Bærekraft og samfunnsansvar


Vår ambisjon innebærer at bærekraft skal være integrert i alt vi gjør – det vil si hvordan vi skaper verdi for våre kunder, eiere og samarbeidspartnere gjennom de tjenestene vi leverer. Det skal gjennomsyre vår kultur og synliggjøres i vårt fotavtrykk i samfunnet.  


Vi har utarbeidet en bærekraftsstrategi som støtter opp under konsernstrategien og konkretiserer hvordan vi tilnærmer oss arbeidet med bærekraft. I strategien retter vi oppmerksomheten mot hvordan BIR skal redusere sin klima- og miljøpåvirkning, beskytte menneskerettigheter, bidra til sosiale og økonomiske utviklingsmål samt sikre en langsiktig, bærekraftig forretningsmodell.

Ut fra vår bærekraftsambisjon og strategi, har vi definert fire fokusområder for bærekraftsarbeidet:

  • Ta miljø- og klimaansvar
  • Skape verdier av ressurser
  • Sikre ansvarlig styring og drift
  • Utvikle folkene og kulturen

 


Vesentlige temaer

BIRs bærekraftsarbeid bygger på en vesentlighetsanalyse utført høsten 2022.

En vesentlighetsanalyse er en metode for å identifisere og vurdere de viktigste utfordringene og mulighetene konsernet står overfor når det gjelder bærekraft. For å komme frem til de mest vesentlige temaene for bærekraft, er det gjennomført en interessentundersøkelse med spørsmål om ulike påvirkningsforhold. Interessentene gjør vurderinger av områder eller faktorer der virksomheten har betydelig påvirkning på sine omgivelser knyttet til Environmental, Social and Governance (ESG) – miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold – og hvilke områder eller faktorer i omgivelsene som potensielt kan ha stor påvirkning på BIR. Basert på resultatene av vesentlighetsanalysen er det gjort prioriteringer av de viktigste temaene der virksomheten bør fastsette mål og tiltak.

I vesentlighetsvurderingen tas det stilling til hvilke bærekraftstemaer som er vesentlige for BIR. Vurderingen kalles dobbel vesentlighetsanalyse fordi den ivaretar to perspektiver - BIRs påvirkning på omgivelsene og den finansielle påvirkning omgivelsene kan ha på BIR.

I 2023 vedtok konsernledelsen i BIR en handlingsplan for bærekraft, som bygger på mål og tiltak i BIRs bærekraftsstrategi og strategiske retning i BIRs konsernstrategi. Planen er utarbeidet med formål om å etablere eierskap til mål, tiltak og aktiviteter, og bruke indikatorer aktivt til å følge med på utviklingen og effekten av bærekraftsarbeidet.

Handlingsplanen inneholder resultatmål for 2024, men også resultatmål som må tidfestes lenger fram i tid. Et eksempel på dette er målet om å kutte i direkte og indirekte klimagassutslipp. Dette er et kontinuerlig arbeid med høy prioritet fram mot 2030 og årene etter, der det må settes resultatmål i flere faser innenfor deler av driften i BIR.