BIR Avfallsenergi AS

 

Tidenes beste resultat

Hva er du mest stolt over at dere fikk til i 2018?

I 2018 hadde vi tidenes beste resultat. Vi fikk hjelp av høye strømpriser, men vi hadde også gode avfallsavtaler og fikk mye avfall inn. Vi klarte å holde en høy produksjon på anlegget til tross for noen mindre tekniske problemer. Det skyldes dyktige medarbeidere, og det er jeg stolt av.

 

Hva er viktigst for dere fremover?

Vi er alltid opptatt av å få en jevn tilgang av råstoff, altså avfall inn til anlegget. Det er viktig å holde produksjonen oppe slik at vi leverer energien som skal til, både til fjernvarmen og til strøm. Det skal vi gjøre samtidig som vi har en del innovasjonsprosjekter. Vi skal utvikle oss, og vi skal fornye deler av både energianlegget i Rådalen og sorteringsanlegget på Mjeldstad Miljø.

 

Hva er de største utfordringene i BIR Avfallsenergi AS?

Utfordringen er faktisk å holde balansen mellom den daglige driften, de store utskiftingene og de nye innovative prosjektene som for eksempel utredning av CO2-fangst. Dette må vi gjøre parallelt. Vi må ikke glemme at vi skal utvikle oss samtidig som vi hele tiden skal holde en god produksjon.

 

Hvor viktig er teknologi, digitalisering og innovasjon for dere?

Vi registrerer hele tiden masse data, spesielt på energianlegget. Dataene bruker vi i driften, og vi jobber med å digitalisere alt slik at de blir enda mer tilgjengelige. Vi kan da lettere bruke dataen til å forbedre driften på anlegget.

 

Hva gjør dere for å være miljøpådrivere?

Vi er en miljøbedrift. Vi brenner restavfall og lager fornybar energi av det. I etterkant sorterer vi slagget, slik at vi kan få ut det metallet som kan brukes. Det er jernskrap, edle metaller og tungmetaller som ikke skal tilbake til naturen. I 2018 har vi installert et helt nytt renseanlegg på Mjeldstad for å rense sigevannet som går ut i sjøen. På energianlegget har vi meget avansert røykgassrensing. Røykgassen fra skorsteinen er nesten helt ren, bortsett fra at vi slipper ut en del CO2 og NOx. Vi har startet å utrede hva det er mulig å gjøre med CO2-utslippet. Skal vi fange CO2 og lagre den eller skal vi produsere noe av den?

 

FORMÅL

BIR Avfallsenergi AS er et 100 prosent eid selskap av BIR AS, og etablert som driftsselskap for å sikre BIR AS mottaks- og behandlingskapasitet når det gjelder avfall som er omfattet av forurensningslovens §30. Selskapet kan også drive annen virksomhet i tilknytning til formålet. Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler eller delta i andre foretak dersom dette er hensiktsmessig for å oppfylle formålet.

 

AVFALLSMENGDER OG KAPASITET

Energianlegget: 215 000 tonn (2017: 195 000 tonn). BIR-konsernet har i 2018 levert ca 128 000 tonn. Av dette er ca 19 000 tonn trevirke levert til annen behandling.
Energiutnyttelse: 75 prosent (2017: 76 prosent)
Deponiet: Mottatt slagg fra energianlegget: 42 000 tonn (2017: 41000 tonn)
Utsortert jern og metall: 4 418 tonn magnetisk og 1 210 tonn ikke-magnetisk (2017: totalt 5 767 tonn)

 

OMSETNING OG RESULTAT

BIR Avfallsenergi AS drives til selvkost. Selskapets resultat, med unntak av evt. over- eller underskudd fra aktivitet mot næringsmarkedet, skal overføres/dekkes inn av BIR Privat AS årlig. Årets avsetning for avregning mot BIR Privat AS utgjør kr 22 376 700, og er ført til reduksjon i salgsinntektene.

Brutto omsetning: 264,0 mill. kroner (2017: 260,3 mill. kroner)
Årsresultat: 12,5 mill. kroner (2017: 9,8 mill. kroner)

 

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Sykefravær: 8,4 prosent, 4,1 prosent var kortvarig og 4,3 prosent var langvarig. (2017: 5,1 prosent)

 

YTRE MILJØ

Energianlegget: Anlegget har i 2018 i all hovedsak overholdt kravene til utslipp med svært gode marginer. Nær alle utslipp ligger i hovedsak i området 0 til 30 prosent av det tillatte, en rekke komponenter i røykgassen er så lave at de ikke er målbare. Et unntak er NOx der utslippet ligger i området 50 – 70 prosent av det tillatte. De kontinuerlige målte verdiene fra røykgassen blir benyttet i beregningen av totale årlige utslipp.
Deponiet: Deponiet Mjelstad Miljø på Osterøy tar kun imot slagg fra energianlegget. Hele 13 prosent metall ble sortert ut fra slagget. Slagget ble deponert.

 

Stiftelsesår: 2003
Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS.
Årsverk egne ansatte: 44,6

 

STYRET

Steinar Nævdal, styreleder
May Lisbeth Wergeland
Sølvi Spilde Monsen
Espen Andre Widding Møller