Energianlegget

BIR Avfallsenergi AS er Bergens største produsent av miljøvennlig varme, noe som kommer innbyggerne i Bergen til gode i form av elektrisitet og fjernvarme fra BKK Varme AS. I 2018 leverte vi varme til BKK Varmes fjernvarmenett tilsvarende årsbehovet til rundt 26 000 husstander. I tillegg produserte vi elektrisitet tilsvarende årsbehovet til over 4 000 husstander.

 

Dette er i tråd med firmaets formål som sier at vi skal:

  • Bidra til bedre luftkvalitet ved produksjon av miljøvennlig energi
  • I minst mulig grad bidra til negative miljøpåvirkninger
  • Fremme miljøbevissthet i egen organisasjon og hos kundene.

 

Energianlegget har konsesjon til å motta og energigjenvinne husholdningsavfall og næringsavfall etter materialgjenvinning, mindre mengder sykehusavfall og medisinrester, avløpsslam, brukt kulladsorbent fra eget renseanlegg og visse typer bygg- og riveavfall klassifisert som farlig avfall. I 2018 mottok vi totalt 215 000 tonn avfall, fordelt mellom husholdnings- og næringsavfall. Av dette var totalt 1 400 tonn blandet returtrevirke, og 1250 tonn bygg- og riveavfall klassifisert som farlig avfall.

 

Behandlingsmetode

Energianlegget består av to forbrenningsovner med fire rensetrinn hver, bygget i henholdsvis 1999 og 2010. Ovnene er utstyrt med trinnvis tilsetting av luft og resirkulering av avgasser for å oppnå en renest mulig forbrenning. Energien som frigjøres fra avfallet utnyttes til strøm og varme og er en vesentlig mer miljøvennlig behandlingsmåte enn deponering som var standard behandlingsmåte tidligere. Deponering av avfall frigjør metan, som er en mye mer potent klimagass enn CO2. Avfallet inneholder også en blanding av karbon fra fornybare og fossile kilder. Den fornybare andelen av CO2-utslippet bidrar ikke til en netto økning av CO2-mengden i atmosfæren.

 

Energiutnyttelse

Energien i avfallet benyttes til å varme opp og fordampe vann som går videre til strømproduksjon og fjernvarme i BKK Varmes fjernvarmenett. I 2018 ble det varmet opp 730 000 tonn vann, med et netto energiinnhold på 540 GWh. Av dette ble det levert 264 GWh til fjernvarmenettet og 89 GWh elektrisitet, i tillegg til intern bruk av damp på energianlegget. Dette gav en energiutnyttelse på 75 prosent. Fjernvarmenettet er fortsatt under utbygging av BKK Varme AS og i årene fremover vil mer avfallsvarme leveres til nettet. Energianlegget er tilpasset fremtidig fjernvarmekapasitet.

Det brukes ikke noen fossile energikilder til å forbrenne avfallet under normal drift, kun i situasjoner der en ovn må stoppes eller startes, eller hvis temperaturen i brennkammeret blir for lav, benyttes det olje i forbrenningen. I 2018 utgjorde energimengden fra benyttet olje i brennkammeret 1,5 prosent av nettoenergien fra ovnene.

 

Utslipp

Utslipp fra energianlegget går til luft og vann. Kravene til utslipp er strenge, og til luft er de i samsvar med tilsvarende krav i EU. Til vann er grensene for noen komponenter satt vesentlig strengere enn EU-kravene. Utslipp til både luft og vann ligger generelt lavt, og ofte så lavt at de ikke kan måles. Alle våre utslipp til luft og vann ligger tilgjengelige på www.norskeutslipp.no.
Utslipp til luft
Flere komponenter måles kontinuerlig med avanserte målemetoder ved anlegget. Tungmetaller og dioksiner måles to ganger i året. I 2018 ble dette gjort av det akkrediterte firmaet Eurofins fra Danmark. Dette firmaet kontrollerer også at våre kontinuerlige målere viser korrekte verdier. NOx-utslipp fra anlegget er det eneste som ligger i det øvre sjiktet av grenseverdien, rundt 50-70 prosent. De andre komponentene ligger lavere, normalt fra 0-30 prosent av grensen, mange under 10 prosent.

En måling av dioksiner/furaner fra den ene ovnslinjen i februar 2018 viste en forhøyet verdi. For å løse denne utfordringen har vi blant annet gått over til en annen type rensekjemikalie i filteret som tar ut dioksiner/furaner. I samarbeid med leverandøren av filteret har vi også endret noe på driften av utstyret for å gi en bedre renseeffekt. Oppfølgingsmålinger gjort i juni og november 2018 viste gode resultater.

I 2018 har vi gjennomført en mulighetsstudie for å se på mulige løsninger for å fange og bruke eller lagre CO2, som frigjøres i forbrenningsprosessen. Vi har inngått avtale med gründerbedriften Bergen Carbon Solutions AS, om å teste produksjon av karbonnanofiber ved å bruke CO2 direkte fra røykgassen. Dette er en banebrytende teknologi som, dersom det lykkes, vil produsere verdifullt materiale samtidig som det reduserer CO2-utslippet.
Utsipp til vann fra røykrenseprosessen
Det tas ukentlige prøver av avløpsvannet fra røykgassrenseprosessen, disse analyseres av det akkrediterte firmaet Hardanger Miljøsenter AS. Vannet analyseres for kvikksølvinnhold hver uke, mens andre tungmetaller analyseres månedlig. Dette er i tråd med vår utslippstillatelse.

Det har ikke vært noen spesielle utfordringer som har ført til brudd på konsesjonsgrensene knyttet til vannrenseanlegget i 2018.

 

Klager

Det ble mottatt tre naboklager på lukt i juni/juli 2018, men vi har ikke kunnet knytte dem til noe spesielt ved vår drift.

 

Restprodukter

I likhet med enhver annen ovn er det aske igjen etter forbrenningen av avfallet. Denne mengden utgjør totalt ca. 20-25 prosent av den totale avfallsmengden som er mottatt ved anlegget. Mengden restprodukter fordeler seg mellom bunnaske, flyveaske, metall og filterkake fra vannrenseanlegget. I 2018 ble all bunnaske levert til BIR Avfallsenergis deponi Mjelstad Miljø på Osterøy, for utsortering av metaller og sluttbehandling. Det ble levert 42 500 tonn bunnaske, og rundt 5 600 tonn ulike metaller

ble sortert ut fra dette og levert til gjenvinning. Flyveaske og filterkake utgjorde henholdsvis 6 600 og 400 tonn, og ble håndtert og deklarert som farlig avfall. Dette ble levert til godkjent behandling hos NOAH AS på Langøya i Vestfold.

 

Utslippsavgift

Energianlegget er pålagt å betale avgift for utslippene av NOx. BIR Avfallsenergi AS er medlem av Næringslivets NOx-fond, som gir fritak for NOx avgift, men krever en innbetaling til fondet på 6 kroner per kilo. Pengene som dette fondet får inn går til NOx-reduserende tiltak i industrien og transportsektoren.

Det ble innbetalt ca. 1 000 000 kroner til NOx-fondet i 2018.