Bedre fjernvarme med maskinlæring og fossilfri reservebrensel

Øystein Haaland, Daglig leder

 

Hvordan har koronapandemien påvirket driften i 2020?

Koronaåret 2020 vil bli husket for hjemmekontor, Teams-møter og fysisk avstand. De ansatte har i løpet av året bygget opp en helt ny digital kompetanse på samhandling og kompetansedeling. Våre byggeprosjekter har blitt gjennomført som planlagt og våre samarbeidspartnere har levert på en strålende måte gjennom dette krevende året. Vi klarer ikke å se at vi resultatmessig er påført noe negativt dette året. Dårlig økonomisk resultat skyldes i sin helhet lave energipriser og mildt klima, som har gitt betydelig lavere omsetning enn fjoråret.

 

Hva gjorde selskapet i 2020 for å være en miljøpådriver?

Å utnytte spillvarme fra forbrenning av avfall er vårt viktigste bidrag til å skape et bærekraftig samfunn. Utover det har vi faset ut bruken av fossile kilder som energikilde i fjernvarmen i Bergen, som gjør at vi er blant bransjens beste. Godt samspill med BIR Avfallsenergi har gjort dette mulig da leveransen fra anlegget har lagt på et høyt og stabilt nivå i hele 2020. Uten den innsatsen hadde det ikke vært mulig for oss å levere et så godt miljøprodukt. Utover dette er det besluttet at selskapet i kommende periode skal sertifiseres etter miljøstandarden ISO 14001, noe som betyr en ytterligere skjerping av våre miljømål i fremtiden.

Summen av alle tiltakene gjør oss til en miljøpådriver, og vår virksomhet er også en forutsetning for rene materialer til materialgjenvinning.

 

 

BKK Varme AS


Daglig leder
Øystein Haaland

FORMÅL
BKK Varme har som forretningside å skape verdier gjennom å forvalte og utvikle konkurransedyktige energiløsninger basert på miljøvennlige energikilder. BKK Varme produserer og leverer energi fra store og mindre energianlegg, og bruker overskuddsenergi fra avfallsforbrenning, varmepumper, bioenergi, frikjøling og solceller til å forsyne kundene med både varme, kjøling og strøm. BKK Varme tilbyr også tjenester knyttet til drift, tilsyn og fordelingsmåling av energianlegg. BKK Varme har konsesjon for å bygge og drive fjernvarmeanlegg i Bergen og Førde. Utover det eier og drifter selskapet flere lokale løsninger som leverer energi til kunder i regionen.

 

LEVERT ENERGI
Fjernvarme Bergen: 249 GWh
Fjernvarme Førde: 15 GWh
Elektrisk kraft: 29 GWh
Nærvarmeanleggene på Rong, Tertnes, Os, Stend og Loddefjord har levert som forventet. Tilsvarende også for kjøleanlegget på Dokken.

 

BRUTTO OMSETNING OG RESULTAT
Brutto omsetning: 179,3 mill. kr (2019: 243,8 mill. kroner)
Driftsresultat: 10,9 mill. kr (2019: 60,8 mill. kroner)
Resultat før skatt: -9,7 mill. kr (2019: 41,1 mill. kroner)

 

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
Sykefravær: 4,8 prosent (2019: 2,3 prosent)
Det har i 2020 som i 2019 ikke vært skader som har medført fravær eller behov for å oppsøke lege.

 

YTRE MILJØ
BKK Varme benytter elektrisitet og bioolje som tilleggsenergi til avfallsenergien og naturgass som reserveløsning. I 2020 ble det benyttet 8,7 GWh elektrisitet, 3 GWh bioolje og 0,9 GWh naturgass.


Stiftelsesår: 1997
Eierstruktur: Eies 51 prosent av BKK AS og 49 prosent av BIR AS.
Årsverk egne ansatte:24

 

STYRET
Svein Kåre Grønås, styreleder
Steinar Nævdal
Christian Askvik-Hansen
Ove Knudsen
Maria Bos