Året som gikk


Januar

Magne Eikås er fra 1. januar 2023 konstituert som daglig leder i Norsk Riving. Han er byggingeniør med fordypning i konstruksjonsteknikk og har vært ansatt som prosjektleder i selskapet siden desember 2020. 

 

Fra 1. januar må næringslivet i Voss, Ulvik og Eidfjord sortere ut matavfall. Dette er et resultat av EU-krav og gjelder alle virksomheter som har det som defineres som husholdningslignende avfall.  

Etter tre populære julemarkeder i desember 2022, får ombruksmarkedet i Møllendalsveien 40 nå fast åpningstid hver tirsdag klokken 1419. Første åpningsdag er det rundt 100 betalende kunder. Varene er gjenstander kunder hadde planlagt å kaste som restavfall, og som kundeveilederne på gjenvinningsstasjonene har reddet fra å havne i containerne. 

 

BIR Husholdnings arbeid med å elektrifisere bilparken fortsetter. Selskapet får overlevert de første to av i alt tolv nyinnkjøpte Volvo el-lastebiler. Takket være disse, kan vi blant annet tømme de fleste matavfallsspann i Bergen fossilfritt. Med den nye leveransen på tolv elektriske lastebiler, vil 30 prosent av bilparken til selskapet være elektrisk.  

 

Den 30. januar overtar BIR formelt vårt nye administrasjonsbygg på Lungegårdskaien 42 fra entreprenøren Veidekke. Bygget blir nytt hovedkontor for BIR. 

Flere branntilløp oppstår hos BIR Bedrift, blant annet et med store stikkflammer under kverning i den nye sorteringshallen, fordi en kunde har kastet noen små bokser med propan i en container. Industrivernet er heldigvis raskt på plass med effektiv slukking. 

 

Som en del av sammenslåingen av BIR og IHM, jobber vi med å realisere et biogassanlegg på Voss. Anbudskonkurransen er nå i gang for produksjonsanlegget. De totale kostnadene til biogassanlegget er på rundt 300 millioner kroner. Dette er den største industrisatsingen på Voss noensinne. Biogassanlegget skal gjøre matavfall og kumøkk om til kraftig biogass og næringsrik gjødsel. 

BIR Voss Hardanger, Hardanger og Voss Næringshage og Voss Sparebank lanserer et nytt gjenbruksstipend som skal løfte frem nyskapende idéer rundt gjenbruk hos gründere og virksomheter. Midlene skal hjelpe virksomheter økonomisk til å realisere idéene, og hjelpe dem å drive mer bærekraftig og fremtidsrettet. 

 

I forslag til ny klimastrategi foreslår byrådet i Bergen at det viktigste tiltaket for å redusere energibruken vil være å installere karbonfangst ved BIRs forbrenningsanlegg i Rådalen. Byrådet er tydelige på at staten må bidra til å finansiere investeringen. 

 

Februar 

Fra februar og ut august tar vi gratis imot ødelagte tekstiler på gjenvinningsstasjonene på Askøy og i Salhusvegen. Tilbudet er del av et nasjonalt utviklingsprosjekt koordinert av Mepex for å få kunnskap om hvilke fremtidige ordninger som skal etableres for sortering og mottak av ødelagte tekstiler. Innen 2025 er alle kommuner pålagt å ha en innsamlingsordning for tekstiler. Før det ønsker man også å finne ut hvordan de kan gjenbrukes og gjenvinnes. 

 

Tolv ungdomspolitikere fra syv partier besøker forbrenningsanlegget i forbindelse med «Kraftdag i Bergen» som arrangeres av NHO og Fornybar Norge. Her får de omvisning og faglige innlegg om blant annet BIRs arbeid mot forbrenningsavgiften og viktigheten av plass og finansiering for karbonfangstanlegg i Rådalen. 

 

BIRs første bærekraftsstrategi er på plass. Den støtter opp under konsernstrategien og konkretiserer vår tilnærming til bærekraft. Strategien gjelder for hele BIR-konsernet, og bærekraft skal være integrert i alt vi gjør. Det er definert fire fokusområder: ta miljø- og klimaansvar, skape verdi av ressurser, sikre ansvarlig styring og drift, og utvikle folkene og kulturen. 

BIR deltar på «Om i morgen» sin bedriftskveld for realfagsstudenter ved UiB, hvor temaene er teknologi, hav og bærekraft. Over 250 studenter er påmeldt, og mange er nysgjerrige på hva man kan jobbe med i BIR. 

 

Dekk, kanner, en madrass og en kjølebag med uåpnet øl og brus er blant det som er å finne ved hyttecontainerne i Skarholmvegen på Askøy. Det har vært problemer med forsøpling her i lang tid. BIR rydder på hentestedet og oppfordrer alle som ser folk dumpe ting på hentestedet om å rapportere det til oss.  

 

På oppdrag fra Bergen kommunes kontrollutvalg, gransker revisjonsselskapet BDO hvordan kostnadene med å bygge bossnett i Bergen sentrum fordeles på innbyggerne i alle BIR-kommunene. Problemstillingen har vært fremmet for alle beslutningsnivåer i BIR, og konklusjonen er at BIRs prispolitikk om like priser for likeverdige tjenester fungerer tilfredsstillende. 

 

Mars 

Norsk Riving og BIR Bedrift er sentrale bidragsytere i et ambisiøst Proptech-prosjekt om ny materialstrøm for brukte ventilasjonskanaler og kabelgater. Selskapene har deltatt med erfaringer og innspill til utfordringer og avklaringer, og en pilot startes for å gjennomføre en komplett handelsreise for ombrukskanaler – demontering, mellomlagring, bearbeiding, nykjøp via grossist og montering. Norsk Riving deltar både med ombrukskartlegging og demontering. 

 

BIR flytter inn i nytt, grønt signalbygg i Bergen. Mange medarbeidere har sin første arbeidsdag i administrasjonsbygget på Lungegårdskaien 42 den 6. mars, og 9. mars er det offisiell åpning av bygget. 

Kontordelen er Breeam Nor Excellent-sertifisert, og det er miljøvennlige løsninger som fjernkjøling med vann fra byfjorden, solceller, plantevegger og takhage med biehotell. Møbler og interiør er tatt med fra det gamle hovedkontoret, og det er benyttet ombruksspesialister til å fornye og tilpasse dette, slik at det passer i det nye bygget.  

På gateplan er det et visningssenter som etter hvert vil romme ulike utstillinger gjennom året. Bossnetterminalen i første og andre etasje av bygget, er utgangspunktet for plasseringen. Terminalen blir satt i drift høsten 2023. 

– Vi fått et nytt og flott miljøvennlig bygg der vi skal ta vare på historien til BIR samtidig som vi fornyer oss og skaper gode produkter og tjenester til våre kunder og godt arbeidsmiljø for våre medarbeidere, sier konsernsjef Borghild Lekve. 

 

Nå har de aller fleste BIR-kunder med eget restavfallsspann fått tilbud om matavfallsspann, og oppslutningen ligger på rundt 30 prosent. Askøy er siste kommune ut, og øyen deles i to for å teste ut leveringsordning med matavfallscontainere fremfor enkeltspann i den mest befolkningstette delen av kommunen. 

 

I desember 2022 besøker elever fra tiende trinn ved Kjøkkelvik ungdomsskole Møllendal gjenvinningsstasjon og ombruksmarkedet i Møllendalsveien 40. Elevene, som tar faget design og redesign, henter noen tremøbler og trevirke som er lagt til side til dem, som ellers ville blitt kastet. De neste åtte ukene jobber de med å lage nytt av gammelt, og i mars mottar vi bilder av resultatet: robot, skjærefjøler, bordbrikke, dorullholder, sverd, kniv, bokstøtte, Pokemon-figur, tannkremholder, klemme, bokhylle og boks med lokk. 

 

Over hundre medarbeidere i BIR Nyverdi samles til fagdager, hvor hovedtema er det nye mandatet for selskapet, og målet er å sikre forståelse for mandatet og oppgavene knyttet til ombruk, sirkularitet, bærekraft og analyse. 

 

John Gaute Kvinge, daglig leder i BIR Husholdning, deler selskapets erfaringer med elektriske renovasjonsbiler på frokostmøte om grønn tungtransport i regi av NHO Vestlandet og Vestland fylkeskommune. En av de største utfordringene er lademuligheter i områdene hvor renovasjonsrutene kjøres. BIR Husholdning har selv investert i to egne hurtigladere, men det er ingen offentlig tilgjengelige hurtigladepunkt for tungtransport i regionen, og det ønskes at det offentlige legger til rette for arealtilgang til tilbydere av ladeløsninger for store kjøretøy. 

 

En familiemann i Fana vinner 10 000 kroner i returkartonglotteriet. Hvert år trekker Grønt Punkt Norge ut 124 vinnere fra hele landet, som kontaktes av sitt lokale renovasjonsselskap. Det deles ut 120 premier på 10 000 kroner og fire premier på 100 000 kroner.  

 

BIR, IHM og Næringshagen Voss og Hardanger arrangerer bioparkkonferanse i forbindelse med Vossadagene. Som en del av sammenslåingen av BIR og IHM, jobber vi med å realisere en biopark i tilknytning til biogassanlegget. Målet med konferansen er å skape engasjement og forståelse for hva det innebærer å få frem gode løsninger i bioøkonomien.  

 

April 

Med nytt skoleopplegg på forbrenningsanlegget, inviterer vi nå tilnærmet like mange elever på besøk på to uker som det vi før klarte på et helt skoleår. Elevene blir tatt med på en reise gjennom anlegget – fra kontrollrommet til ovnen. 

 

Pensjonistene har første samling i bygget på Lungegårdskaien 42.  

 

Etter 22 år som hovedkontor for BIR, blir BIR-flagget i Conrad Mohrs veg 15 firt for aller siste gang. 

 

Den 20. april beslutter BIRs konsernstyre å investere i et biogassanlegg på Voss. Total investeringsramme for prosjektet er 370 millioner kroner, inkludert Enova-støtte og tomt.  

 

Vårdugnadsperioden er i gang, og tradisjon tro stiller BIR-medarbeidere til dugnad for å rydde i nærområdet rundt arbeidsplassen. Ettersom hovedkontoret er flyttet til sentrum, gjennomføres vårdugnaden for første gang i området rundt Lungegårdskaien 42 og Store Lungegårdsvann. 

 

Omtrent to år etter at stortingsrepresentant og tidligere byrådsleder Lubna Jaffery la ned grunnsteinen på Lungegårdskaien 42, er hun på omvisning i bygget som har reist seg. 

 

Nå er det gått litt over et år siden BIR Husholdning flyttet inn i bygget på Espehaugen 52. Medarbeidere og konsernstyret samles for å markere jubileet.  

 

BIRs idrettslag IL Reno deltar på vårserien i frisbeegolf i regi av Vestland Bedriftsidrettskrets.  

 

Ombruksmarkedet i Møllendalsveien 40 utvider med nytt utsalgslokale for sykler, krukker og store møbler. Dette fører til en tredobling i mengden ombruksvarer som normalt sett går ut av markedet per uke – totalt vekt denne åpningsdagen er 1295,5 kilo. Siden oppstarten av ombruksmarkedet på senhøsten 2022, har vi hatt 19 åpningsdager, og totalt har vi levert ut ti tonn ombruksvarer fra markedet. 

 

 

Mai 

Salhusveien gjenvinningsstasjon er blant postene på det årlige russerebusløpet. 82 biler er innom stasjonen, hvor bosspannløp og teorioppgaver står på programmet.  

 

Fjerde kull er i gang med Sirkulærskolen, som arrangeres i regi av Ekspertgruppe Sirkulær i Bergen Næringsråd sammen med Knowit Experience, NORCE, Innovasjon Norge, PwC Bergen og BIR. Deltakerne lærer hvordan de kan rigge bedriften for å møte nye krav og får kunnskap for å finne nye bærekraftige, sirkulære forretningsmodeller i egen virksomhet.  

 

Renholdsverkets arbeiderforening (RAF) deltar på 1. mai-markeringen i Bergen. RAF går i toget hvert år, og i år opprettholdes tradisjonen av 14 medarbeidere. 

 

Brukte takplater blir til nye gullruter på Gullruten 2023. Bærekraftig scenografi er et tema Gullruten nå hensyntar, og Norsk Riving får jobben med å demontere himlingsplater fra kontorlokaler på Øyrane Torg, som deretter males i gulldekormaling av Signo Dokken. Det har høy miljøverdi å bruke himlingsplater av gips eller mineralull om igjen. For disse 200 himlingsplatene sparer vi 78 kilo CO2-ekvivalenter.

En glad familiemann fra Bergen stikker av med hovedgevinsten på 100 000 kroner i returkartonglotteriet. 

 

Den 12. mai signerer BIR avtale om kjøp av arealet IHM disponerer i dag, samt areal der NOBI tar ut grus. Det er i tråd med vår eierstrategi og det er en stor fordel å eie grunnen der vi skal investere så mye som det er tenkt i fremtiden. Tomten er stor nok til både det planlagte biogassanlegget og biopark. BIR signerer også en leieavtale på «Flagebygget», og skal leie dette i en periode, for deretter å ha opsjon på kjøp av bygget. 

 

Det finske selskapet Suomen Biovoima Oy får kontrakten for å bygge BIRs biogassanlegg på Voss. Selskapet vil levere fremtidsrettede og innovative løsninger, og det vektlegges spesielt at de kan produsere høyverdig biogass og at kravet til biogjødselen som produseres er at den skal være renere enn det som er kravet i dagens regelverk. 

 

 

Juni 

Indre Hordaland Miljøverk (IHM) blir en del av BIR-konsernet 1. juni, og selskapets navn endres samtidig til BIR Voss Hardanger. Selskapet blir et datterselskap til BIR AS, og den konkurranseutsatte delen inngår i BIR Bedrift. Sammenslåingen, og at BIR-konsernet har fått 30 nye medarbeidere, markeres på Voss 5. juni.  

 

Det gjennomføres en undersøkelse av hvor mye BIRs kundeblad, Bossanova, leses av kundene. Resultatene viser at papirutgaven, som sendes ut i postkassene, trumfer alle de digitale kommunikasjonsflatene. 57 prosent av respondentene leser bladet. Bossanova er sammen med SMS-varsel den måten innbyggerne først og fremst ønsker å motta informasjon fra BIR. 

 

Verkstedtjenestene på Espehaugen 52 rustes opp. For å utnytte investeringene og holde kjøretøy og utstyr i kontinuerlig drift, er det behov for et sterkere verkstedsmiljø som kan tilby bredere tjenester både internt og eksternt. Laget styrkes med fire mekanikere, blant annet BIRs første kvinnelige bilmekaniker. I tillegg blir det opprettet en ny stilling som innkjøps- og lagermedarbeider for å bedre strukturen rundt dette. 

 

Eviny og BIR etablerer et felles selskap for å bygge solanlegg på lokasjonene til BIR Bedrift. Det nye selskapet får navnet BIR Bedrift Energi AS. Eviny Termo og BIR Bedrift eier halvparten hver. I tillegg til solanlegg kan det også være aktuelt med andre former for lokal energiproduksjon. Totalt areal på BIR Bedrifts tre bygg på Lønningshaugen, er 6500 kvadratmeter, som vil si at dette vil bli et av de største solanleggene i Bergen. Planlagt installert effekt på solanlegget er like under 1 MW, og årlig produksjon vil være om lag 770 000 kWh. Det tilsvarer årlig strømforbruk i rundt 50 boliger. 

 

BIR Ressurs blir ISO-sertifisert. I mars 2023 blir en femdagers sertifiseringsrevisjon gjennomført, og 7. juni mottar selskapet sertifikatene for ISO 9001 og 14001. 

 

Etter organisasjonsgjennomgang i 2022, blir det jobbet med organisasjonskultur i BIR. Prosjektgruppen legger frem sin sluttrapport med anbefalte tiltak som blant annet skal sikre at konsernet jobber målrettet samlet for å oppfylle overordnede mål. 

 

 

Juli 

Ombruksmarkedet i Møllendalsveien 40 blir stadig mer populært. I uke 30 settes det besøksrekord med 870 besøkende. Siden uke 22 har det blitt solgt over 1000 kilo varer hver uke. Til og med uke 28 er det levert 38 201 kilo med ombruksvarer fra gjenvinningsstasjonene til ombruksmarkedet, og det er solgt varer tilsvarende 11 301 kilo fra markedet. 

 

Prosjektet «Digital transformasjon» staker ut veien inn i fremtiden for BIR. I løpet av våren har det blitt jobbet med å definere BIRs digitale ambisjonsnivå, som sikrer en helhetlig teknologisk utvikling og retning, og i juli legger prosjektgruppen frem sin sluttrapport. Fra høsten begynner arbeidet med prioriterte tiltak og delprosjekter for å nå ambisjonsnivået. Prosjektet er viktig for å opprettholde BIRs posisjon som et innovativt og fremoverlent konsern. 

 

BIR Infrastruktur dømmes til å betale 25 millioner kroner til VE Anlegg for å ha hevet en storkontrakt i forbindelse med en graveentreprise på Nedre Nygård. Kontrakten dreide seg om utbygging av bossnettrør med seks bunkere for mellomlagringstanker.  

 

 

August 

Fra 7. august tester vi ut et nytt tjenestetilbud med en ny nettbasert bestillingsløsning for hjemmehenting av avfall. I testperioden tas det opptil 25 transportoppdrag per uke. 

 

Når det ryddes på returpunktene, finner vi blant annet en fryseboks med deler av villdyr oppi i Samnanger, og i Arna finner vi en spesiell bod. I Bergen sentrum og sentrumsnære områder henter vi hver dag i løpet av året omtrent ti kubikkmeter avfall som er dumpet på returpunkt – avfall som ikke skulle vært levert der i det hele tatt. 

 

Den mobile gjenvinningsstasjonen som kjører i Bergen sentrum, dobler antall stoppesteder fra ett til to stopp per dag.  

 

BIRs ombrukssatsing, biogassanlegg på Voss, karbonfangstanlegg i Rådalen og ladeinfrastruktur for store nullutslippskjøretøy står på agendaen når vi inviterer politikere og media til Gjenvinnerdagen på ombruksmarkedet i Møllendalsveien 40. De får omvisning i lokalene, og oppfordres til å bidra til sirkulær økonomi ved å stille krav om at det skal finnes lokaler i Bergen sentrum som skal brukes til ombruk og reparasjon. 

 

Flere politiske partier vil sette av offentlige midler til finansiering av karbonfangstanlegg i Rådalen. Venstre ønsker et spleiselag der staten tar halve regningen, altså 500 millioner kroner, og Bergen kommune og BIR deler på den resterende summen på 250 millioner kroner hver. SV vil gå inn for å sette av penger til prosjektering av karbonfangst i kommende statsbudsjett. 

 

En ulmebrann oppstår i papirsorteringsanlegget til BIR Bedrift. Medarbeidere på stedet får slått ned mye av brannen før brannvesenet kommer, og brannvesenet får raskt kontroll. 

 

Tusenvis av studenter strømmer til for å gjøre gratiskupp når Sammen arrangerer gjenbruksfestival for studenter i Fantofthallen. BIR har bidratt med brukbare møbler og gjenstander som er samlet inn fra gjenvinningsstasjonene, som et supplement til det Sammen har samlet inn fra studenter ved semesterslutt.  

 

Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs arrangerer seminar om «Plastmilliarden» under Arendalsuka. Bente Gansum Daazenko, daglig leder i BIR Nyverdi, forteller om hvordan myndighetene undergraver produsentansvaret.  

 

Bjerknessenteret, Universitetet i Bergen og Norsk klimastiftelse arrangerer Den store karbonløsningsdagen, hvor det blant annet diskuteres behov og insentiver for utslippskutt og karbonfangst og teknologiske løsninger for karbonfangst og -lagring. BIRs konsernsjef Borghild Lekve holder foredrag om ren bossbrenning. 

 

September 

Innovasjonsboka – fornyelsens kunst blir utgitt. BIRs kompetansemiljø og dyktige medarbeidere blir stadig lagt merke til av innovasjonsmiljøer, og i 2020 fikk BIR forespørsel om å være med å utarbeide boken. Flere BIR-medarbeidere har bidratt med tekster og innspill, og noen er med som tegneseriefigurer i boken, da et av BIRs innovasjonsprosjekter – historien om hvordan Carrot ble til – er illustrert. 

 

BIR deltar på Avfall Norges årskonferanse. Kommunikasjonssjef Eva Skjold deltar i samtale om status for det sirkulære Norge. 

 

BIR deltar på Innovasjonsuken OPP, og inviterer til omvisning og foredrag i nybygget på Lungegårdskaien. Deltakerne får høre om innovasjonsarbeid i BIR, innsikt fra ombrukssatsingen og arbeid med bærekraft, samt satsingen på bioressurser i bioparken på Voss. 

 

BIR Bedrift deltar i bedriftsserien i golf før første gang. Laget kommer til finalen, og ender på 8. plass av 26 lag totalt i serien. 

 

En planke er kastet i et bossnedkast og blokkerer det ene hovedrøret til bossnettet, slik at kunder ikke får kastet papp, papir og plast på to døgn. Dette er første gang på de åtte årene bossnettet har vært i drift at det skjer en blokkering av denne skalaen i bossnettet. 

 

To BIR-medarbeidere sendes til legevakten etter at et elektrisk løperhjul tar fyr i bagasjerommet på en varebil. Løperhjulet er hentet inn på et returpunkt, og de er på vei til gjenvinningsstasjonen i Møllendalsveien når det tar fyr. Medarbeiderne puster inn røyk, men blir ikke alvorlig skadet. 

 

Lørdag 30. september deltar 36 spreke BIR-medarbeidere på Stoltzekleiven Opp. 

 

 

Oktober 

Åtte BIR-medarbeidere deltar på Rosa Sløyfe-løpet i Bergen og bidrar til å støtte brystkreftsaken. 

 

Onsdag 4. oktober åpner en ny del av bossnettet, som er tilknyttet den nye terminalen på Lungegårdskaien. Nå kan enda flere beboere i Bergen sentrum ta bossnettet i bruk!  

 
Den nye delen av bossnettet dekker området Tårnplass, Valkendorfsgaten, Strandkaien, Vågsbunnen, Marken, Nygårdstangen og nedre Nygård. Beboere i Marken, Veversmauet og Nordre Grønnevollen er de første som får tilgang til bossnedkast, men i 2024 vil tusen nye husholdninger bli inkludert. Totalt har den nye delen av bossnettet kapasitet til over 4000 husholdningskunder.  

BIR Infrastruktur står for utbyggingen av bossnettet, som er utviklet av Envac, og samarbeid i Graveklubben har vært avgjørende for å få realisert bossnettet. Bossnettet erstatter hundrevis av bosspann og bidrar til økt kildesortering. Bossnettet har stor betydning for brannsikkerheten i et tettbebygget trehusområde, fører til færre bossbiler og tungtrafikk i sentrum, og det blir mindre mat til rotter og måker.  

Åpningen markeres med omvisning i bossnetterminalen for mange av BIR Infrastrukturs samarbeidspartnere, før trommeslagere fra Markens Bataljon leder an bort til den offisielle åpningsmarkeringen i Marken i regi av Bergen kommune. Her blir bossnedkast avduket, og Ruth Grung, byråd for klima, miljø og byutvikling, får æren av å kaste den første bossposen. 

Brukthallene på gjenvinningsstasjonene i Møllendalsveien og på Askøy åpner i ny drakt. Brukthallene er oppgradert og pusset opp, og har fått separat innlevering av gjenstander til ombruk. Det som kommer inn blir gjennomgått og kvalitetssjekket, og alt blir veid for å få kontroll på hvor mye som går ut igjen til ombruk. I Møllendalsveien settes hele 1040 kilo med ombruksvarer frem til nyåpningen. Av BIRs ti gjenvinningsstasjoner har fem nå blitt oppgradert, og det arbeides med å få på plass samme løsning på alle gjenvinningsstasjoner i løpet av 2024. 

 

Fredag 13. oktober sendes Norge Rundt fra ombruksmarkedet i Møllendalsveien 40. Programmet er tatt opp på gjenvinningsstasjonen i Møllendalsveien 31 og på ombruksmarkedet i løpet av to dager. 

 

BIR får 23 millioner kroner i Enova-støtte til biogassanlegget på Voss. Byggestart blir i andre kvartal 2024, og anlegget skal være klart i 2026. 

 

BIRs kundesenter sikrer seg en sterk sølvplassering når prisen «Årets servicebedrift» deles ut under Kundeservicedagene 2023. Totalt er 38 selskaper med i konkurransen, hvor kundeveilederne gjennom 15 anonyme telefonhenvendelser blir testet i evne til å lytte, kommunisere og løse oppgaver. 

 

BIR Bedrift fyller 25 år 12. oktober. Dagen markeres med fest på lageret og avduking av ny sorteringsmaskin. 

 

To av prosjektpartnerne i EU-prosjektet HOOP, RdA og Bax & Company, besøker BIR for å få innblikk i de sirkulære bioprosjektene som er valgt ut i bergensregionen. De får presentasjoner om Ommat, Greentech Innovators og Invertapro, og får høre om konseptet og ambisjonene for etablering av bioparken. 

 

Det gjennomføres industriverndag på anlegget til BIR Bedrift, hvor det trenes på hva som skal gjøres ved brann eller personskade. Først trenes det på slangeutrulling, samt å få på vann på kortest mulig tid. Deretter gjennomføres en øvelse i førstehjelp. 

 

BIR Bedrift stikker av med Innovasjonsprisen og Tannhjulsprisen under Retura-dagene, som arrangeres på Hurdalssjøen Hotell. Innovasjonsprisen blir tildelt for BIR Bedrifts satsing på oppsirkulering av matressurser, solcelleanlegg på takene og nullutslipp i bilparken og på anlegget. Tannhjulsprisen tildeles en medarbeider som gjør en stor jobb i det «skjulte» for å holde maskineriet i gang, og prisen går til salgs- og kundeansvarlig Siv Vikestrand Asphaug. 

 

BIR ender opp på en andreplass sammenlagt i årets sesong av Ti på Topp, som arrangeres av Bedriftsidrettskretsen. Totalt 13 ivrige BIR-medarbeidere sjekket inn på til sammen 511 turmål. 

 

Regjeringen foreslår å øke avgiften på avfallsforbrenning fra 476 kroner til 882 kroner per tonn CO2-utslipp – en økning på 85,3 prosent. Dette vil utgjøre en årlig kostnad på 104 millioner kroner for BIR, noe som vil gjøre det vanskelig å delta i finansiering av et karbonfangstanlegg. På denne måten virker forbrenningsavgiften slik at den motvirker reduksjon av CO2.  

 

November 

BIR Husholdning og BIR Voss Hardanger samler seg til fagdag på Voss. Her får sjåførene blant annet teste ut kjøretøy på glatt veibane. 

 

Gjenbruksuken 2023 arrangeres 18.–24. november i regi av BIR og Bergen kommune. Med på laget har vi 45 medarrangører, og uken består av over 60 inspirerende gjenbruksaktiviteter, i tillegg til Grønn lørdag med mange spennende boder i telt på Torgallmenningen.  

I løpet av uken viser vi frem mangfoldet vi har å by på innen gjenbruk og bærekraftig forbruk i vårt lokalmiljø, og hvordan man på en enkel, morsom og meningsfull måte kan forbruke mindre. Det arrangeres reparasjonsverksted, gjenbruksmarked, matredding, sykkelverksted, byttedager, glass- og metallverksted, symaskinkurs, moteshow og mye mer.  

BIR stiller med to egne arrangementer: ombruksjulemarked og foredrag med «Personal Lopper» Janne Kristiansen.   

I tillegg bidrar en rekke av Bergens kaféer og kiosker ved å tilby kafferabatt til kunder som tar med egen kopp. 

 

BIR Infrastruktur er vertskap for nettverkssamlingen for helhetlige avfallsløsninger, i regi av Norsk Kommunalteknisk Forening. På samlingen deltar representanter fra Lørenskog kommune, Oslo kommune, Attvin, Romerike avfallsforedling og Follo REN. De får blant annet presentasjoner av BIRs avfallsløsninger og omvisning i bossnetterminalen og resten av bygget på Lungegårdskaien 42. 

 

I forbindelse med planer for biogassanlegget på Voss, testes et avansert forbehandlingssystem for matavfall ved forbrenningsanlegget i Rådalen. Konseptet til biogassanlegget er å produsere biogass gjennom forråtnelse av en kombinasjon av matavfall og kumøkk, for så å videreforedle bioresten til gjødselprodukter. Biovoima Oy, hovedleverandør av biogassanlegget, og Mavitec, leverandør av forbehandlingsanlegget, gir en demonstrasjon av teknologien som skal sikre biorestens kvalitet. 

 

Mange BIR-medarbeidere blir med på Movember-kampanjen og lar barten gro for å øke bevisstheten om menns helse. BIR donerer også penger til kreftsaken. 

 

Desember 

BIR Husholdning blir servicepartner for Strømbergs AS. Avdeling for verkstedtjenester vil dermed utføre service og reparasjoner på alle de nedgravde anleggene de leverer i BIR-kommunene, og i tillegg bidra med installasjon av containere i betongbrønner. At BIR blir tidligere involvert, gjør at vi raskere kan avdekke feil og mangler før funksjonstest, at kunder får raskere hjelp og at innsamlingsavdelingen får hentet avfall fra disse avfallsløsningene. 

 

Alt er i rute for biogassanlegget på Voss. Det jobbes med å sikre at kundene i bergensområdet skal bli flinke nok til å utsortere matavfallet sitt, slik at vi får inn nok matavfall. 

 

BIR inviterer til markedsdialog med potensielle samarbeidspartnere for å utnytte den tørre bioresten fra biogassanlegget på best mulig måte. Samarbeidet kan involvere oppgradering av råstoff fra biogassanlegget til fullverdig gjødselvare, produktutvikling for privatmarkedet og salg. 

 

Det skjer to utforkjøringer på Voss og i Ulvik på grunn av glatte veier og krevende føreforhold. Den ene sjåføren blir sendt til legevakten for en sjekk, og den andre til sykehus. Etter forholdene går det bra med begge sjåførene.