgjorde 82,5 prosent av alle fraværsdagene. Antall fraværsskader er fortsatt for høyt, og vi kan bli flinkere til å finne de riktige tiltakene som hindrer repeterende skader. Konsernet er opptatt av forbedringsarbeid, og registrering av HMS-hendelser og farlige forhold er en viktig forutsetning for ytterligere å redusere antall arbeidsulykker.


Skade påført tredjeperson
Antall materielle skader påført tredjepersons eiendeler endte på 31 i 2019, en reduksjon på sju skader sammenlignet med 2018. Dette er en positiv utvikling sett i lys av at bilparken økte med cirka 15 prosent ved inngangen til fjerde kvartal i 2017. Kostnadene forbundet med disse skadene er 849 984 kroner mot 892 458 kroner i 2018.


Kundeklager
Det ble registrert 3 912 kundeklager fra husholdningene i 2019. Tilsvarende tall for 2018 var 1 973. Økningen skyldes i all hovedsak omlegging av restavfallsrutene våren 2019. Majoriteten av henvendelsene er klager om at beholderen ikke er tømt.

Gjennom et helt år blir det tømt over 3,5 millioner avfallsbeholdere og containere. Dersom man tar hensyn til dette, er antall kundeklager lavt. Antallet tilsvarer 2,1 prosentandeler av antall boenheter og fritidsboliger eller 0,1 prosent av antall tømminger eller 0,1 prosent av antall tømminger.

 


Naboklager

I fjor ble det innrapportert to naboklager knyttet til vår drift. Begge klagene gjelder klage på lukt fra energianlegget i Rådalen. I det ene tilfellet var mengden avfall i bunkeren svært lavt, noe som erfaringsmessig kan gi mer lukt. I tillegg var den ene porten i mottakshallen skadet slik at den ikke kunne kjøres ned. I det andre tilfellet stammet trolig lukten fra avfallsballer som var lagret på baksiden av anlegget.

Alle klager på lukt registreres og undersøkes. Medarbeidere ved energianlegget er svært oppmerksom på å hindre lukt fra anlegget ved å få inn avfall og holde luker stengt når det er mulig. I løpet av 2020 bygges en hall for balling og mellomlagring av avfall. Den vil bidra til å redusere mulighet for lukt.God beredskapshåndtering
Selv om vi jobber godt med sikkerhetsarbeid i konsernet, er vi klar over risikofaktorene forbundet med vår virksomhet. For å håndtere uforutsette og alvorlige, uønskede hendelser på en god måte, har hver virksomhet sin egen beredskapsplan. Vi hadde ingen alvorlige beredskapshendelser i 2019.

Tilsyn og inspeksjoner av myndigheter

BIR Transport
I september 2019 gjennomførte Arbeidstilsynet et tilsyn hos BIR Transport. Formålet var å sjekke at virksomheten har et arbeidsmiljø som forebygger arbeidsrelaterte skader og sykdom samt å sjekke at virksomheten gir de ansatte lovlige arbeidsbetingelser. Tilsynet ga to pålegg. Det ene pålegget omhandlet innholdet i arbeidsavtalene og det andre pålegget gjaldt manglende forsvarlighetsvurdering av arbeidstidsordningene. Begge påleggene er svart ut og saken er avsluttet.

Fylkesmannens miljøvern- og klimaavdeling
12. september 2019 gjennomførte Fylkesmannens miljøvern- og klimaavdeling en inspeksjon ved energianlegget til BIR Avfallsenergi. Tilsynet resulterte i ett avvik: Internkontrollen for ytre miljø har noen mangler. Avviket er svart ut.

Ytre miljø

BIR skal være «vestlendingenes egen miljøbedrift». For å oppnå visjonen tar vi vårt samfunnsansvar på alvor. Vi jobber for å tilegne oss god informasjon om miljømessige konsekvenser av vår virksomhet. For å redusere belastningen på miljøet og forbedre kvaliteten på tjenestene, skal BIR ligge i front og investere i bedre teknologi som reduserer utslipp av klimagasser.

Klimamål
Høsten 2016 ble BIRs Avfalls- og ressursstrategi vedtatt. Den gir retning for utvikling og prioritering av de lovpålagte oppgavene som er delegert til BIR. Strategien inngår som en del av konsernets overordnede strategiarbeid og støtter opp under konsernets hovedstrategi og målsettinger. Handlingsplaner med tiltak som støtter opp under de strategiske grepene og målene utarbeides i de ansvarlige selskapene.

Det er formulert 16 mål som skal føre konsernet i ønsket retning. Noen mål er konkrete og målbare, mens andre er prosessmål som krever omfattende samarbeid med parter utenfor BIR.

To av målene bidrar direkte til å redusere BIRs klimautslipp. Det ene målet er at BIR skal samle inn avfall i Bergen sentrum uten utslipp av NOx og CO2 innen 2020. Det andre målet er at BIR skal redusere sine utslipp av CO2 fra transport med 80 prosent innen 2020. Videre støtter BIR bransjens arbeid for å utrede fangst og lagring av CO2 fra avfallsforbrenning.

Elektrifisering av bilparken

BIR skal redusere sine samlede CO2-utslipp med 80 prosent innen utgangen av 2020. Videre skal avfallsinnsamling i Bergen sentrum gjennomføres fossilfritt innen utgangen av 2020. Dette skal vi greie ved å effektivisere rutestrukturer samt å være helt i frontlinjen for å teste ut og implementere innovative og miljøvennlige driftsløsninger.

For å komme i mål med fossilfri avfallsinnsamling, har BIR valgt å gå for elektriske biler. I 2018 kom det første fossilfrie renovasjonskjøretøyet i drift. Det var en liten komprimatorbil som skal betjene de trangeste gatene i sentrum. I 2019 ble nok en elektrisk renovasjonsbil satt i drift. Når ytterligere to elektriske renovasjonsbiler blir satt i drift primo 2020, innfrir BIR målsetningen om å betjene husholdningskundene og den øvrige infrastrukturen i sentrumsområdet fossilfritt.

Etter hvert som bossnettet i Bergen blir bygget ut, reduseres samtidig behovet for tungtransport i sentrum. Der bossbilene tidligere kjørte inn i gatene for å hente boss, benytter nå kundene seg av det underjordiske rørnettet og bosset blir hentet i terminalen i Jekteviken. BIR Nett sine tjenestebiler er elektriske, samt at de benytter elektriske sparkesykler når de skal ut på oppdrag knyttet til bossnettet.
Likeledes har BIR Privat tatt i bruk tre elektriske varebiler til rydding rundt nedkast og returpunkter og utsetting av bosspann. Dette er begynnelsen på en overgang til fullstendig fossilfri drift. Etter hvert som den eksisterende bilparken må skiftes ut, vil den erstattes av nye, elektriske biler, og da vil vi nå 100 prosent fossilfri drift. I tillegg benytter kontrollørene i BIR Privat elektrisk sykkel på oppdrag i Bergen sentrum.

BIR har i dag 162 kjøretøy på fossilt drivstoff (163 i 2018), derav 95 renovasjonsbiler. Videre har vi 25 nullutslippskjøretøy, derav to renovasjonsbiler.

Andre klimareduserende tiltak

BIR jobber også med følgende tiltak for å redusere klimautslippene:

  • BIR jobber aktivt med sirkulær økonomi og bidrar til å skape avfallsstrømmer som blir nytt råstoff til matvareproduksjon, for eksempel melbillelarver til menneskeføde og dyrefôr.
  • Fjernvarmenettet bygges ut ytterligere sammen med BKK Varme AS. Fjernvarme er basert på fornybar energi fra energianlegget i Rådalen. Fjernvarme erstatter bruk av fyringsolje i lokale fyringssentraler og oljefyrer. I takt med at bossnettet i Bergen bygges ut, reduseres behovet for å kjøre med bossbiler i sentrum.
  • Energianlegget oppgraderte forbrenningskontrollsystemet til Linje 2. Det gav en god effekt, linje 2 har nå en jevnere produksjon og klarer å ta unna mer avfall.
  • Energianlegget oppgraderte styresystemet sitt for å sikre mer stabil drift, hvilket også gir mindre utslipp.
  • Mjelstad Miljø installerte nytt renseanlegg for sigevann i 2018. Dette ble satt i normal drift i 2019.
  • BIR Privat og BIR Transport samarbeider om å redusere antall kilometer kjørt per kilo innsamlet avfall. For eksempel blir stadig flere nedgravde løsninger og returpunkter utrustet med sensor som gir opplysninger om fyllingsgraden. Dermed kan tømmefrekvensen optimaliseres.
  • BIR Privat måler hvor mange beholdere vi gjenbruker i forhold til hvor mange vi setter ut totalt. Videre er vi i dialog med leverandører for å øke andelen resirkulert materiale i de beholderne vi kjøper.
  • Det er gjennomført en effektivisering av innsamlingsrutene for restavfall.

Miljøhendelser i 2019

I 2019 ble det totalt registrert 28 miljøuhell, mot 41 miljøuhell i 2018. Hvert år har BIR målsetning om at det ikke skal skje miljøuhell som er så alvorlige at de må rapporteres til Fylkesmannens miljøvernavdeling. I fjor ble det rapportert seks hendelser til Fylkesmannens miljøvernavdeling, se tabellen nedenfor.

Av mindre miljøuhell kan nevnes:
hydraulikklekkasjer fra biler, maskiner og komprimerende containere som har medført mindre utslipp av olje en slange revnet i forbindelse med levering av kalk til energianlegget

Klimaregnskapet
BIR er en av 38 partnere i Klimapartner Vestland. Som partner forplikter vi oss til å utarbeide en årlig rapport over egne utslipp av klimagasser, lage planer og gjøre tiltak for å redusere disse samt forbli miljøsertifisert. BIR har nå utarbeidet sitt sjuende klimaregnskap.

Prosessutslipp er den størsteCO2-kilden i BIRs klimaregnskap. Med prosessutslipp menes beregnet fossil andel av CO2-utslippet fra forbrenning av avfall i energianlegget. Dette CO2-utslippet vil bestå av karbon fra både fossile og fornybare kilder. Plast og lignende vil gi fossilt utslipp, mens for eksempel matavfall, tekstiler av naturfiber og papir vil gi fornybart utslipp.