Avfallsmengder

Avfallsstatistikken for 2019 viser at det er en reduksjon i total avfallsmengde på ca. 2 prosent fra 2018. Hver og en av oss kastet 408 kilo avfall. Dette er konsistent med den nasjonale reduksjonen i husholdningsavfallet. Størst reduksjon finner vi i papir/papp og i restavfallsmengden med henholdsvis ca. 4 og 3 prosent.  

 

 

Det har vært en økning i avfallsmengder som plast- og glass- og metallemballasje på henholdsvis 4 og 5 prosent, samt gips og lett forurenset masse som kommer inn til våre gjenvinningsstasjoner på henholdsvis 7 og 3 prosent.

BIR håndterte 149 060 tonn avfall i 2019. 51 prosent ble hentet hjemme hos den enkelte husholdning, mens 49 prosent er fraktet til en gjenvinningsstasjon eller til et returpunkt av kunden. Andel restavfall er tilnærmet uendret, av total avfallsmengde var vel 52 prosent restavfall i 2019 mot i underkant av 53 prosent i 2018.

 

Gjenvinningsstasjoner

Avfallsmengden levert inn på gjenvinningsstasjonene er ubetydelig lavere i 2019 enn 2018, ca. 68 600 tonn totalt. Av dette utgjør restavfallet 25 prosent. Legger vi til trevirke, utgjør disse to avfallstypene 60 prosent av innlevert mengde.

 

Boss i Bergen

Restavfallsmengden i rute har en større reduksjon i Bergen enn i de øvrige kommunene. Dette er samme tendens som vi ser i de andre store byene i Norge. Vi ser også at mengden papir innsamlet i rute minker og plast- og spesielt glass- og metallemballasje har en pen økning, glass- og metallemballasje på i overkant av 5 prosent. På grunn av noen feilregistreringer på kommunenivå kan vi ikke beregne prosentvis endring i papir- og plastmengdene for Bergen for 2019.


Boss i de øvrige kommunene

Også de øvrige kommunene har hatt en reduksjon i restavfallsmengden, men ikke i samme grad som i Bergen. Glass- og metallemballasje har økt med over 5 prosent også i disse kommunene.

 

Farlig avfall

Innsamlet mengde farlig avfall har økt med 4 prosent sammenlignet med 2018 til 4 700 tonn. Av dette utgjør trykkimpregnert trevirke over 60 prosent. Innsamling av alle tre kategorier av farlig avfall har økt i 2019, både trykkimpregnert trevirke, øvrige byggrelaterte avfallstyper og det mer konvensjonelle farlige avfallet som maling, olje, syrer og baser.