Energianlegget

BIR Avfallsenergi AS er Bergens største produsent av miljøvennlig varme, noe som kommer innbyggerne i Bergen til gode i form av elektrisitet og fjernvarme fra BKK Varme AS. I 2019 leverte vi varme til BKK Varmes fjernvarmenett tilsvarende årsbehovet til rundt 28 000 husstander. I tillegg produserte vi elektrisitet tilsvarende årsbehovet til rundt 5 000 eneboliger.

 

Dette er i tråd med firmaets formål som sier at vi skal bidra til bedre luftkvalitet ved produksjon av miljøvennlig energi I minst mulig grad bidra til negative miljøpåvirkninger Fremme miljøbevissthet i egen organisasjon og hos kundene

Energianlegget har konsesjon til å motta og energigjenvinne husholdningsavfall og næringsavfall som ikke materialgjenvinnes, mindre mengder sykehusavfall og medisinrester, avløpsslam, brukt kulladsorbent fra eget renseanlegg og visse typer bygg- og riveavfall klassifisert som farlig avfall. I 2019 mottok vi totalt 207 000 tonn avfall, fordelt mellom husholdnings- og næringsavfall. Av dette var totalt 1 600 tonn blandet returtrevirke og 1 600 tonn bygg- og riveavfall klassifisert som farlig avfall.

Den totale avfallsmengden inkluderer også rundt 7 000 tonn sortert restavfall importert fra Storbritannia. Dette sikrer at energianlegget har mulighet til å levere mest mulig varme til fjernvarmenettet i kalde perioder. Behandling av dette avfallet hos oss bidrar også til at mindre blir lagt på deponi i Storbritannia, som ikke har nok forbrenningskapasitet til å håndtere alt avfall som oppstår i landet.

 

Behandlingsmetode

Energianlegget består av to forbrenningsovner med fire rensetrinn hver, bygget i henholdsvis 1999 og 2010. Ovnene er utstyrt med trinnvis tilsetting av luft og resirkulering av avgasser for å oppnå en renest mulig forbrenning. Energien som frigjøres fra avfallet utnyttes til strøm og varme og er en vesentlig mer miljøvennlig behandlingsmåte enn deponering som var standard behandlingsmåte tidligere. Deponering av avfall frigjør metan, som er en mye mer potent klimagass enn CO2. Avfallet inneholder også en blanding av karbon fra fornybare og fossile kilder. Den fornybare andelen av CO2-utslippet bidrar ikke til en netto økning av CO2-mengden i atmosfæren.

 

Energiutnyttelse

Energien i avfallet benyttes til å varme opp og fordampe vann som går videre til strømproduksjon og fjernvarme i BKK Varmes fjernvarmenett. I 2019 ble det varmet opp 790 000 tonn vann, med et netto energiinnhold på 590 GWh. Av dette ble det levert 279 GWh til fjernvarmenettet og 103 GWh elektrisitet, i tillegg til intern bruk av damp på energianlegget. Dette gav en energiutnyttelse på 74 %. Fjernvarmenettet er fortsatt under utbygging av BKK Varme og i årene fremover vil mer avfallsvarme leveres til nettet. Energianlegget er tilpasset fremtidig fjernvarmekapasitet.

Det brukes ikke noen fossile energikilder til å forbrenne avfallet under normal drift, kun i situasjoner der en ovn må stoppes/startes, eller hvis temperaturen blir for lav. Da benyttes det olje i forbrenningen.
I 2019 utgjorde energimengden fra benyttet olje i brennkammeret 0,8 % av nettoenergien fra ovnene.

Høsten 2019 ble styringssystemet til den ene ovnen oppgradert. Dette har ført til en bedre og mer stabil drift, noe som også gir økte energimengder som vi kan bruke til å produsere strøm og varme til fjernvarmenettet. Den andre ovnen vil få samme oppgradering i 2020.

 

Utslipp

Utslipp fra energianlegget går til luft og vann. Kravene til utslipp er strenge, og til luft er de i samsvar med tilsvarende krav i EU. Til vann er grensene for noen komponenter satt vesentlig strengere enn EU-kravene. Utslipp til både luft og vann ligger generelt lavt, og ofte så lavt at de ikke kan måles. Alle våre utslipp til luft og vann ligger tilgjengelige på www.norskeutslipp.no.

 

Utslipp til luft

Flere komponenter måles kontinuerlig med avanserte målemetoder ved anlegget. Tungmetaller og dioksiner måles to ganger i året. I 2019 ble dette gjort av det akkrediterte firmaet Eurofins fra Danmark. Dette firmaet kontrollerer også at våre kontinuerlige målere viser korrekte verdier. NOX-utslipp fra anlegget er det eneste som ligger i det øvre sjiktet av grenseverdien, rundt 50-70 %. De andre komponentene ligger lavere, normalt fra 0-30 % av grensen, mange under 10 %.

Det har vært seks dager i 2019 med verdier for HCl og/eller SO2 over grenseverdiene, dette var i første kvartal. Verdiene ble meldt til fylkesmannens miljøvernavdeling og avviksbehandlet i henhold til våre rutiner. Årsaken til dette var avfallets sammensetning på det aktuelle tidspunktet.

 

Utslipp til vann

Det tas ukentlige prøver av avløpsvannet fra røykgassrenseprosessen, disse analyseres av det akkrediterte firmaet Eurofins AS. Vannet analyseres for kvikksølvinnhold hver uke, mens andre tungmetaller analyseres hver tredje uke. Dette er i tråd med vår utslippstillatelse.

Det har vært visse utfordringer knyttet til verdien av kadmium i avløpsvannet i 2019. Vi fikk fire analyser over den strengeste grenseverdien for kadmium i løpet av sommeren, det ble gjort diverse tiltak som løste problemet i løpet av august. Verdiene ble meldt til fylkesmannens miljøvernavdeling og avviksbehandlet i henhold til våre rutiner.

 

Klager

Det ble mottatt to naboklager på lukt i september/oktober 2019, den ene har vi ikke kunnet knytte til vår drift. Den andre (fra oktober) kom sannsynligvis fra vår drift.

Det har i tillegg til disse klagene vært et ekstra fokus på lukt i 2019 på grunn av mange klager som har kommet i forskjellige kanaler fra naboene til industriområdet i Rådalen. Hver gang vi ble gjort oppmerksom på en luktklage undersøkte vi vårt anlegg, og vi reiste ut i nabolaget ved flere anledninger for å undersøke lukten. Vi har ikke kunnet identifisere at lukten det ble klaget på sommeren 2019 har kommet fra vårt anlegg.

 

Restprodukter

I likhet med enhver annen ovn er det igjen aske etter forbrenningen av avfallet. Denne mengden utgjør totalt ca. 20-25 % av den totale avfallsmengden som er mottatt ved anlegget. Mengden restprodukter fordeler seg mellom bunnaske, flyveaske, metall og filterkake fra vannrenseanlegget. Bunnasken ble levert til BIR Avfallsenergis deponi Mjelstad Miljø på Osterøy, for utsortering av metaller og sluttbehandling. Det ble levert 45 000 tonn bunnaske, og rundt 6 000 tonn ulike metaller ble sortert ut fra dette og levert til gjenvinning. Flyveaske og filterkake utgjorde henholdsvis 7 500 og 500 tonn, og ble håndtert og deklarert som farlig avfall. Dette ble levert til godkjent behandling hos NOAH AS på Langøya i Vestfold.

 

Utslippsavgift

Energianlegget er pålagt å betale avgift for utslippene av NOX. BIR Avfallsenergi er medlem av Næringslivets NOX-fond, som gir fritak for NOX avgift, men krever en innbetaling til fondet på 8 kr/kg. Pengene som dette fondet får inn går til NOX-reduserende tiltak i industrien og transportsektoren.

Det ble innbetalt ca 1 000 000 kroner til NOX-fondet i 2019.