Styrets beretning

BIR har som visjon at vi skal være Vestlendingenes egen miljøbedrift. Hovedmålene til BIR er å tilby god service, opprettholde et godt omdømme, bidra med miljøfremmende tjenester, opprettholde stabile, lave priser til husholdningskundene og gi avkastning til eierne. BIR utnytter ressursene i bosset og tar ut verdier i hele avfallets verdikjede.

 

2018 Kort oppsummert

 

Takk til ansatte

Styret takker samtlige ansatte for god arbeidsinnsats i året som har gått. Motiverte, imøtekommende og endringsvillige medarbeidere er avgjørende for den videre utviklingen av BIR som samfunnsaktør, servicebedrift og ledende avfallsselskap.

 

Eierforhold

BIR eies av ni kommuner i Bergensregionen; Askøy, Bergen, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal. Vi er organisert som et konsern og eier datterselskap som forestår produksjonen. BIR er også direkte eller indirekte eier av selskap som utfører tjenester i verdikjeden.

 

Resultatregnskap

Fortsatt drift
Styret bekrefter at forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og at dette er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet.

Driftsinntekter
BIR konsern hadde i 2018 en omsetning på 782,6 mill. kroner Det er en omsetningsøkning på 37,7 mill. kroner i forhold til året før. Endringen kan relateres til noe høyere organisk vekst. Dette til tross for realprisnedgang i gebyrinntekter i samme periode.

I BIR AS økte driftsinntektene fra 189,1 mill. kroner i 2017 til 190,4 mill. kroner i 2018.

Driftskostnader
Driftskostnadene i konsernet økte med 33,8 mill. kr, fra 653,7 mill. kroner i 2017 til 687,5 mill. kroner i 2018.

Driftskostnadene i selskapsregnskapet økte fra 128,9 mill. kroner i 2017 til 135,8 mill. kroner i 2018, en økning på 6,9 mill. kroner.

Driftsresultat
Driftsresultatet for konsernet økte med 4,0 mill. kroner, fra 91,1 mill. kroner i 2017 til 95,0 mill. kroner i 2018.

Driftsresultatet i selskapsregnskapet ble redusert med 5,7 mill. kroner fra 60,3 mill. kroner i 2017 til 54,6 mill. kroner i 2018.

Inntekter fra investeringer i tilknyttede selskaper
Resultatandelen fra BKK Varme AS var 22,4 mill. kroner i 2018 mot 15,6 mill. kroner i 2017. Resultatendringen skyldes høyere energipris og høyere mengde energi omsatt. Egenkapitalmetoden er benyttet for å beregne BIR-konsernets andel. I selskapsregnskapet ligger investeringen ført til kostpris.

Netto finanskostnader
Netto finansposter ble redusert med 22,3 mill. kroner i 2018, fra –42,9 mill. kroner i 2017 til –20,6 mill. kroner i 2018.

For BIR AS er netto finansposter redusert med –15,4 mill. kroner, fra –30,4 mill. kroner i 2017 til –15,0 mill. kroner i 2018.

 

Årsresultat

Årsresultatet etter skatt for konsernet viser et overskudd på 67,9 mill. kroner i 2018, mot 41,2 mill.kroner i 2017. Andel av overskudd i BKK Varme AS er da hensyntatt.

Overskuddet i BIR AS økte fra 27,0 mill. kroner i 2017 til 35,2 mill. i 2018. En endring på 8,2 mill. kroner.

Egenkapitalandel
Egenkapitalandelen var ved årsskiftet for henholdsvis BIR AS og BIR konsern 9,3 og 13,8 prosent. Tilsvarende tall for 2017 var 9,9 og 13,7 prosent.

Disponering av årets resultat
Av overskudd i BIR AS på 35,2 mill. kroner, anbefales 1,04 mill. kroner overført til annen egenkapital og 34,14 mill. kroner utbetalt som ordinært utbytte.


Kontantstrøm

Konsernets kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter har i 2018 vært 134,0 mill. kroner, mot 138,6 i 2017. Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet var på -227,1 mill. kroner, mot -182,7 i 2017, mens finansaktivitetene bidro med en netto kontantstrøm på 117,8 mill. kroner, mot 16,5 i 2017.

Dette gir en samlet kontantstrøm i konsernet på 24,8 mill. kroner mot -27,6 i 2017.

BIR AS hadde en endring i kontanter og kontantekvivalenter på 5,2 mill.kr i 2018 mot –14,0 mill.kr i 2017.

 

Investeringer, balanse og likviditet

Investering i aksjer
Per 31.12.2018 har BIR konsernet
investert i aksjer for 299,8 mill. kroner
i følgende selskap:

Direkte eie:
BIR Privat AS (100 %)
BIR Transport AS (100 %)
BIR Nett AS (100 %)
BIR Avfallsenergi AS (100 %)
BIR Bedrift AS (100 %)
Conrad Mohrsvei 15 AS (100 %)
Møllendalsveien 31 AS (100 %)
Møllendalsveien 40 AS (100 %)
WasteIQ AS (tidl. KnowWaste AS) (60 %)
BKK Varme AS (49 %)

Indirekte eie:
Lønningshaugen 6 AS (100 %)
Fleslandsveien 67 AS (100 %)
Bossug AS (100 %)
Brødrene Salomonsen AS (100 %)
Retura Vest AS (80 %)
Retura Norge AS (20 %)
Retura Nomil AS (33 %)
Norsk Riving AS (51%)

Investering i utstyr
I løpet av 2018 investerte BIR konsern 177,8 mill. kroner i eiendommer og tekniske installasjoner, samt 41,7 mill. kroner i driftsrelatert utstyr.

Balanse
BIR konsernets totalkapital utgjorde
2 705,2 mill. kroner ved årsslutt. Annen langsiktig gjeld var på 1 851,4 mill. kroner og egenkapitalen på 372,0 mill. kroner.

Likviditet
Selskapets operasjonelle kontantstrøm er god. Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter er henholdsvis 24,8 mill. kroner i konsernet og 5,2 mill. kroner i BIR AS.

 

Risiko

I BIR jobber vi med å håndtere risiko og dersom uønskede hendelser likevel skulle inntreffe har vi gode beredskapsplaner for å normalisere situasjonen. Det avholdes jevnlig kurs, øvelser og samlinger internt og med samarbeidspartnere.

Det er utarbeidet selskapsvise risikovurderinger med formål å styrke internkontrollen slik at vi sikrer at ledelsen har tilstrekkelig kontroll og kan utøve effektiv ledelse og styring av virksomheten. Risikostyring og internkontroll i BIR bygger opp under det som allerede foreligger av strategier, årsplaner, budsjettprosesser og rapporteringsprosesser. På denne måten blir det samsvar mellom de ulike styringsdokumentene, og styrking av den administrative oppfølgingen.

BIR AS vil i 2019 revidere konsernrisikoen. I løpet av de siste årene har det vært gjennomført forvaltningsrevisjoner av samtlige identifiserte risikoområder og vært jobbet parallelt med forbedringer etter revisjonen.

Strategisk risiko
Norsk Industri har innklaget Norge sin bruk av enerett til ESA. Hvis ESA imøtekommer Norsk Industri sine påstander, kan dette få negative konsekvenser for BIR.

Kommunesammenslåingen av øykommunene i vest kan gi utslag i at vi mister en av våre eierkommuner eller at vi får to nye.

Konsernstrategien er i samsvar med samfunnsutviklingen og endring av rammebetingelser for avfallshåndtering i Norge. Dette gjelder krav til kundeservice, miljøriktige tjenester og krav til gjenvinning av energi og materialer.

Selskapets strategi er i henhold til dagens nasjonale avfallsstrategi. Denne strategien er til vurdering, og det vil bli fattet vedtak om tvungen innsamling av plast og matavfall. BIR har innført kildesortering og innsamling av plast, men ikke tilsvarende for matavfall. I BIR sin Avfalls- og ressursstrategi for 2017 – 2020 er det meldt at det i perioden vil bli foretatt en ny vurdering.

Markedsmessig risiko
Til tross for begrenset strategisk risiko innenlands, er deler av vår virksomhet følsom for konjunktursvingninger, strukturendringer og ytre rammebetingelser.

Fortsatt utbygging av fjernvarme krever tilgang på rimelig avfallsvarme. Økt salg av energi vil bidra til å redusere kostnadene på behandling av avfall og øke utbytte til eierne.

Finansiell risiko
BIR har per utgangen av 2018 sikret omtrent halvparten av låneporteføljen med lange rentebytteavtaler. Til tross for høy gjeldsgrad ser vi at kapitalkostnadene vil reduseres i 2019 og vi ser ikke utfordringer med finansiering eller refinansiering innenfor vedtatte investeringsplaner i 2019.

Bygging av ny terminal og administrasjonsbygg
Etablering av bossnetterminal med kontorbygg ved Store Lungegårdsvann er ytterligere forsinket på grunn av manglende godkjenning fra Bergen kommune. Dette fører til at bossnettkunder som skal kobles på den delen av nettet må vente enda noen år, forsinkelseskostnader påløper og leiekontrakten i Conrad Mohrs veg er forlenget.

Operativ risiko
Energianlegget vårt i Rådalen er både et behandlingsanlegg for restavfall og en energiprodusent. Vår operative risiko er i all hovedsak knyttet til driften av energianlegget. Grunnet høy kapasitetsutnyttelse over lengre tid, har anlegget hatt en del uforutsette driftsavbrudd. Siden vi har to forbrenningslinjer, er risiko for denne typen avbrudd redusert. Anlegget er skadeforsikret, og forsikringen trer i kraft hvis en driftsstans varer lenger enn 14 dager.

For deponiet på Mjelstad er det etablert et etterdriftsfond som i løpet av deponiets driftstid skal oppnå en kapitalbase som dekker fremtidige forpliktelser knyttet til etterdriften av deponiet.

IT risiko
BIR benytter IT som et strategisk verktøy for å levere best mulig tjenester for eiere og kunder. I 2019 har vi etablert ny IKT-strategi og har fokus på å levere riktige tjenester som er prioritert etter forretningsmessige behov. Dette innebærer at vi gjennomgår alle fagsystemer, sentral infrastruktur og tilhørende personvern, rutiner og risikovurderinger for å sikre effektivitet, kvalitet og tilgjengelighet på data. I 2019 vil nye driftsavtaler som gjenspeiler forretningens behov etableres for å ytterligere sikre vår IKT-infrastruktur.

Omdømmerisiko
Som offentlig eid avfallsvirksomhet er vi spesielt eksponert for omdømmerisiko når det gjelder miljø og sikkerhet. Vi har derfor stor oppmerksomhet på kontroll av avfallsstrømmene og potensiell fare for utslipp fra de ulike virksomhetene. Vi har etablert system for oppfølging og kontroll av avvik ved konsernets ulike virksomhetsområder.

BIR konsernet jobber spesifikt med omdømmebygging i forhold til alle våre kunder. Den årlige kunde- og omdømmeundersøkelsen viser hvordan vi klarer oss og gir en pekepinn på hva vi bør forbedre oss på. Mer om dette i eget avsnitt om omdømme.

 

Organisasjon og arbeidsmiljø

Kjerneverdier
Våre kjerneverdier er vikige og vi fokuserer på dem både internt i konsernet og i forhold til kundene og våre samarbeidspartnere.

«Vestlendingenes egen miljøbedrift» er vår visjon og slagordet er «Sammen for en god sak». Kjerneverdiene våre bygger opp om slagordet og visjonen. Våre kjerneverdier er:

• Superpålitelig
• Miljøpådriver
• Imøtekommende
• Lagspiller

Ansatte og alderssammensetning
BIR hadde per 31.12.18 i alt 450 medarbeidere (faste og innleide). Gjennomsnittsalderen var 42,5 år. Sammenlignbare tall for 2017 var 444 medarbeidere og en gjennomsnittsalder på 42,6 år.

Likestilling
I BIR konsernet er kvinneandelen på 17,9 prosent, mens den er på 33,3 prosent i konsernledelsen. I konsernstyret og styrene i BIR Bedrift AS og BIR Avfallsenergi AS er kvinneandelen 50 prosent, mens andelen i styrene i de andre datterselskapene er ca. 20 prosent. Det er et mål å øke kvinneandelen både i BIR og i styrene i årene fremover.

Rekruttering og utdanning
BIR er godkjent lærebedrift innen flere fagområder. Dersom det er en relevant ledig stilling etter fullført opplæringsløp, blir fagarbeideren tilbudt fast stilling. Medarbeidere med fem års praksis kan ta fagbrev som praksiskandidat. Ved utgangen av 2018 hadde BIR ni lærlinger i følgende fag; kontor og administrasjon, yrkessjåfør, gjenvinning, kjemiprosess og salgsfaget.

Høsten 2018 startet to traineer i henholdsvis BIR AS og BIR Avfallsenergi AS.

REdu
REdu er avfalls- og gjenvinningsbransjens store kompetanseløft. I REdu arbeides det aktivt for å styrke fagtilbud i høyere utdanning, satse på kompetanseutvikling, innovasjon og forskning, samt synliggjøre bransjens muligheter for studenter. BIR er med og finansierer REdu, og deltar med en representant i referanse- og styringsgruppene. Sommeren 2018 var det to studenter engasjert gjennom REdu i BIR Privat AS og BIR AS og de jobbet med henholdsvis farlig avfall og «Mat-til-mat».

Diskriminering
Likestillings- og diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter. Konsernet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål.

Konsernet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Konsernet arbeider aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig.

Sykefravær
Vi har fokus på å redusere sykefraværet, og ledernes oppfølging av medarbeidere er et av de viktigste tiltakene. I 2018 hadde konsernet et sykefravær på 6,3 prosent (6,5 i 2017). Det er en nedgang på 0,2 prosentpoeng. Korttidssykefraværet er på 2,6 og langtidsfraværet er på 3,7 prosent.

Det er registrert til sammen 29 personskader i konsernet (32 i 2017). Av disse var 8 personskader med fravær (7 i 2017), totalt utgjorde det 54 (59 i 2017) fraværsdager.

Seniorpolitikk
BIR har vedtatt egen seniorpolitikk. Denne er en del av BIRs arbeidsgiverpolitikk. Arbeidsgiverpolitikken til BIR er delt inn i tre deler: seniorpolitikk, personalpolitikk og lønnspolitikk.
Konsernet har som mål at våre seniorer som har helse til det, står lengst mulig i jobb. Hvert enkelt selskap vurderer hvilke tiltak som er mest hensiktsmessig for at den enkelte medarbeider skal bli i jobben lengst mulig.

Arbeidsmiljø
Annet hvert år gjennomføres det medarbeidstilfredshetsmåling for alle selskapene i konsernet. Resultatene gir en indikasjon på hva medarbeiderne mener om arbeidsmiljøet, samt at lederne og medarbeiderne har et utgangspunkt for å arbeide for et enda bedre arbeidsmiljø. Det ble ikke gjennomført målinger i 2018.

 

Samfunnsansvar

BIR jobber for å utnytte ressursene som finnes i avfallet i tillegg til å forebygge at nytt avfall oppstår. Vi jobber mye med sirkulærøkonomi og sirkulære verdikjeder der mest mulig av avfallet blir utnyttet. For å få til dette fokuserer vi på kvalitetsgjenvinning slik at materialer kan brukes på nytt uten å ødelegge nye råvarer.

FNs bærekraftsmål
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. BIR har aktiviteter under flere av delmålene og understøtter eierkommunenes ambisjoner knyttet til FNs bærekraftsmål.

Noen av bærekraftsmålene vi jobber med er: ansvarlig forbruk og produksjon, innovasjon og infrastruktur, bærekraftige byer og samfunn, samarbeid for å nå målene, stoppe klimaendringene, liv under vann og liv på land

Klima og miljø
BIR er «Vestlendingenes egen miljøbedrift», noe som synliggjøres ved at ulike deler av BIRs virksomhet skaper svært positive resultat for klima og miljø.

Ved at kildesorterte avfallstyper blir brukt i ny produksjon i stedet for jomfruelig materiale, oppnås betydelige gevinster i form av redusert energi- og ressursbruk, samt lavere utslipp av CO2.

Utnyttelse av restavfall eller rivningstrevirke til brennstoff, fører på sin side til redusert bruk av fossilt brensel. Av energien produserer vi vannbåren varme, som erstatter oljefyrt oppvarming.

Den første elektriske bossbilen kom på plass i BIR i 2018. Sammen med bossnettet i Bergen sentrum og elektriske tjenestebiler, vil vi levere fossilfri bossinnsamling i Bergen sentrum innen utgangen av 2020. Tiltakene totalt sett gjør BIR til en viktig bidragsyter til lavere CO2-utslipp i bergensområdet. Leveransen av varme fra BIR Avfallsenergi AS som ble levert på BKK Varme AS sitt fjernvarmenett, tilsvarte i 2018 en reduksjon i utslipp av CO2 med 70.200 tonn. BIR er en av 34 Klimapartnere i Vestland. Klimapartnere er et regionalt nettverk for klimagassreduksjon og grønn forretningsutvikling der målet til alle bedriftene er å redusere utslippene sine og jobbe systematisk med miljøstyring. I 2018 publiserte vi vårt sjette klimaregnskap sammen med de andre klimapartnerne. Vi vil jobbe aktivt videre som medlemmer av Klimapartner Vestland.

Ytre miljø
Avfallsforbrenning gir noe belastning på ytre miljø gjennom utslipp til luft og vann. Utslippene til luft og vann fra energianlegget ligger godt innenfor konsesjonsgrensene.

Deponidrift er også en type virksomhet som gir belastninger på ytre miljø. Deponiet på Mjelstad er et industrideponi med sigevannsrenseanlegg som leder vannet ned til et reservoar nederst i dalen. Der blir vannet renset i renseanlegget før det blir sluppet ut i havet.

Stiftelsen Mjelstad Restdeponis Etterdriftsfond håndterer etterdriften av deponiet i henhold til forurensingsloven.

For BIR sin øvrige aktivitet anser vi at faren for skade på det ytre miljø er begrenset.

Korrupsjonsbekjempelse
BIR har nulltoleranse for alle former for korrupsjon og prissamarbeid. For å forebygge korrupsjon har konsernet utarbeidet ulike dokumenter som tydeliggjør de ønskede holdninger og den atferden BIR forventer av hver enkelt medarbeider.

Styret mener det er viktig at konsernet har god kontroll på bruk av lovpålagte kunders kostnader gjennom god innkjøpsstyring. Jevnlig revisjon og kontroll ved bruk av konsernets kontraktsoppfølgingsverktøy reduserer risiko for korrupsjon ved innkjøp. Verktøyet hjelper til å avdekke feil, avvik eller mangler i kontraktene.

Årlig gjennomgang av den enkelte virksomhets innkjøp avdekker eventuelle uregelmessigheter som ulovlige direkte kjøp, illojalitet til inngåtte avtaler, samt uheldige interessekonflikter basert på hensyn til habilitet og integritet.

Vårt etiske regelverk oppdateres med jevne mellomrom og BIR setter den etiske standarden høyt.

I den lovpålagte delen av konsernet er det inngått skriftlige kontrakter som omhandler alle anskaffelser med kontraktsverdi større enn NOK 100.000.

 


Drift

Systematisk forbedringsarbeid
BIR har de siste fem årene arbeidet med temaet slank produksjon. Flere av BIR sine datterselskap har utdannet personell som benytter Lean–tankegang i forbindelse med effektivisering av virksomhetene, å øke inntektene og å unngå sløsing.

Konsernet har også satset på å sertifisere flere av sine ledere og medarbeidere innenfor TOGAF (The Open Group Architecture Framework): TOGAF tilbyr et rammeverk, detaljerte fremgangsmåter og støtteverktøy knyttet til å skape, vedlikeholde og tilpasse virksomhetsarkitektur. TOGAF brukes aktivt i konsernets arbeid med implementering av vår nye IKT-strategi.

Fleksibel gebyrmodell
BIR har innført fleksibel gebyrmodell som er et betalingssystem der kunden betaler for faktisk bruk av tjenesten. Målet er å oppnå:

  • mer rettferdig gebyrfordeling
  • økt kildesortering og materialgjenvinning
  • lavere selvkost og økt verdiskaping gjennom strategisk kontroll med avfallsstrømmen

Resultatene så langt er svært positive med bedre kildesortert avfall. Restavfallet er redusert mens mengden papir, plast og glass til gjenvinning har økt.

Fjernvarme
Utnyttelse av avfallsenergi til produksjon av fjernvarme gir redusert behov for oljefyring, mindre luftforurensing (NOx, CO2 og svevestøv) og er dermed en betydelig miljøgevinst for Bergensdalen og Bergen sentrum. Dette er i tråd med politiske mål for byen.

Fjernvarme er et viktig tiltak for å redusere utslipp av klimagasser i Bergen. I 2018 omsatte BKK Varme AS et fjernvarmevolum på 249 GWh, og sparte med dette byen for utslippene fra i overkant av 12 500 m3 fyringsolje.

BKK Varme AS sitt hovedprodukt er leveranse av fjernvarme basert på varme fra avfallsforbrenning. I 2018 kom 95,6 prosent av produsert fjernvarme fra avfallsenergi og andre fornybare kilder.

I 2018 startet BKK Varme AS opp leveranse av miljøvennlig kjøling basert på sjøvann, der Media City Bergen er den første kunden.

I Bergen kommune sin «Klima- og energihandlingsplan for Bergen» er det et uttalt mål at fjernvarmen i Bergen skal være fossilfri i 2025. BIR anser at målet om fossilfri fjernvarme i Bergen vil være mulig å oppnå. BKK Varme AS jobber nå med prosjekter knyttet til utnyttelse av nye miljøvennlige energikilder til spiss- og topplast for ytterligere å øke andelen miljøvennlig varmeproduksjon med mål om å ha fossilfri fjernvarme i Bergen allerede i 2020.

Fjernvarme - utvidelse av energiproduksjonen
Utbygging av fjernvarmenettet kan kun skje gjennom tilgang på rimelig avfallsenergi. Tilgang på husholdningsavfall er nedadgående, mens tilgangen på trevirke er økende. BIR arbeider med planer om å bygge eget anlegg for energigjenvinning av returtrevirke. Dette vil bli bygget i området Kokstad/Flesland og vil kunne levere 12 til 15 MW.

Deponikapasitet
Deponiet på Mjelstad vil være fullt i løpet av 10 til 12 år. Det må derfor foretas en vurdering om BIR sitt fremtidig behov for deponikapasitet, enten egen eller innkjøpt kapasitet.

Bossnettet
Bossnettet har vært i drift i tre år og fungerer meget godt med 100 prosent tilgjengelighet for de 6 644 husholdningskundene som nå benytter anlegget. Det er satt i drift 343 nedkast, fordelt på 90 nedkastpunkt. Den nyutviklede digitale plattformen for drifts- og kundedata gir god innsikt i driftsutviklingen. Det registreres en generell positivitet med bossnettet og denne avfallsløsningen som et byutviklingsverktøy.

Tilknytning av næringskunder viser en positiv utvikling. De private avfallsaktørene har inngått avtaler med sine næringskunder om bruk av bossnettet og næringsavfall i bossnettet utgjør nå ca. 35 prosent av total transportert mengde.

Frem til utgangen av 2018 er det investert totalt 771 mill. kroner i bossnettet, hvorav 143 mill. kroner i 2018. Investeringene er i hovedsak knyttet til infrastrukturbygging på Nordnes, Møhlenpris, Nygårdshøyden og Vestre Strømkai, samt prosjektering av terminalbygg på Nygårdstangen. Prosjektet ligger innenfor den rammen som var satt i Statusrapport 2017, hensyntatt prisstigningen i perioden.

Det viktigste i 2018 har vært å sikre en god og effektiv drift av bossnettet, videre prosjektering og utbygging samt avklaring av byggesak knyttet til terminal på Nygårdstangen. Utbyggingen av ledningsnett og nedkast følger oppsatt plan.

Flere av BIRs eierkommuner har mål om fortetting og høy arealutnyttelse. I Bergen kjennetegnes dette spesielt med fortetting langs kollektivakser og ved knutepunkt. Tradisjonelle løsninger for opp- og innsamling av avfall utfordres. BIR har utarbeidet en finansieringsmodell for utbygging av bossnett utenfor Bergen sentrum og lagt frem for sine eierkommuner.

Det er fortsatt stor interesse både nasjonalt og internasjonalt for bossnettet, bakgrunnen for prosjektet, gjennomføring og driftserfaringer. I 2018 mottok bossnettet prisen for «Årets prosjekt» fra International Federation of Municipal Engineers.

 

Innovasjon

BIR gjennomfører prosjekter og initiativer for å optimalisere drift og tjenestetilbud. Arbeidet bidrar til videreutvikling, mer effektive tjenesteleveranser og redusert miljøpåvirkning.

Digitalisering
BIR er representert i hele avfallets verdikjede og har utviklet digitale løsninger siden 2003.

Vi får store mengder tømmedata fra ca. 190 000 sensorer på bosspann, bossnettet, nedgravde løsninger og returpunkt. Dette gir oss innsikt og kunnskap samt mulighet for utvikling av egen virksomhet og bransjen for øvrig.

2017 etablerte BIR egen avdeling for å gjennomføre effektiviseringstiltak ved bruk av digitale hjelpemidler.

Teknologiutvikling og standardisering – WasteIQ AS
BIR har etablert teknologiselskapet WasteIQ AS og har gjennom dette inngått et offentlig/privat samarbeid for videreutvikling og markedsføring av de tjenestene virksomheten tilbyr. Gjennom denne prosessen har BIR AS valgt å selge 40 prosent av aksjene til private investorer.

Waste IQ AS har etablert en skybasert dataplattform som skal kunne levere denne teknologi til alle type selskaper. Gjennom plattformen samles data fra de ulike delene av et avfallsselskap og gjør det tilgjengelig for alle som har et behov for tilgang til de dataene. Sporbarhet er helt nødvendig for at vi skal kunne skape en sirkulær økonomi. BIR har nytte av standardisering av digitale systemer – dette gir rom for flere leverandører, større konkurranse og lavere kostnader.

Sirkulær økonomi
EU har presentert begrepet sirkulær økonomi. Driverne bak er

  • Å skape nye arbeidsplasser
  • Å unngå sløsing med skapte verdier
  • Effektiv utnyttelse av ressurser

Sirkulær økonomi er sirkulære verdikjeder, ikke tradisjonell lineær økonomi med økt gjenvinning. Lean og digitalisering er viktig i den sirkulære økonomien.

BIR samarbeider blant annet med NHH og Orkla ASA for å se på mulighetene som ligger i sirkulær økonomi og hvordan sirkulær økonomi kan la seg gjennomføre i praksis.

Karbonfangst (CCS)
BIR har siden 2014 aktivt fulgt med på utviklingen innen karbonfangst og -lagring.

BIR sitt energianlegg i Rådalen slipper årlig ut 225 000 tonn CO2, hvorav 75 000 ikke er fornybar.

BIR samarbeider med leverandører for å fremskaffe beslutningsgrunnlag for et fangstanlegg i Rådalen.

Hvis statlige myndigheter stiller nødvendige midler til disposisjon, vil et anlegg kunne designes og bygges i løpet av et års tid.

Produksjon av nanokarbonfiber (CCU) – Bergen Carbon Solutions AS
BIR har som eier (10 %) i Bergen Carbon Solutions AS startet et pilotprosjekt med sikte på å kunne fange og utnytte CO2 i avgassen fra energigjenvinningsanlegget til produksjon av nanokarbonfiber. Pilotprosjektet starter i løpet av 3. kvartal 2019.

Miljøsanering - Norsk Riving AS
BIR Bedrift AS har kjøpt 51 prosent av aksjene i Norsk Riving AS. Selskapet utarbeider miljørapporter og utfører påfølgende miljøsanering før riving. De gjennomfører også mindre rivingsarbeider.

«Mat-til-mat» – Invertapro AS
BIR har som eier (22 %) i Invertapro AS engasjert seg i å benytte mat som råstoff for produksjon av larver. Larvene kan benyttes som proteintilsetning for eksempel i laksefôr.

Mat fra husholdningskunder har BIR valgt å la gå sammen med restavfallet til energigjenvinning. Stortinget har bedt Klima- og miljødepartementet utrede tvungen innsamling av mat fra husholdninger. BIR har startet en utredning om hvordan vi skal anvende matavfall fra husholdningskunder.

Offentlig - offentlig samarbeid
BIR ønsker samarbeid med andre offentlige avfallsselskap, og vi ser at dette kan organiseres best gjennom offentlig - offentlig samarbeid. Ved å bytte tjenester mellom selskap kan vi bruke ressursene på Vestlandet fremfor å kjøre avfallet ut av regionen.

 

Omdømme og merkevarebygging

BIR konsernet gjør årlige målinger av omdømme og kundetilfredshet. I strategiplanen er målet at begge skal være på minimum 80 prosent. For 2018 satte vi nok en gang rekord. Omdømmescoren nådde 85,1 prosent og kundetilfredsheten nådde en score på 84,3 prosent. Når renovasjonsgebyret samtidig er blant de 10 prosent rimeligste i Norge, viser det at BIR står meget sterkt i markedet.

Vi gjennomfører medieanalyser av alle mediesaker hvor BIR er nevnt. Det er i all hovedsak medier i Bergen og på Vestlandet som skriver om BIR, men vi har også eksempler på saker med nasjonal spredning. I 2018 hadde vi cirka 600 mediesaker om BIR og en rekke poster og engasjement i sosiale medier. Facebook er fortsatt den viktigste sosiale mediekanalen vår med godt over 19 000 følgere. Forbrukertips, gode historier om bosset og ikke minst dialogen med kundene er viktig på Facebook. På Twitter har vi nærmere 600 følgere, Instagram over 1 200 og 330 følgere på LinkedIn.

Vi jobber bevisst med merkevarebygging av BIR. Holdningsskapende arbeid og opplæring er viktig for å heve kunnskap og interesse for renovasjonsbransjen. I 2018 fortsatte tilbudet med gratis busstransport til energianlegget i Rådalen for elever på 4. trinnet i alle våre eierkommuner. Tilbudet er meget populært og elevene får god informasjon om kildesortering, bærekraft og BIR før opplæringsøkten avsluttes med en omvisning på anlegget. Tilbakemeldingene fra lærere og elever er svært gode, og besøksdagene ble fort fullbooket med 2 500 skoleelever. Totalt fikk nærmere 4 000 personer miljøundervisning av BIR i 2018. Vi har holdt foredrag ved gjenvinningsstasjoner, gjennomført omvisninger i Bergen sentrum for å se på bossnettet og gjennomført aktiviteter som eksempelvis «Grønn fun» med bibliotekene i Bergen, «Miljøninjadagen» i Teaterparken.

«Bossbanken» heter installasjonen BIR har på VilVite-senteret i Bergen. Den ble oppgradert i 2018 og brukes flittig av besøkende som vil lære mer om kildesortering. Vi gjennomførte læringsprogram sammen med VilVite med fokus på forbruk, bærekraft og marin forsøpling.

Sammen med Naturvernforbundet gjennomførte vi to svært populære helgekurs i møbeltapetsering og overflatebehandling av møbler, «Redd et møbel». Som svar på den enorme interessen for gjenbruk og reparasjon, er vi nå i gang med å opprette et lite verksted der interesserte kan komme sammen på fritiden og jobbe med egne oppussingsprosjekter.

I 2018 ble det gjennomført «Kompost- og jord-dagen» i Botanisk Hage og der fikk deltakerne opplæring i kompostering. Vi viste også frem Invertapro AS sitt prisvinnende gjødselprodukt «Bløme», som er avføring fra melbillelarvene. Tilskuddsordningen for kompostbinger og Bokashi nådde en ny topp i 2018.

Strandryddingsaktivitetene fortsatte med full styrke i 2018. BIR har fortsatt samarbeidet med Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) om å søke om felles midler for å kunne tilby våre husholdningskunder å levere avfall fra strandrydding gratis til oss. Vår aktivitet tilknyttet marin forsøpling og den årlige vårdugnaden i alle våre eierkommuner er viktig både for å bygge vårt omdømme og merkevaren BIR under visjonen Vestlendingenes egen miljøbedrift.
Gjennom samarbeidet med Invertapro AS utforsker BIR nye metoder for å utnytte matavfall på en god måte. Sammen med Norce og Test Center Mongstad tester vi også ut dyrking av mikroalger ved hjelp av blant annet matavfall.

BIR har gjennom flere år tatt en aktiv samfunnsrolle når det gjelder å redusere avfallsmengdene. I samarbeidet vårt med Orkla og NHH er temaet atferdsøkonomi aktuelt. Vi ser på hvordan forbrukere kan motiveres til å ta miljøvennlige valg og hvordan vi kan utvikle nye forretningsmodeller som støtter opp under sirkulære verdikjeder.

BIR har jobbet med digitalisering fra slutten av 1990-tallet og ligger langt fremme i digitaliseringsløypen. Teknologiselselskapet WasteIQ AS er etablert og den unike oppstartsbedriften sikter mot internasjonale markeder. Ekte bossteknologi fra Bergen er absolutt med på å løfte BIR og bransjen til å bli mer moderne og fremtidsrettet.

Bossnettet i Bergen er et yndet tema når politikere skal fortelle om smarte løsninger i byen sin. Delegasjoner fra inn- og utland kommer for å stifte nærmere bekjentskap med det lukkede rørsystemet som frakter restavfall, plast, papp og papir i rør under bakken. I 2018 satte bossnettet Bergen og Norge på kartet ved å vinne den internasjonale prisen for årets internasjonale infrastrukturprosjekt i Kansas City og bossnettet hevdet seg helt i verdenstoppen ved å komme til finalen for Smart City-løsninger i Barcelona.

I 2018 gikk BIR, Bergen Carbon Solutions og BKK sammen om å løse miljøutfordringen knyttet til utslipp av CO2 fra energianlegget i Rådalen. Bergen Carbon Solutions skal fange røykgassen fra BIR-anlegget og bruke deler av CO2–gassen til å skape ny, grønn industri og arbeidsplasser gjennom produksjon og salg av karbon-nanofiber til et verdensmarked i sterk vekst.
Profilen til BIR, vår visjon og ikke minst kjerneverdiene ligger i bunn for alt vi foretar oss i BIR. Dette er også viktig når vi bygger merket vårt. En tydelig og helhetlig profil gjør at vi lett blir gjenkjent, noe som styrker vår merkevare.

 

Rammebetingelser

Fornybar energi
Ut fra miljøhensyn, beredskap og hygieniske årsaker er det viktig at restavfall kanaliseres til lokale energianlegg. Avfallsforbrenning med energiutnyttelse av ressursene lokalt er dessuten viktig for å nå BIR sitt mål om 82 prosent gjenvinning.

Styret er opptatt av at det etableres like rammebetingelser mellom norske og utenlandske behandlingsanlegg. Det må gis langsiktige rammebetingelser som gjør det mulig å bygge opp en nasjonal behandlingskapasitet som også står seg i krisesituasjoner der eksport av avfall ikke er mulig.

BIR og BKK Varme AS skal sammen bidra til å oppfylle nasjonale mål for utvikling og etablering av nye former for fornybar energi. Derfor mener styret at det må gis incentivordninger for å fremme utbygging av fjernvarme i større grad enn i dag.

Miljøgifter
Miljøgifter er kjemikalier som er giftige, tungt nedbrytbare og blir konsentrert oppover i næringskjeden. De blir for eksempel tatt opp i fisk og havner i maten som vi spiser. Mange av stoffene kan transporteres med luft- og havstrømmer langt fra utslippskildene.

Utbredelsen av miljøgifter er sterkt økende. Avfall som inneholder miljøgifter kan ikke gjenvinnes. Disse kan kun destrueres gjennom forbrenning.

Styret mener at «føre var» prinsippet gjennom kvalitet er viktigere enn kvantitet når det gjelder gjenvinning.

Produsentansvar
Styret mener det er viktig at BIR fortsetter arbeidet for å få produsentene til å dekke en større del av innsamlings- og gjenvinningskostnadene slik det er forutsatt i Forurensningsloven.

BIR vil støtte EUs forslag om å opprette bransjespesifikke, offentlig eide clearinghouse.

 

Framtidsutsikter

BIR skal være et moderne og tillitvekkende konsern, noe som igjen vil danne grunnlag for videre utvikling.

BIR skal drive etter forretningsmessige prinsipper. For å oppnå dette kreves det ryddighet og integritet i alt vi gjør.

Gjennom oppfyllelse av visjonen skal vi gi innbyggerne i BIR-kommunene et tett bånd til BIR. Vi ønsker å vise at vår funksjon både er viktig og nyttig for samfunnet.

Visjonen indikerer at det er rom for utvidelse av BIR og at vi vil ønske eventuelle nye eierkommuner velkommen.


Bergen
23.05.2019