BIR Transport AS

 

Første elektriske bossbil i drift

Hva er du mest stolt over at dere fikk til i 2018?

Det er å ha fått den elektriske bossbilen i drift i september. Vi fikk også ny organisasjon på plass for å legge til rette for videre effektivisering i 2019.

 

Hva er dere mest opptatt av fremover?

Det blir effektivisering av driften og da med spesielt vekt på ruteoptimalisering med vårt nye dataverktøy AMCS. Vi bruker det for å effektivisere rutestrukturen digitalt. Videre har vi et nybygg under prosjektering på Espehaugen. Det vil selvfølgelig få ganske mye oppmerksomhet i 2019.

 

Hva er de største utfordringene i BIR Tansport AS?

De største utfordringene er uforutsigbarheten i forhold til oppdragsmengden vår. Vi er avhengige av langsiktige kontrakter for å kunne drive effektivt. Nå er situasjonen slik at det er politiske beslutninger i våre eierkommuner som avgjør om de velger å ha transport av husholdningsavfallet i egen regi eller å sette transportoppdraget ut på anbud. Det er nok vår største risikofaktor.

 

Hvor viktig er teknologi, digitalisering og innovasjon for dere?

Teknologi og digitalisering er noe vi har drevet med i lang tid i BIR Transport AS og dette er jo viktig i forhold til å kunne effektivisere driften og optimalisere våre ruter. All datafangst vi klarer å få inn fra beholdere og biler, det er gull verdt for oss.

BIR Transport AS ønsker også å være en innovatør når det gjelder å ta i bruk ny teknologi på bilene våre. Vi er kommet i gang med elektrifisering og ønsker å gå videre og teste ut hydrogen og brenselcelle som drivstoffalternativ for våre bossbiler.

 

Hva gjør dere for å være miljøpådrivere?

BIR Transport AS har et klart uttrykt mål om å kjøre fossilfritt i Bergen sentrum innen utgangen av 2020. Nå står vi faktisk klare til å kunne gjøre det innen utgangen av 2019 gjennom de elektriske renovasjonsbilene som vi kjøper inn. Det mener vi er et veldig godt bidrag til å kjøre miljømessig riktig i vårt område.

 

FORMÅL

BIR Transport AS et 100 prosent eid selskap av BIR AS, og etablert som driftsselskap for å sikre BIR AS når det gjelder innsamling av avfall i Bergen kommune som er omfattet av forurensningsloven §30. Selskapet er av allmennyttig karakter og skal ikke dele ut utbytte. De ressurser som genereres gjennom virksomheten skal anvendes til realisering av selskapets formål.


ANTALL BILER

Ved utgangen av året bestod bilparken av 30 komprimerende restavfallsbiler (hvorav en er elektrisk), 13 komprimerende plast-/papirbiler, tre biler som samler inn glass/ metall og tre vakuumstyrte komprimerende renovasjonsbiler (bossugbiler). I tillegg disponerer selskapet syv reservebiler.

 

OMSETNING OG RESULTAT

BIR Transport AS drives til selvkost. Selskapets resultat, med unntak av evt. overskudd fra aktivitet mot næringsmarkedet, skal overføres/dekkes inn av BIR Privat AS årlig. Årets avsetning for avregning mot BIR Privat AS utgjør 5 548 673 kroner, og er ført som økning i salgsinntektene.
Brutto omsetning: 123,8 mill. kroner (2017: 98,9 mill. kroner)
Årsresultat: -0,45 mill. kroner (2017: - 0,1 mill. kroner)

 

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Sykefravær: 5,31 prosent. 3,17 prosent var kortvarig og 2,4 prosent var langvarig. (2017: 7,2 prosent)
Det var 1 arbeidsulykker som medførte fravær i 2018. (2017: 5).
Antall materielle skader påført tredjeperson: 28 (2017: 26)

 

Stiftelsesår: 2002
Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS
Årsverk egne ansatte: 79,55 (gjennom året)

 

STYRET

Ove Knudsen, styreleder
Kristian Helland
Bjørg Hatlem
Oddrun Konglevoll
Espen Petter Walde
Sondre Vallestad