Konsernsjef

 

Sirkulærøkonomien utfordrer dagens tankesett og forretningsmodeller

Den grønne økonomien krever at vi tenker nytt rundt råvarer, gjenvinning, design, digitalisering, logistikk og forbruk. Kun ni prosent av de globale ressursene blir gjenbrukt eller gjenvunnet. Det er et stort potensial i få på plass flere sirkulære kretsløp og vi må tenke delingsøkonomi.

 

 

For å holde verdifulle ressurser i sirkulasjon må vi starte med design og merking, slik at våre kunder kan ta bevisste valg og kjøpe produkter som har lang levetid og som lar seg reparere og vedlikeholde. Når produktet ikke kan brukes lengre, må materialene sorteres inn i gode, brukbare kvalitetsmaterialer. Miljøgiftene må ut sånn at vi ikke er med på å spre miljøgifter i nye produkter.

Det sirkulære skiftet krever systematisk og langsiktig samarbeid. Skal linjene bli sirkler trengs symbiotiske allianser der avfallet fra den ene virksomheten blir råstoffet for den andre. BIR jobber langs flere akser for å bygge opp under sirkulærøkonomien; Vi jobber strategisk med nye modeller og tilrettelegger driften for større grad av deling, gjenbruk, resirkulering og oppgradering av avfall til nye ressurser. Den første sirkulærlandsbyen er under planlegging som en motvekt til den lineære økonomien der det er lønnsomt å kaste, forsøple og forurense. Vi arrangerer og støtter opp under reparasjonsaktiviteter. I forskningsprosjektene BIR har sammen med NHH og Orkla defineres nye forretningsmodeller knyttet til sirkulærøkonomi og adfersøkonomi for å kartlegge hvilke incentiver som skal til for at kundene skal bli enda mer miljøvennlige. Gründerbedriften Invertapro AS oppgraderer matavfall fra BIR Bedrift AS til høyverdig protein. Sammen med Norce og Test Center Mongstad forsker vi på hvordan mikroalger fôret på matavfall kan bli fiskefôr. Ved energianlegget vårt i Rådalen setter Bergen Carbon Solutions AS opp testsenter for å tappe CO2 rett fra pipen med tanke på å produsere nanokarbonfiber.

Digitalisering, sporbarhet og samhandling i avfallsbransjen er avgjørende for å lykkes med sirkulære verdikjeder. Med utspring i BIR er den digitale plattformen WasteIQ etablert. Vi har i flere år hatt en gebyrmodell der kundene betaler basert på hvor mye restavfall de kaster, og som kundene reagerer på med endret adferd i form av bedre kildesortering og mindre restavfall. Sensorteknologi, dynamisk ruteplanlegging, roboter og datavarehus er andre områder vi jobber med for å forbedre effektivitet, tjenester og for å redusere klimaavtrykket vårt.

Teknologi og markedsdynamikker i ferd med å gjøre deling og sirkularitet til en vekstmotor. Konkurransekraft handler om evnen til å skape mer av mindre. BIR er aktiv med på utviklingen og ser klart at vi ikke øker verdiskapingen gjennom å skru opp utvinningstempoet, men ved å øke antallet runder i loopen. Sammen for en god sak!

 

Hva betyr det at BIR er Vestlendingenes egen miljøbedrift?

- BIR er Vestlendingenes egen miljøbedrift fordi BIR er eid av vestlendinger, og utfører tjenester for vestlendinger. Som den største avfallsvirksomheten på Vestlandet, må vi går foran de andre og finne gode løsninger som formålstjenlige både for våre eiere og våre kunder, sier konsernsjef i BIR, Steinar Nævdal.

 

Hvordan har BIR brukt teknologi for å tilrettelegge for sirkulær økonomi?

- I en sirkulærøkonomi er det viktig at man benytter seg av standarder. Alt i fra varenummer til datasystem. Sirkulærøkonomi krever og at man tar miljøgifter ut fra sirkelen i den sirkulære kjeden. Vi må få det ut, slik at vi ikke får spredning av miljøgifter.

 

Hvilke utfordringer og rammebetingelser må BIR forholde seg til?

- Når det gjelder internasjonale rammebetingelser, er det veldig fokus på gjenvinningsprosent, kvantum og hvor stor mengde som går til gjenvinning. Vi er nokså overbevist om at det framover vil være et langt større fokus på kvalitet på det som er blitt gjenvunnet. På den måten får vi gode råstoffer til nye varer og unngår spredning av miljøgifter.

 

Hvor tror du BIR er om fem år?

- Om fem år har nok BIR flyttet på seg. Store deler av den administrative delen av BIR vil ha flyttet til Nygårdstangen, Espehaugen eller vi vil være i Rådalen, sier konsernsjefen. - I tillegg vil det som går på sirkulær tankegang være dypere inni vår hverdag. Vi vil se at den delen av vår linære avfallsstrøm slik vi har vært vant til, er borte. Det vil oppstå nye verdikjeder som medfører en annen måte å rigge selskapet på og som gir andre måter å organisere oss på.

 

Hva gjør BIR for å opprettholde et godt omdømme?

Gjennom vår kunde- og omdømmeundersøkelse ser vi at våre kunder er tilfreds med kvaliteten på de tjenestene vi tilbyr, og de er tilfreds med prisen på de tjenestene som vi gjennomfører.