Energianlegget

BIR Avfallsenergi sin hovedoppgave er å gi restavfall fra husholdninger og bedrifter trygg behandling slik at miljøgifter blir tatt ut av kretsløpet. Denne behandlingen gir store mengder energi som utnyttes til oppvarming og elektrisitetsproduksjon.

Dette gjør BIR Avfallsenergi AS til Bergens største produsent av miljøvennlig varme. I 2021 leverte vi 294 GWh varme til Eviny Termos fjernvarmenett tilsvarende årsbehovet til rundt 28 000 husstander. I tillegg produserte vi 109 GWh elektrisitet tilsvarende årsbehovet til over 5 000 eneboliger. Stabil drift er et fokusområde ved energianlegget for å sikre at ressursene i avfallet blir ivaretatt gjennom energiutnyttelse.

Energianlegget har konsesjon til å motta og energigjenvinne husholdningsavfall og næringsavfall som ikke material-gjenvinnes, mindre mengder sykehusavfall og medisinrester, avløpsslam, brukt kulladsorbent fra eget renseanlegg og visse typer bygg- og riveavfall klassifisert som farlig avfall. I 2021 mottok vi totalt 237 000 tonn avfall, fordelt nesten 50/50 mellom husholdnings- og næringsavfall. Av dette var totalt 20 800 tonn blandet returtrevirke og 2 700 tonn bygg- og riveavfall klassifisert som farlig avfall.

Den totale avfallsmengden inkluderer også rundt 9 100 tonn sortert restavfall importert fra Storbritannia. Dette sikrer at energianlegget har mulighet til å levere mest mulig varme til fjernvarmenettet i kalde perioder. Behandling av dette avfallet hos oss bidrar også til at mindre blir lagt på deponi i Storbritannia, som ikke har nok forbrenningskapasitet til å håndtere alt avfall som oppstår i landet. Dette reduserer det samlede klimagassutslippet.


Behandlingsmetode

Forbrenningsanlegget består av to forbrenningsovner med fire rensetrinn hver, bygget i henholdsvis 1999 og 2010. Ovnene er utstyrt med trinnvis tilsetting av luft og resirkulering av avgasser for å oppnå en renest mulig forbrenning. Energien som frigjøres fra avfallet utnyttes til strøm og varme og er en vesentlig mer miljøvennlig behandlingsmåte enn deponering som var standard behandlingsmåte tidligere og fortsatt er det i flere land i Europa. Deponering av avfall frigjør metan, som er en mye mer potent klimagass enn CO2. Avfallet inneholder også en blanding av karbon fra fornybare og fossile kilder. Den fornybare andelen av CO2-utslippet bidrar ikke til en netto økning av CO2-mengden i atmosfæren.


Energiutnyttelse

Energien i avfallet benyttes til å varme opp og fordampe vann som går videre til strømproduksjon og fjernvarme i Eviny Termos fjernvarmenett. I 2021 gikk totalt 800 000 tonn vann gjennom kjelene, med et netto energiinnhold på 597 GWh. Av dette ble det levert 294 GWh til fjernvarmenettet og 109 GWh elektrisitet, i tillegg til intern bruk av damp på energianlegget. Dette gav en energiutnyttelse på 77 prosent. Fjernvarmenettet er fortsatt under utbygging av Eviny Termo og i årene fremover vil mer avfallsvarme leveres til nettet. Energianlegget er tilpasset fremtidig fjernvarmekapasitet.

Det brukes ikke fossile energikilder til å forbrenne avfallet under normal drift, kun i situasjoner der en ovn må stoppes/startes, eller hvis temperaturen i brennkammeret blir for lav benyttes det olje i forbrenningen. I 2021 utgjorde energimengden fra benyttet olje i brennkammeret
ca. 1 prosent av nettoenergien fra ovnene.

Mot slutten av 2020 ble det installert et nytt system for å hente ut spillvarme fra et av rensetrinnene til den ene ovnen. Dette systemet var i drift i 2021 for å frostsikre deler av prosessutstyret vårt, slik at annen energi frigjøres til fjernvarmenettet. Dette ser vi tydelig effekten av da det har vært en økning i fjernvarmeleveranse på 6 prosent sammenlignet med 2020 og en økning i elektrisitet på 24 prosent.

Det har også vært økt fokus på forbehandling av avfallet i form av kverning og blanding før forbrenning. Dette gir en homogen avfallsblanding og jevn brennverdi, som videre bidrar til mer effektiv forbrenning og dermed økt energiproduksjon.


Utslipp

Utslipp fra energianlegget går til luft og vann. Kravene til utslipp er strenge, og til luft er de i samsvar med tilsvarende krav i EU. Til vann er grensene for noen komponenter satt vesentlig strengere enn EU-kravene. Utslipp til både luft og vann ligger generelt lavt, og ofte så lavt at de ikke kan måles. Alle våre utslipp til luft og vann ligger tilgjengelige på www.norskeutslipp.no.

Utslipp til luft
Flere komponenter måles kontinuerlig med avanserte målemetoder ved anlegget. Tungmetaller og dioksiner måles to ganger i året. I 2021 ble dette gjort av firmaene Applica Test & Certification og Eurofins fra Danmark. Dette firmaet kontrollerer også at våre kontinuerlige målere viser korrekte verdier. NOx-utslipp fra anlegget er det eneste som ligger i det øvre sjiktet av grenseverdien, rundt 50-70 prosent. De andre komponentene ligger lavere, normalt fra 0-30 prosent av grensen, mange under 10 prosent.
I januar 2021 oppstod det brann i avfallsbunkeren som medførte utslipp av branngasser. Brannen ble slukket raskt og det ble skrevet avvik og tilhørende rapport. I første kvartal 2021 var det også et tilfelle der døgnverdien for støv var over grenseverdien. Begge hendelser ble rapportert til miljødirektoratet, samt et strømbrudd som medførte utfall av utslippsmålerne.

Det har også vært kortvarige utslippstopper av ulike komponenter, hovedsakelig CO, som brøt halvtimes grenseverdiene. Disse rapporteres til fylkesmannens miljøvernavdeling som en del av industriens årlige egenkontrollrapport.

I 2021 ble det gjennomført en mulighetsstudie for karbonfangst ved forbrenningsanlegget i Rådalen, som tok for seg flere fangstscenarioer. Totalt utslipp av både fossilt og biogent CO2 var på ca. 260 000 tonn i 2021, og mulighetsstudien så på å fange deler eller nærmest hele mengden. Norsk energi utførte parallelt en studie for varmeintegrasjon knyttet til et mulig fangstanlegg. Det er også prosjektert for måling av fossilt/biogent CO2 i 2022, et prosjekt som er viktig både for å rapportere korrekt utslipp og for å vurdere fangstgrad ved eventuell CO2-fangst.

Økt elektrifisering av maskiner i sorteringshallen ved anlegget gjennom innkjøp av elektrisk lastebil og elektrisk kvern har redusert CO2-utslippet.

Utslipp til vann
Det tas ukentlige prøver av avløpsvannet fra røykgass-renseprosessen, disse analyseres av firmaet Eurofins AS. Vannet analyseres for kvikksølvinnhold hver uke, mens andre tungmetaller analyseres hver tredje uke. Dette er i tråd med vår utslippstillatelse.

Ingen av analysene som er tatt av avløpsvannet fra røykgassrensingen viste resultater over grenseverdier.

Avløp for vann for forbrenningsanlegget er felles for flere naboaktører, blant annet biogassanlegget. Det har blitt identifisert tette rør som kobles til utfelling av kalsiumkarbonat som følge av blanding av forbrenningsanlegget sitt kalsiumrike avløpsvann og biogassanlegget sitt karbonatrike avløpsvann. I siste del av 2021 ble det derfor sett i gang et prosjekt for å løse problemet. Midlertidig løsning ble tidsregulerte påslipp til avløpet for å forsøke å hindre videre utfelling. Prosjektet fortsetter i 2022.


Restprodukter

I likhet med enhver annen ovn er det igjen aske etter forbrenningen av avfallet. Denne mengden utgjør totalt ca. 20-25 prosent av den totale avfallsmengden som er mottatt ved anlegget. Mengden restprodukter fordeler seg mellom bunnaske, flyveaske, metall og filterkake fra vannrenseanlegget. Bunnasken ble levert til BIR Avfallsenergis deponi Mjelstad Miljø på Osterøy, for utsortering av metaller og sluttbehandling. Det ble levert 44 000 tonn bunnaske, og rundt 5 100 tonn ulike metaller ble sortert ut fra dette og levert til gjenvinning. Flyveaske og filterkake utgjorde henholdsvis 7 200 og 600 tonn, og ble håndtert og deklarert som farlig avfall. Dette ble levert til godkjent behandling hos NOAH AS på Langøya i Vestfold og Telemark.


Utslippsavgift

Energianlegget er pålagt å betale avgift for utslippene av NOx. BIR Avfallsenergi er medlem av Næringslivets NOx-fond, som gir fritak for NOx avgift, men krever en innbetaling til fondet på 10,5 kr/kg. Pengene som dette fondet får inn, går til NOx-reduserende tiltak i industrien og transportsektoren.

Det ble innbetalt ca. 2 000 000 kroner til NOx-fondet i 2021, tilsvarende ca. 193 500 kg NOx.

I Statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt innføring av CO²-avgift for fossile utslipp fra forbrenning.