Styrets årsberetning

BIRs kjerneoppgave er å skape verdi for våre eiere og kunder gjennom å levere effektive, pålitelige og bærekraftige renovasjonstjenester. BIR håndterte 157 690 tonn husholdningsavfall i 2020 og total gjenvinningsprosent ble 79,5. Konsernets konkurranseutsatte virksomhet håndterte til sammen 72 000 tonn næringsavfall med 97 prosent total gjenvinningsgrad. Fra starten av koronapandemien tok BIR nødvendige grep og har klart å levere tjenester tilnærmet som normalt. Det er spesielt gledelig å se at kjerneverdien «miljøpådriver» fortsetter å være synlig i resultatene for både bærekraft og arbeidsmiljø i pandemiåret.


2020 KORT OPPSUMMERT

                  

Takk til medarbeidere:
Styret takker samtlige medarbeidere for god arbeidsinnsats i året som har gått. Det har vært lagt ned ekstraordinær stor innsats for å levere gode renovasjonstjenester i løpet av 2020. Gode smitteverntiltak har stått i høysetet og ført til at kundene har fått gode tjenester. Tilpasningsdyktige og motiverte medarbeidere har vært avgjørende for at BIR også i 2020 har vist seg som en viktig samfunnsaktør, servicebedrift og ledende avfallsselskap.

 

Om virksomheten

BIR er et renovasjons- og ressurskonsern som eies av åtte kommuner i bergensregionen: Askøy, Bergen, Bjørnafjorden, Kvam, Osterøy, Samnanger, Vaksdal og Øygarden. BIR er eid av vestlendinger og skaper verdier for vestlendinger. Konsernmodellen strekker seg tilbake til 2002 med etablering av BIR AS som morselskap og ulike driftsselskap som døtre. Strategien bak konsernmodellen var å «etablere strategisk kontroll med avfallsstrømmen og derigjennom øke verdiskapningen, utvikle BIR til en servicebedrift og oppnå kostnadseffektiv drift og oppnå armlengdes avstand mellom innkjøper og utfører». Gjennom opprettelsen av BIR som aksjeselskap og organisering etter konsernmodellen, ble det satt ytterligere søkelys på verdiskapning og kostnadseffektiv drift. Kjernen i modellen er like tjenester og priser for alle eierkommunene. Styret mener at utviklingen gjennom perioden viser at dette var en klok beslutning og at vi sammen har oppnådd mer enn kommunene kunne gjort hver for seg.

Konsernet har gjennom mange år jobbet målrettet med å ha kontroll på verdikjeden, utvikle tjenestetilbudet sitt i takt med kundenes behov og forventninger, og ikke minst ved ta i bruk ny teknologi. Kompetansebeholdningen i BIR er verdifull og styret ser klart verdien av det gode interkommunale samarbeidet.

Etter kommunereformen i 2019 slo Sund kommune seg sammen med øykommunene i vest og ble til Øygarden kommune. De valgte da å tilby sine husholdningskunder renovasjonstjenester fra Øyvar i stedet for BIR.
BIR AS har fem heleide datterselskap som sørger for kundetjenester, innsamling av avfall, sortering, materialgjenvinning og behandling av avfall. BIR er medeier i flere selskap som driver innovasjon innen digitale tjenester og sirkulær økonomi. BIRs hovedkontor er på Minde i Bergen, men konsernet har en rekke andre lokasjoner fordelt i eierkommunene.

Konsernet består i tillegg til BIR AS av følgende datterselskap:

Direkte eie:
BIR Privat AS (100 %)
BIR Transport AS (100 %)
BIR Nett AS (100 %)
BIR Avfallsenergi AS (100 %)
BIR Bedrift AS (100 %)
Cimbio AS (100 %)
Lønningen Tomteselskap AS (100 %)
Møllendalsveien 31 AS (100 %)
Møllendalsveien 40 AS (100 %)
WasteIQ AS (60 %)
BKK Varme AS (49 %)
Bergen Carbon Solutions AS (7 %)
Invertapro AS (21 %)
Greentech Innovators AS (19 %)

Indirekte eie (selskap eid av BIR Bedrift AS):
Lønningshaugen 6 AS (100 %)
Fleslandsveien 67 AS (100 %)
Bossug AS (100 %)
Brødrene Salomonsen AS (100 %)
Retura Vest AS (80 %)
Retura Norge AS (20 %)
Retura Nomil AS (33 %)
Norsk Riving AS (51 %)


BIR er landets eneste renovasjons- og ressurskonsern som har selskaper i hele avfallets verdikjede. I 2020 ble det vedtatt ny konsernstrategi for perioden 2020-2024. Kjerneverdiene – superpålitelig, miljøpådriver, imøtekommende og lagspiller (SMIL) – og visjonen ligger fortsatt som et godt fundament. Den overordnede ambisjonen er at BIR skal være en miljøbedrift som viser vei, noe som innebærer å være ledende på å skape verdi av avfallsressurser, miljøvennlig avfallshåndtering og ledende på innovasjon og kundevennlige tjenester.

I konsernstrategien er det definert seks satsningsområder som skal sikre at målene nås: BIR skal være en sentral driver for utvikling av sirkulære verdikjeder, ta samfunnsansvar før og etter egen verdikjede, sikre helhetlige løsninger og kontroll på avfallsstrømmene, anvende teknologi til utvikling av kundevennlige, innovative og effektive løsninger, styrke synlighet og kommunikasjon, samt utfordre rammebetingelser. Internt skal konsernet jobbe med å utvikle og ivareta BIRs medarbeidere og kultur. Styret mener at konsernets oppdaterte strategi vil gi BIR mulighet til å ta en større og riktigere rolle enn tidligere.

I juni gikk konsernsjef Steinar Nævdal av med pensjon etter 19 år som toppsjef i BIR. Tre måneder senere ble Borghild Lekve ønsket velkommen som ny konsernsjef.

Borghild Lekve er utdannet siviløkonom fra NHH og har en Executive MBA i offentlig økonomi og ledelse. Hun har bred ledererfaring fra både offentlig og privat sektor.
Styret er svært fornøyd med å få en meget kompetent leder på plass som den første kvinnelige konsernsjefen. Vi er imponert over hvor fort hun har satt seg inn i bransjen, blitt kjent med organisasjonen og grepet fatt i aktuelle utfordringer.


Koronapandemiens påvirkning

BIR er en samfunnsnødvendig virksomhet som har tatt smittevernhensyn på alvor slik at pandemien skulle gi minst mulig påvirkning for kundene. Innen husholdningssegmentet har renovasjonsbilene hentet inn økte mengder avfall i takt med at folk har vært mer hjemme. BIR Transport fordelte driften sin til flere lokasjoner og bilene har aldri vært renere. Kundene har strømmet til gjenvinningsstasjonene. God styring og smitteverntiltak førte til at stasjonene holdt åpent gjennom hele året. Brukthallene har vært stengt i perioder med ekstra stort smittetrykk. Bossnettnedkastene har blitt behørig desinfisert og driften har gått som normalt.

Forbrenningsanlegget er samfunnskritisk, og det ble iverksatt strenge tiltak som sørget for å unngå smitte slik at vi kunne opprettholde døgnkontinuerlig drift. Bransjen har samarbeidet bra og BIR har tatt inn avfall fra flere kunder enn før pandemien og hatt høyere produksjon enn noensinne.

I bedriftsmarkedet har det vært nedgang i avfallsmengden på grunn av generell nedstenging eller redusert drift i store deler av næringslivet.

Koronapandemien satte fart på nye samhandlingsmåter og førte BIR inn i en ny digital tidsalder.


Resultatregnskap

Fortsatt drift
Styret bekrefter at forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og at dette er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet.

Driftsinntekter
BIR konsern hadde i 2020 en omsetning på 844,1 mill. kroner. Det er en nedgang i omsetning på 169,2 mill. kroner i forhold til året før. Endringen relateres til salg av datterselskapet Conrad Mohrs veg 15 AS som ble gjennomført i 2019, samt lavere energiinntekter i 2020 enn i 2019.

I BIR AS økte driftsinntektene fra 543,0 mill. kroner i 2019 til 608,7 mill. kroner i 2020. Endringen relateres til overføring fra selvkostfondet grunnet negativt resultat i lovpålagte tjenester.

Driftskostnader
Driftskostnadene i konsernet økte med 36,1 mill. kroner, fra 755,9 mill. kroner i 2019 til 792,0 mill. kroner i 2020.

Driftskostnadene i BIR AS økte fra 489,5 mill. kroner i 2019 til 562,7 mill. kroner i 2020, en økning på 73,2 mill. kroner. Dette skyldes økt varekostnad på grunn av negativt resultat i lovpålagte tjenester som i all hovedsak skyldes lavere energiinntekter.

Driftsresultat
Driftsresultatet for konsernet ble redusert med 205,3 mill. kroner, fra 257,4 mill. kroner i 2019 til 52,1 mill. kroner i 2020.

Driftsresultatet i selskapsregnskapet ble redusert med 7,5 mill. kroner fra 53,5 mill. kroner i 2019 til 46,0 mill. kroner i 2020.

Inntekter fra investeringer i tilknyttede selskaper
Resultatandelen fra BKK Varme AS var –4,1 mill. kroner i 2020 mot 21,0 mill. kroner i 2019. Egenkapitalmetoden er benyttet for å beregne BIR-konsernets andel. I selskapsregnskapet ligger investeringen ført til kostpris.

Netto finanskostnader
Netto finanskostnad økte med 21,1 mill. kroner i 2020, fra –28,1 mill. kroner i 2019 til –49,2 mill. kroner i 2020.

For BIR AS er netto finansposter endret med 178,5 mill. kroner, fra 149,0 mill. kroner i 2019 til -29,5 mill. kroner i 2020. Endringen relateres til salg av datterselskapet Conrad Mohrs veg 15 AS i 2019.

Årsresultat og resultatdisponering

Årsresultatet etter skatt for konsernet viser et underskudd på -0,5 mill. kroner i 2020, mot 216,1 mill. kroner i 2019. Andel av overskudd i BKK Varme AS er da hensyntatt.

Overskuddet i BIR AS ble redusert fra 194,1 mill. kroner i 2019 til 13,9 mill. kroner i 2020. En endring på 180,2 mill. kroner. Endringen relateres til salg av datterselskapet Conrad Mohrs veg 15 AS i 2019.

Egenkapitalandel
Egenkapitalandelen var ved årsskiftet for henholdsvis BIR AS og BIR konsern 12,5 og 13,3 prosent. Tilsvarende tall for 2019 var 13,2 og 14,3 prosent.

Disponering av årets resultat
Av overskudd i BIR AS på 13,9 mill. kroner, anbefales 13,9 mill. kroner overført til annen egenkapital.

 

Kontantstrøm

Konsernets kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter har i 2020 vært 160,9 mill. kroner, mot 132,4 mill. kroner i 2019. Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet var på –302,3 mill. kroner, mot –23,6 i 2019 mill. kroner, mens finansaktivitetene bidro med en netto kontantstrøm på 173,7 mill. kroner, mot –120,6 mill. kroner i 2019.

Dette gir en samlet kontantstrøm i konsernet på 32,3 mill. kroner mot –11,8 mill. kroner i 2019.

BIR AS hadde en endring i kontanter og kontantekvivalenter på 16,0 mill. kroner i 2019 mot 7,9 mill. kroner i 2019.

 
Investeringer, balanse og likviditet

Investering i aksjer
I løpet av 2020 har BIR-konsernet investert i aksjer for 73,4 mill. kroner i følgende selskap:

Datterselskap:
Lønningen Tomteselskap AS
Cimbio AS

Aksjer:
Greentech Innovators AS
Egenkapitalinnskudd KLP

Investering i utstyr
I løpet av 2020 investerte BIR-konsernet 223,5 mill. kroner i eiendommer og tekniske installasjoner, samt 113,8 mill. kroner i driftsrelatert utstyr.

Balanse
BIR-konsernets totalkapital utgjorde 2 957,0 mill. kroner ved årsslutt. Annen langsiktig gjeld var på 2 118,6 mill. kroner og egenkapitalen på 394,5 mill. kroner.

Likviditet
Selskapets operasjonelle kontantstrøm er god. Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter er henholdsvis 32,4 mill. kroner i konsernet og
16,0 mill. kroner i BIR AS. 


Hendelser etter balansedag

Den vedtatte CO2-avgiften på forbrenning kan se ut til likevel ikke å bli innført. Samlet og massiv myndighetspåvirkning fra BIR, Avfall Norge, Samfunnsbedriftene og Fjernvarmeforeningen har båret frukter. I Stortingets behandling av regjeringens klimamelding ble det flertall for at avgiften i stedet skal legges tidligere i verdikjeden. Stortinget ber regjeringen om at avgiften på avfallsforbrenning må flyttes tidligere i verdikjeden for både å stimulere til mindre volum på avfall og for å håndtere avfallet i Norge.

 

Risiko

BIRs hensikt med risikoarbeidet er å identifisere både trusler og muligheter for konsernet og deretter styre mot et akseptabelt risikonivå slik at vi med rimelig sikkerhet når våre strategiske mål. Gjennomgående for konsernets risikoarbeid er at det er målstyrt, ledelsesforankret og bygger på god praksis for risikostyring. På strategisk nivå er det konsernledergruppen samlet som jobber med risiko. Dette gjøres gjennom årlige risikoworkshops etterfulgt av revisjons- og tiltaksplaner på konsernnivå.

I konsernets beredskapsarbeid jobbes det med risikohåndtering gjennom kurs, øvelser og samlinger. Årets beredskapsarbeid har naturlig vært konsentrert rundt håndtering av pandemisituasjonen. Konsernet jobber systematisk med avvikshåndtering knyttet til HMS-området.

Konsernets datterselskap er selv ansvarlige for risikohåndtering knyttet til egen drift, og rapporterer dette til konsernet gjennom standardiserte kvartalsrapporter. Planlagte revisjoner og strategiske tiltak er risikodrevet og har gjennom flere år gitt konsernet verdifull læring og modning på vesentlige områder.

Finansiell risiko
BIRs finansielle risiko omfatter risiko relatert til likviditet og renter. Rentebytteavtaler benyttes for å redusere renterisiko gjennom fastsatte rammer. BIR ser at det er utfordrende at slike instrumenter ikke kan benyttes for den lovpålagte delen av konsernet og BIR vil jobbe for at dette endres i selvkostregelverket.

Kredittrisiko
BIR har kredittrisiko ved plassering av overskuddslikviditet. BIR reduserer denne ved å benytte solide banker ved slik plassering og ved å benytte overskuddslikviditet til å betale ned på kortsiktig gjeld.

BIR har også kredittrisiko ved salg av varer og tjenester. BIR har oppfølgingsrutiner som reduserer risikoen her.

Strategisk og markedsmessig risiko
BIR-konsernet er eksponert for flere typer av strategisk og markedsmessig risiko til tross for at deler av konsernet driver sin innsamlings- og behandlingsaktivitet innenfor det lovpålagte segmentet, med enerett fra sine eierkommuner.

Vesentligste strategiske risiko knytter seg til at store deler av konsernets virksomhet er følsomme for konjunktursvingninger, strukturendringer og ytre rammebetingelser.

Størst markedsmessig risiko er knyttet til konsernets lange kontrakter knyttet til energisalg. Fortsatt utbygging av fjernvarmenettet krever tilgang på rimelig avfallsvarme. En miljømessig og strategisk viktig satsing som samtidig innebærer en ikke ubetydelig risiko, er utbyggingen av bossnettet i Bergen sentrum. Særlig gjelder dette rammevilkår knyttet til næring og videre finansiering.

Satsing på fossilfri bossinnsamling i bynære strøk støter også på utfordringer grunnet et umodent teknologisk marked for innsamlingskjøretøy.


Arbeidsmiljø

Covid-19 og arbeidsmiljø
2020 ble sterkt preget av koronaviruset. Konsernet satte tidlig beredskap, og har avholdt jevnlige møter gjennom året. I beredskapsarbeidet er det gjort vurderinger knyttet til:

  • Hvordan sikre medarbeidere slik at de ikke eksponeres for smitte i forbindelse med arbeid
  • Hvordan sikre at BIR kan drive sitt samfunnskritiske arbeid uten driftsstans som følge av pandemien
  • Hvordan BIR kan bidra til å redusere smittesituasjonen i samfunnet

BIR har hatt få medarbeidere som har blitt smittet eller som har sittet i karantene.

Driften har fungert tilfredsstillende. Noen medarbeidergrupper har hatt en mer travel hverdag som følge av pandemien.

Mange husholdningskunder har jobbet hjemmefra. Det har ført til økte avfallsmengder og mer å gjøre for våre renovatører.

Mange har benyttet den ledige tiden til oppussing og rydding og det har dermed blitt økt aktivitet ved gjenvinningsstasjonene. Dette har medarbeiderne håndtert på en meget god måte.

Samtidig har noen medarbeidere opplevd situasjonen med å jobbe hjemmefra som utfordrende både av sosiale grunner og når det gjelder arbeidet. Dette har stilt økte krav til ledelse og oppfølging.

Generelt har konsernets medarbeidere støttet opp om alle aktuelle smitteverntiltak på jobb på en god måte og BIR har på denne måten kunnet bidra til å følge opp myndighetenes pålegg i den krevende situasjonen.

Sykefravær
Konsernet hadde i 2020 et sykefravær på 5,1 prosent (6,9 i 2019). Det er en nedgang på 1,8 prosentpoeng. Korttidsfraværet er på 1,9 og langtidsfraværet er på 3,2 prosent. Covid-19 og smittevern har hatt en positiv virkning på nedgangen i sykefraværet. I tillegg har lederne over mange år prioritert oppfølging av medarbeidere som blir syke.

Det er registrert til sammen 27 personskader i konsernet (18 i 2019). Av disse var 9 personskader med fravær (8 i 2019). Totalt utgjorde det 71,5 fraværsdager (275 i 2019).

Skader og uhell
I 2020 hadde konsernet 9 arbeidsulykker med fravær. Antall materielle skader påført tredjepersons eiendeler endte på 56 i 2020, en økning på 25 skader sammenlignet med 2019. Kostnadene forbundet med disse skadene er 1 073 613,- kroner mot 849 984 kroner i 2019.

Arbeidstakerorganisasjoner og AMU
BIR har følgende arbeidstakerorganisasjoner som vi samarbeider godt med: Fagforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund, Det norske maskinistforbund og Sammenslutningen (består av mange mindre organisasjoner). Drøftinger gjennomføres både på konsern- og selskapsnivå.

BIR har AMU i følgende selskaper: BIR AS (opprettet høsten 2020), BIR Avfallsenergi, BIR Bedrift, BIR Privat, og BIR Transport. Samarbeidet i AMU anses som godt.

Likestilling og diskriminering
I BIR-konsernet er kvinneandelen på 20,3 prosent, mens den er på 44,4 prosent i konsernledelsen. I konsernstyret er andelen kvinner 37,5 prosent, styrene i BIR Avfallsenergi, WasteIQ og BIR Privat har en kvinneandel på henholdsvis 75, 55 og 40 prosent, i styrene til BIR Bedrift og BIR Nett er kvinneandelen 33 prosent og i styret til BIR Transport AS er kvinneandelen 20 prosent. Det er et mål å øke kvinneandelen i BIR, spesielt innenfor de områder og stillinger der det er en vesentlig overvekt av menn.

Konsernet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer noen form for trakassering eller diskriminering. I tillegg handler likestilling om mangfold og tro på at representasjon av begge kjønn, forskjellige etniske grupper, forskjellige aldersgrupper og funksjonshemmede bidrar til innovasjon, godt arbeidsmiljø og positive resultater. Konsernet arbeider aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig.

Redegjørelsesplikten er redegjort for i et eget dokument som er lagret på BIR.no.

Medarbeidere og alderssammensetning
BIR hadde per 31.12.20 i alt 503 medarbeidere (faste og innleide). Gjennomsnittsalderen var 42,1 år. Sammenlignbare tall for 2019 var 473 medarbeidere og en gjennomsnittsalder på 44,7 år.

 

Samfunnsansvar

BIR skal bidra til en mer ansvarlig og bærekraftig håndtering av avfallsressurser. Dette innebærer å jobbe aktivt for å påvirke positivt utover egen posisjon. BIR jobber med holdnings- og atferdspåvirkning mot produsenter og forbrukere, stiller krav til ansvarlig håndtering av avfallet etter egen verdikjede og stiller konkrete bærekraftskrav til våre samarbeidspartnere og leverandører.

Det er gledelig at resultatene fra pandemiåret 2020 viser at BIRs engasjement for samfunnsansvar er like sterkt og fører til positive endringer.

Sirkulær økonomi
BIRs nye konsernstrategi definerer sirkulær økonomi som et strategisk satsingsområde. Konsernet skal være en sentral driver for utvikling av sirkulære verdikjeder og sørge for at avfall som ikke kan gjenbrukes eller resirkuleres håndteres på en ansvarlig måte. Målet er redusert avfallsmengde og økt gjenbruk og materialgjenvinning. Forbrenningsanlegget er en viktig del av den sirkulære økonomien siden forbrenning er en helt nødvendig behandlingsform for det avfallet som ikke lar seg materialgjenvinne.

I dag måles ikke vekten av gjenbruk, slik all annen avfallsbehandling blir veid og målt. Det er derfor vanskelig å fastsette graden av materialer som blir direkte gjenbrukt. BIR har likevel kommet frem til et forsiktig anslag for gjenbruk og oppsirkulering av husholdningsavfallet i 2020 på 1,3 prosent. I tillegg til dette tallet kommer mengdene fra brukthallene, som det planlegges å måle fra 2021.

På linje med resten av det norske samfunnet er heller ikke BIR i stand til å analysere seg frem til vesentlige positive tall for sirkulær økonomi siden dette er for umodent. Det foregår likevel mange aktiviteter og prosesser i BIR for å optimalisere verdisyklusen, skape nye verdistrømmer og redusere ressursbruk, slik at konsernet beveger seg nærmere visjonen om sirkulær økonomi:

  • Økt digitalisering og utvikling av teknologi for sporing er nødvendig for å lykkes i den sirkulære økonomien. I 2020 tok det første kjøpesenteret lokalt i bruk dataplattformen WasteIQ, som BIR er deleier i, og kunne tilby sine leietakere en løsning som motiverer til større grad av kildesortering, og samtidig krymper renovasjonsutgiftene til restavfall.
  • I 2020 ble BIR Bedrifts fôrkjøkken etablert og over 17 tonn matrester ble omdannet til larvefôr. Gjennom larvene blir matrestene omdannet til høyverdig protein.
  • I nært samarbeid med produsenter startet BIR i 2020 et industrinettverk. Målet er å få fart på bioproduksjon og skape nettverk mellom både oppstartsbedrifter, industri og forskningsmiljøer.
  • Norsk Riving vant anbudet fra Bergen kommune på demontering av den gamle lærerhøyskolen på Landås, der kommunen hadde satt krav til 90 prosent kildesortering av bygningsmaterialer og inventar. Arbeidet med en digital materialbank ble igangsatt som et samarbeidsprosjekt mellom BOB, BIR og Høgskulen på Vestlandet (HVL). Prosjektet har som formål å logge brukte materialer som kan gjenbrukes i nybygg.
  • I 2020 var BIR medarrangør av Sirkulærskolen sammen med Bergen Næringsråd. Sirkulærskolen er et 20 timers kurstilbud til virksomheter i bergensområdet som vil lære mer om bærekraft, sirkulær økonomi, få konkrete verktøy til hva de kan gjøre i det grønne skiftet og etablere nyttige nettverk.

FNs bærekraftsmål
BIR har aktiviteter for å bidra til at eierkommunene når sine ambisjoner knyttet til FNs bærekraftsmål. BIR har prioritert å jobbe spesielt med fem av målene:

Mål nr. 9
BIR skal bidra til utvikling av bærekraftig og innovativ infrastruktur. Ved å digitalisere infrastrukturen for avfall kan BIR motivere til økt kildesortering ved å registrere og fakturere for levering av bossposer med restavfall. I 2020 ble 70 nye nivåmålere montert på nye anlegg som gjør at det kan registreres hvor det er behov for tømming, samt at algoritmer beregner de beste kjøremønstrene. Til sammen har BIR nå 460 nivåmålere i drift. Det er god grunn til å anta at transportbehovet på noen av spesialbilene er redusert med 30-40 prosent som følge av satsingen på nivåmålere.

Mål nr. 11
BIR skal gjennom sin rolle som renovasjonsaktør bistå med tjenester og løsninger som legger til rette for en bærekraftig og smart byutvikling. En viktig satsing er å tilknytte flere næringskunder til bossnettet i Bergen sentrum og dermed utnytte ledig kapasitet i bossnettet og mulig redusere andel tungtransport i sentrumskjernen. I 2020 ble det over 10 prosent økning i antall næringskunder tilknyttet bossnettet, fra 281 brukere i 2019 til 314 brukere i 2020. Det er spesielt nyetablerte næringsvirksomheter som velger bossnettet som avfallsløsning. I områder hvor bossnettet er tilgjengelig er gjennomsnittlig tilknytningsgrad for næring nå på over 60 prosent.

Mål nr. 12
BIR skal gjennom innsamling, oppsamling, mottak og behandlingsløsninger bidra til bærekraftige verdikjeder. I 2020 nådde konsernet et viktig mål ved å utarbeide en bærekraftsveileder for anskaffelser. Denne har medført et langt sterkere søkelys på miljø, bærekraft og samfunnsansvar i konkurranser og kontrakter. Et eksempel er anleggsentreprisen som BIR Nett leder på Nedre Nygård. Tildelingen i konkurransen ble gjort på bakgrunn av pris (vektet 70 prosent) og miljø (vektet 30 prosent).

Mål nr. 13
BIR skal bidra til å stoppe klimaendringene ved å kontinuerlig gjennomføre tiltak for å redusere sitt klimaavtrykk. BIR Avfallsenergis engasjement for fangst og bruk av CO² er en viktig del av dette bærekraftsmålet. I 2020 satte selskapet i gang en oppdatering og en videre utredning av mulig karbonfangst på forbrenningsanlegget i Rådalen. I 2020 utvidet også BIR Transport sin elektriske bilpark med en ny elektrisk komprimatorbil som bidrar til lavere CO²-utslipp for eierkommunene.

Mål nr. 17
Samarbeid for å nå målene. Konsernet skal oppnå dette ved å aktivt dele kunnskap og erfaringer med andre som ønsker å utvikle sine renovasjonstjenester. BIR skal søke nye samarbeid for å utvikle selskapet og tjenestene som leveres. For BIR er det viktig med et godt samarbeid på tvers av eierkommunene. I tillegg har konsernet i 2020 hatt samarbeid med en rekke industrielle samarbeidspartnere i tillegg til virksomheter som VilVite, Ungt Entreprenørskap, Norce, Bergen Næringsråd, NHH, Naturvernforbundet, Bioregion Institute og Bærekraftige liv. Økonomisk støtte fra Kompetanse Norge gjorde det mulig å starte et digitalt kompetanseløft for bransjen. HVL, UiB og Turbo Tape Games har utarbeidet spillbasert læring der medarbeidere fra BIR deltok på pilotkurset innen Digital forretningsforståelse.

Myndighetspåvirkning
I et høringsinnspill til regjeringens strategi for sirkulær økonomi la BIR vekt på nødvendigheten av å endre produsentansvarsordningene og at regjeringen bør ta initiativ til å opprette et selskap som håndterer alle materialstrømmer som er avgiftsbelagte (clearing) og som skal inn i nye livssykluser. BIR mener det er riktig å legge avgifter på produkter som inneholder uønsket bruk av råstoff, for eksempel gjennom en karbonskatt.

I høringsinnspillet understreket BIR at en CO2-avgift på forbrenning ikke vil påvirke utslippene av CO2, men vil likevel gi en drastisk økning i renovasjonsgebyret. Resultatet av CO2-avgift på forbrenning i Norge kan være at avfallet brennes i Sverige, med samme CO2-utslipp. I Sverige vil i så fall avfallet fortrenge avfall fra Europa, som i stedet vil legges på deponi, med høyere klimautslipp. I flere møter med politikere har konsernet fremholdt sitt syn om at rett sted for en CO2-avgift er hos produsent. EU sier at 80 prosent av materialgjenvinnbarheten av et produkt bestemmes i designfasen når det lages – altså før det sendes ut i markedet.

Kundetilfredshet og omdømme
BIR kan vise til høy kundetilfredshet og et godt omdømme. Målingen viste også i 2020 en positiv økning for kundetilfredshet (fra 83,8 i 2019 til 85, 1 i 2020) og jevnt høyt resultat for omdømme (85,1 i 2019 og 84,8 i 2020). Det er spesielt gledelig at medarbeiderne har evnet å opprettholde disse fine tallene gjennom det vanskelige pandemiåret.Lærebedrift 
BIR er godkjent lærebedrift innen flere fagområder. Dersom det er en relevant ledig stilling etter fullført opplæringsløp, blir fagarbeideren tilbudt fast stilling. Ved utgangen av 2020 hadde BIR ti lærlinger i følgende fag: kontor og administrasjon, yrkessjåfør, og gjenvinning. Medarbeidere med fem års praksis kan ta fagbrev som praksiskandidat, men det er ikke gjennomført fagopplæring for praksiskandidater i 2020. I gjenvinningsfaget arbeider BIR med et nytt opplæringstilbud sammen med en ekstern samarbeidspartner.

To traineer startet opp høsten 2020 i henholdsvis BIR Privat AS og BIR Transport AS. De er rekruttert gjennom Trainee Vest som er Bergen Næringsråds program for traineer. BIR har deltatt i traineeordningen fra oppstarten i 2009.

REdu er avfalls- og gjenvinningsbransjens store kompetanseløft. I REdu arbeides det aktivt for å styrke fagtilbud i høyere utdanning, satse på kompetanseutvikling, innovasjon og forskning, samt synliggjøre bransjens muligheter for studenter. BIR er med og finansierer REdu, og deltar med en representant i referanse- og styringsgruppene. Sommeren 2020 var det rekord i antall REdu-studenter engasjert via BIR – fem studenter. De arbeidet i Bergen Carbon Solutions, BIR Avfallsenergi, BIR Bedrift, BIR Privat og Invertapro. Studentene arbeidet blant annet med levering og mottak for fôrproduksjon, undersøkelser av tilgjengelig måleteknologi for forbrenningsanlegget i lys av nye krav satt av BREF, beregning av CO2 i utslipp og rens av nanokarbonfiber.

Etisk ansvar
BIR har nulltoleranse for alle former for korrupsjon og prissamarbeid. Vårt etiske regelverk oppdateres med jevne mellomrom og BIR setter den etiske standarden høyt.

Jevnlig revisjon og kontroll ved bruk av konsernets kontraktsoppfølgingsverktøy reduserer risiko for korrupsjon ved innkjøp. Verktøyet hjelper til å avdekke feil, avvik eller mangler i kontraktene. Årlig gjennomgang av den enkelte virksomhets innkjøp avdekker eventuelle uregelmessigheter som ulovlige direkte kjøp, illojalitet til inngåtte avtaler, samt uheldige interessekonflikter basert på hensyn til habilitet og integritet.

 

Ytre miljø

Forhold som kan påvirke ytre miljø
Avfallsforbrenning gir noe belastning på ytre miljø gjennom utslipp til luft og vann. Utslippene til luft og vann fra energianlegget ligger lavt og godt innenfor konsesjonsgrensene. BIR sitt energianlegg i Rådalen slipper årlig ut ca. 225 000 tonn CO², hvorav ca. 75 000 er fossilt.

Deponidrift er også en type virksomhet som gir belastninger på ytre miljø. Deponiet på Mjelstad er et industrideponi med sigevannsanlegg som leder vannet ned til et renseanlegg i bunnen av deponiet. Der blir vannet renset før det blir sluppet ut på dypt vann i Osterfjorden. Stiftelsen Mjelstad Restdeponis Etterdriftsfond er etablert for å håndtere etterdriften av deponiet i henhold til konsesjonen. I 2020 kom det krav om å endre dette ved å opprette annen finansiell garanti for etterdriften. Dette er under etablering.

For BIRs øvrige aktivitet anses faren for skade på det ytre miljø som begrenset.

Tiltak for å redusere negativ miljøpåvirkning
Den første elektriske bossbilen kom på plass i BIR i 2018. BIR mottok sin siste elektriske bossbil i februar 2020 og har nå 31 nullutslippskjøretøy, derav fem renovasjonsbiler. Sammen med bossnettet i Bergen sentrum og elektriske tjenestebiler, klarte BIR å levere fossilfri bossinnsamling i Bergen sentrum allerede innen utgangen av 2019, ett år før målet satt av Bergen kommune. Tiltakene totalt sett gjør BIR til en viktig bidragsyter til lavere CO2-utslipp i bergensområdet.

Leveransen av varme fra BIR Avfallsenergi AS, som ble levert på BKK Varme AS sitt fjernvarmenett, tilsvarte i 2020 en reduksjon i utslipp av CO2 med 69.900 tonn.

BIR har i en årrekke aktivt fulgt med på utviklingen innen karbonfangst og -lagring, og satte i 2020 i gang en oppdatering og en videre utredning av mulig karbonfangst på energianlegget i Rådalen. BIR samarbeider med flere leverandører for å utvikle mulig fangst og bruk av CO2 ved energianlegget. I 2020 ble det i samarbeid med CaAPTICO2 utført et forsøk med fangst og bruk av CO2 til produksjon av kalsiumkarbonat. Forsøket var vellykket, og samarbeidet for videre utvikling av denne teknologien fortsetter.

Mot slutten av 2020 ble det også installert et nytt system for å hente ut spillvarme fra et av rensetrinnene til den ene ovnen. Dette systemet settes i drift i starten av 2021 og benyttes til å frostsikre deler av prosessutstyret vårt, slik at annen energi frigjøres til fjernvarmenettet.

 

Framtidsutsikter

Avfallsbransjen har historisk hatt et ganske ensidig kostnadsfokus. Inntektsstrømmen til bransjen oppstår hovedsakelig når eierskapet til avfallet overtas fra kunden. Effektiv avsetning blir da det viktigste premisset for verdiskaping i bransjen.

I tiden fremover vil søkelyset være mot råvarene som håndteres. BIR, og bransjen ellers, må da skape prosesser som tilgjengeliggjør materialer som er tilrettelagt for bruk i ny produksjon. For BIR vil det være et viktig mål å skape råvarer som markedet ønsker og er villige til å betale for.

Sirkulær økonomi forutsetter bransjeoverskridende samarbeid. Styret ser at konsernet har mye å tjene på å fortsette å utvikle flere slike samarbeid, gjerne lokalt forankret på Vestlandet. Verdier, arbeidsplasser og råvarer kan håndteres godt lokalt og nye forretningsmodeller kan skapes.

Forventet økonomisk utvikling
Styret mener at BIR er godt posisjonert til både å kunne levere god avkastning på investert kapital til eierne og samtidig levere gode lovpålagte tjenester til en gunstig pris.

Styret mener likevel at det er viktig å påpeke at konsernets balanse har en høy gjeldsgrad. Det vil ikke være heldig om nye, store infrastrukturinvesteringer gjennomføres uten en annen form for finansiering enn dagens løsning.

For den konkurranseutsatte delen av konsernet kan gjelden sikres gjennom rentebytteavtaler. Dette er ikke tilfellet for den lovpålagte delen, der en definert selvkostrente må legges til grunn for prising av tjenestene. Styret mener at dette er uheldig og at dette gir BIR lavere mulighet til å sikre stabilitet i pris på den lovpålagte tjenesten som BIR leverer.

Styret er glad for at konsernets satsinger på nye løsninger ikke bare medfører nye prosesser i avfallsbransjen, men også god avkastning til eierne.

Året 2020 var et spesielt år blant annet med pandemi og lave priser på energi og råvarer. Styret tror at resultatene vil bli normalisert de neste årene og mener at eiernes forventninger til avkastning og gode priser på lovpålagte tjenester vil bli innfridd.

Styret ser at tiden fremover kan bli noe mer økonomisk krevende. Nye tjenester som åpning av grønt nett, innsamling av matavfall og eventuelle krav om hjemmehenting av tekstil, farlig avfall og hageavfall, vil medføre økte kostnader på lovpålagte tjenester. Rensing og lagring av CO2 fra forbrenning av restavfall vil også medføre økte kostnader i årene som kommer. Samtidig skaper endringer i rammebetingelser og svingninger i prisene på de råvarer som vi produserer større usikkerhet enn tidligere.

Forretningsutvikling
Styret mener at det er viktig at BIR utfordrer etablerte praksiser i avfallsbransjen. Det er vesentlig for ønsket samfunnsutvikling at gjenstander brukes så lenge som mulig til deres opprinnelige formål og at løsninger for riktig håndtering deretter sørger for at råvarer klargjøres for ny produksjon.

BIR skal lete etter gode idéer både internt i konsernet, men også aktivt ellers i samfunnet, for å utvikle forretningsmodeller som gir lavere kostnader, bedre ressursutnyttelse og økte inntekter. De løsninger som utvikles for BIRs virksomhet kan ofte også benyttes av andre avfallsselskap.

Styret er fornøyd med forretningsutviklingen som har funnet sted til nå og vil legge til rette for enda mer av dette i årene fremover.

Teknologiutvikling og standardisering
BIR er ledende innen teknologiutvikling i avfallsbransjen. Dette har gitt konsernet mulighet til å utvikle en rekke løsninger som har effektivisert driften og forbedret tjenestene våre. Styret mener at den posisjon som konsernet har innen teknologi og nye løsninger må videreutvikles.

Styret ser særlig at det ved innføring av nye tjenester kan tilrettelegges for mer fleksibilitet for kundene, samtidig som den fleksible gebyrmodellen utvikles og gir de rette driverne.

For å kunne bruke ressursene i avfallet vil større grad av standardisering og sertifisering være helt nødvendig. Produsenter må vite hva råvarene inneholder, og avfallsbransjen må utvikle prosesser som leverer de råvarene som etterspørres. For å få dette til er ny teknologi med blant annet innholdssporing nødvendig. Styret mener at BIR bør tilstrebe å være ledende innen teknologiutvikling i avfallsbransjen i årene fremover for å kunne oppfylle målene om overgangen til en sirkulær økonomi. Slik utvikling vil samtidig gi rom for spennende nye forretningsmodeller på tvers av bransjer.

Bergen
27.05.21