Note 5 - Varige driftsmidler og immatrielle eiendeler

BIR AS
  Tomter Bygninger og annen eiendom Elektromekanisk utstyr Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar og IT Anlegg under utførelse Immaterielle eiendeler Sum varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler                
Anskaffelseskost 01.01                
Tilgang                
Reklassifisering anlegg                
Avgang ved salg                
Anskaffelseskost 31.12                
                 
Akkumulerte avskrivninger 31.12                
Årets avskrivninger                
Årets nedskrivninger                
                 
Avskrivningsplan                
Avskrivningssats