Helse og arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø for medarbeidere, innleid personell og leverandører er en grunnleggende forutsetning for BIRs verdiskaping. 2020 ble sterkt preget av koronaviruset. Vi har jobbet i en beredskapssituasjon store deler av året. Konsernet satte tidlig beredskap, og har avholdt jevnlige møter gjennom året. Våre medarbeidere har støttet alle smitteverntiltak på jobb på en god måte, og har derfor kunnet tilby renovasjonstjenester nesten som normalt.

 

Arbeidsmiljø

Driften har fungert godt i pandemiåret. Noen grupper av medarbeidere har hatt en mer travel hverdag som følge av pandemien. Mange husholdningskunder har hatt hjemmekontor. Det har ført til økte avfallsmengder og mer å gjøre for våre renovatører. Vi ser også at mange har benyttet denne perioden til oppussing og rydding, noe som har ført til økt aktivitet på gjenvinningsstasjonene. Dette har medarbeiderne håndtert på en god måte.

Samtidig ser vi at noen medarbeidere opplever situasjonen med hjemmekontor som utfordrende både av sosiale grunner og når det gjelder arbeidet.
Koronapandemien satte fart på nye samhandlingsmåter og førte BIR inn i en ny digital tidsalder.

Attraktiv arbeidsgiver – rekruttere og beholde

Det er viktig for BIR å være en attraktiv arbeidsgiver ikke bare for våre medarbeidere, men også for å tiltrekke oss nye medarbeidere. Å videreutvikle kompetansen til våre medarbeidere er derfor naturlig.

Også i år har vi hatt traineer gjennom Trainee Vest, som er et program hos Bergen Næringsråd. I år er det BIR Privat AS og BIR Transport AS som har en trainee hver.

REdu, som er avfallsbransjens kompetanseløft, har gitt BIR muligheten til å bruke studenter til å løse ulike bransjefaglige problemstillinger. Sommeren 2020 hadde vi fem studenter fordelt på ulike selskaper: BIR Bedrift AS, Invertapro, BIR Avfallsenergi AS, BIR Privat AS og Bergen Carbon Solutions.

Konsernet hadde per 31.12.2020 503 faste og midlertidige medarbeidere (tilsvarende 450,2 årsverk). I 2019 var det 473 medarbeidere (og 427,8 årsverk). Gjennomsnittsalderen i konsernet er 42,1 år (44,7 år i 2019).

Medarbeiderutvikling

Gjennom kompetansestyring i BIR med tilhørende tiltaksplaner, jobber vi kontinuerlig med å styrke kompetansen til våre medarbeidere. Både ledere og medarbeidere har et ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø med gode prestasjoner og leveranser. 

I 2020 samarbeidet BIR med Høgskolen på Vestlandet, UiO og Turbo Tape Games med å utarbeide et digitalt kursopplegg for avfallsbransjen der spill er en del av under visningen. Kompetanseløftet har fått økonomisk støtte fra Kompetanse Norge. Den første piloten var digital forretningsforståelse for renovasjonsbransjen og her deltok 23 medarbeidere.

Vi har i år tatt inn lærlinger som har valgt utdanning innen gjenvinnings-, yrkessjåfør- eller kontor- og administrasjonsfag. Inntak av lærlinger er viktig for å sikre bransjen tilgang på faglig kompetanse. Ved utgangen av 2020 hadde vi ni lærlinger. Gjennom BIR sitt program for lærlingene legger vi til rette for at de blir kjent med hverandre, skaper samhold og blir kjent med andre avdelinger enn sin egen.

I 2020 gjennomgikk flere av BIR Bedrift sine sjåfører og sikkerhetsrådgivere fornyende opplæring innen ADR-forskriften. Forskriften har krav til opplæring og godkjenning av de som skal arbeide med transport, lagring
eller håndtering av farlig gods.

Sykefravær
Konsernet hadde i 2020 et sykefravær på 5,1 prosent (6,9 i 2019). Det er en nedgang på 1,8 prosentpoeng. Korttidsfraværet er på 1,9 og langtidsfraværet er på 3,2 prosent. Covid-19 og smittevern har hatt en positiv virkning på sykefraværet. I tillegg har BIR over lang tid forebygget sykefravær ved å gi god oppfølging og sikre tett dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Bedriftshelsetjenesten benyttes aktivt ved forebyggende tiltak, samt bistand ved sykefravær.

Vi arbeider systematisk for å utforme og forbedre arbeidsforholdene for å unngå arbeidsulykker, arbeidsrelaterte sykdommer og sykefravær på grunn av fysiske og psykososiale risikofaktorer i arbeidsmiljøet. Alle, ledere og medarbeidere, har et ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø.

Mangfold og likestilling
Tradisjonelt er renovasjonsbransjen en svært mannsdominert bransje, og dette gjelder også for BIR, men vi jobber kontinuerlig med å rekruttere kvinner inn i bedriften.

I 2020 var kvinneandelen i BIR på 20,3 prosent for konsernet. I alle våre datterselskaper har vi 1 – 3 kvinner i styrene og i konsernledelsen er fire av ni representanter kvinner. Det er et mål å øke kvinneandelen i BIR, spesielt der det er en vesentlig overvekt av menn.

I BIR jobber vi med å skape mangfold og har medarbeidere fra elleve forskjellige nasjoner.

 

Etikk og varsling

De etiske retningslinjene skal vise hva BIR forventer av medarbeiderne når det gjelder respekt, integritet og lojalitet. For at BIR skal kunne være vestlendingenes egen miljøbedrift er BIR avhengig av at medarbeidere, eiere, kunder og samfunnet har tillit til oss.

BIR har etablert retningslinjer for varsling. På bakgrunn av lovendringer er rutine for varsling revidert. Rutinen beskriver hvordan man kan varsle og hvordan arbeidsgiver skal følge opp og undersøke et varsel.

Det er registrert én varslingssak i 2020. Saken er ferdig behandlet.

 

HMS-samarbeid og uønskede hendelser

Beredskapsåret 2020 og covid-19
I beredskapsarbeidet er det gjort vurderinger knyttet til:

 • Hvordan sikre våre medarbeidere slik at de ikke eksponeres for smitte i forbindelse med arbeid
 • Hvordan sikre at BIR kan drive sitt samfunnskritiske arbeid uten driftsstans som følge av pandemien
 • Hvordan kan BIR bidra til å redusere smittesituasjonen i samfunnet

For å sikre medarbeidere i driftskritiske situasjoner, har renovatørene i BIR Transport blitt delt opp i kohorter og fått atskilte garderober, toaletter, pausetidspunkter m.m. Kantine og trimrom ble stengt for å sikre at dersom ett smittetilfelle skulle skje i en kohort vil sannsynligheten for videre smitte være begrenset.

Gjenvinningsstasjonene har holdt åpent i hele perioden med smittevernstiltak. Brukthallene har imidlertid vært stengt i en periode med ekstra stort smittetrykk.

Aktiviteten ved forbrenningsanlegget har vært som normal. I høst ble det gjennomført en nødvendig revisjon av anlegget, med bistand av gjestearbeidere. Revisjonen ble gjennomført under et strengt regime bestående av testing og karantene samt å holde gjestearbeiderne adskilte fra andre medarbeidere.

Bossnettnedkastene har blitt behørig desinfisert og driften har gått som normalt.

I mars ble det innført hjemmekontor for alle medarbeidere med kontor som arbeidsplass. Møter er som en hovedregel gjennomført på Teams (videomøte), og dette har fungert godt. I perioder med mindre smitte er det gjennomført noen fysiske møter etter de til enhver tids gjeldende regler med hensyn til antall deltagere, avstand og renhold.

Nytt HMS-verktøy
Gjennom hele 2020 har konsernet jobbet med å implementere et nytt HMS-verktøy. Systemet består av flere moduler som samvirker med hverandre. Eksempler på moduler:

 • Registering og oppfølging av avvik
 • Vurdering av faktorer som kan påvirke helse, miljø og sikkerhet
 • Elektroniske sjekklister, for eksempel for vernerunder
 • Dokumenthåndtering

Derfor er det gledelig å erfare at stadig flere medarbeidere tar verktøyet i bruk, selv om det er et omfattende arbeid.

Økning i antall avvik
I 2020 ble det registrert 687 avvik i konsernet, hvilket er en betydelig økning fra 2019, da det ble registret 509 avvik. Trolig skyldes noe av økningen et nytt og bedre verktøy. Registrering og behandling av uønskede hendelser er et viktige middel for å redusere antall arbeidsulykker. God oversikt over slike hendelser gir bedre mulighet til å gjennomføre godt og målrettet forbedringsarbeid.

Fraværsskader
BIRs overordnende mål er null arbeidsulykker som medfører fravær, hvilket også betyr en H-verdi lik null. H-verdi (antall fraværsskader per million arbeidstimer) er en KPI for sikkerhet på arbeidsplassen. I 2020 hadde konsernet ni hendelser med fravær. Til sammenligning var det åtte fraværsskader i 2019. En av hendelsene utgjorde 1/4 av alle fraværsdagene. Disse fraværsskadene tilsvarer en H-verdi lik 12,2. Denne verdien har ligget stabilt på 10 – 12 de siste fem årene. Dette er altfor høyt. Ledelsen har et særskilt ansvar for personlig involvering for å sikre BIRs måloppnåelse på HMS. Dette oppnås blant annet ved at HMS settes høyt på agendaen.

 

Skade påført tredjepart
Antall materielle skader påført tredjepart eiendeler endte på 56 i 2020, en økning på 25 skader sammenlignet med 2019. Noe av økningen kan tilskrives en underrapportering av denne type skader i avvikssystemet tidligere år. Nå er bevisstheten om at alt skal rapporteres, økt. Kostnadene forbundet med disse skadene er 1 073 613 kroner mot 849 984 kroner i 2019.Kundeklager
Det ble registrert 3 132 kundeklager fra husholdningene i 2019. Tilsvarende tall for 2019 var 3 912. Majoriteten av henvendelsene er klager om at beholderen ikke er tømt.

Gjennom et helt år blir det tømt over 3,5 millioner bosspann og containere. Dersom man tar hensyn til dette, er antall kundeklager lavt, og tilsvarende 2,1 prosentandeler av antall boenheter og fritidsboliger eller 0,08 prosent av antall tømminger.Naboklager
I fjor ble det innrapportert fem naboklager knyttet til vår drift. Alle klagene er ferdig behandlet.

Det ble mottatt en klage på lukt på energianlegget, denne kom sannsynligvis på grunn av at taket på avfallslageret var delvis fjernet i forbindelse med utskiftning av kranene som håndterer avfallet. Dette arbeidet var informert om både til naboer og myndigheter før oppstart.

Sommeren og høsten 2020 ble det gjennomført en luktkartlegging hos de ulike bedriftene i Rådalen i regi av Bergen Kommune. Driften til energianlegget ble under normale driftsforhold ikke identifisert som en kilde til merkbar lukt hos naboer. I likhet med mange av de andre bedriftene i Rådalen, er det et potensiale for lukt fra noen steder på anlegget, under særlige betingelser. Vi har tiltak og rutiner som - i så stor grad som mulig - hindrer at det kommer merkbar lukt fra vår drift.

Det kom også to klager på støy fra energianlegget i 2020. Dette kom av utluftningsventiler på taket på energianlegget som slipper damp ut fra kjelkretsen.

De to siste klagene gjaldt tomgangskjøring en tidlig morgen, samt en uheldig kundehåndtering i forbindelse med tømming avfallsbeholdere.Industrivern
Energianlegget i BIR Avfallsenergi og BIR Bedrift faller fra og med 2020 inn under forskrift om industrivern. Det er jobbet grundig for å tilfredsstille alle kravene som forskriften krever på begge arbeidsstedene. Arbeidet startet med å gjennomføre en risikoanalyse og gjennomføring av en gapsanalyse i forhold til eksisterende beredskap for å finne ut hva som allerede er på plass og hva som mangler. Videre er det identifisert hvilken kompetanse som trengs samt at ansvarsområdet for de ulike rollene i industrivernet er beskrevet.

 

Tilsyn av myndigheter

BIR Avfallsenergi
I oktober var Arbeidstilsynet på tilsyn hos energianlegget. Tilsynet dreide seg om entring av tanker. Arbeidstilsynet var fornøyd med rutiner og involvering av medarbeidere i arbeidet med entring av tanker. Tilsynet avdekket to avvik knyttet til manglende innmelding av kontrollør til Arbeidstilsynet og manglende beskrivelse av kompetansekrav til kontrollør. Begge avvikene er lukket.

BIR Bedrift
I forbindelse med nasjonal tilsynsaksjon på avfallsanlegg fra Miljøverndirektoratet og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), gjennomførte fylkesmannen i Vestland og Bergen brannvesen tilsyn hos BIR Bedrift i november 2020. Målet med den nasjonale aksjonen var å sette søkelys på branner på avfallsanlegg og miljøkonsekvensene ved brann – gjennom å kontrollere at virksomhetene jobber forsvarlig med forebyggende arbeid og med å redusere miljøpåvirkning dersom brann oppstår. Det ble registrert fire avvik. BIR Bedrift hadde selv identifisert flere av disse avvikene i forkant av tilsynet og var i gang med å iverksette tiltak, hvilket også fylkesmannen påpekte som positivt. Alle avvikene er svart ut.

BIR Privat
Det ble gjennomført branntilsyn på gjenvinningsstasjonene på Askøy, Fusa og Os høsten 2020. Det ble gitt tre avvik på hver gjenvinningsstasjon. Disse dreier seg i hovedsak om å bedre rutinene for ettersyn av bygningsdeler, branntekniske installasjoner og utstyr. Gjenvinningsstasjonene fikk dessuten tilbakemelding om at stasjonene er ryddige og har god orden samt at medarbeiderne er motiverte og kunnskapsrike og har god oversikt over ansvar og fagområdet generelt

 

Ytre miljø

For å redusere belastningen på miljøet og forbedre kvaliteten på tjenestene skal BIR ligge i front og investere i bedre teknologi som reduserer utslipp av klimagasser.

Elektrifisering av bilparken
BIR har hatt som målsetning at avfallsinnsamling i Bergen sentrum skal gjennomføres fossilfritt innen utgangen av 2020. Dette har vi greid gjennom å redusere den samlede km-produksjon gjennom effektivisering av rutestrukturer samt å være helt i frontlinjen for å teste ut og implementere innovative og miljøvennlige driftsløsninger.

I 2020 utvidet BIR den elektriske bilparken med to renovasjonsbiler. Dermed innfrir BIR målsetning om å betjene husholdningskundene og den øvrige infrastrukturen i sentrumsområdet fossilfritt. BIR Nett sine tjenestebiler er elektriske, og medarbeiderne benytter ofte elektriske sparkesykler når de skal ut på oppdrag knyttet til bossnettet. Likeledes har BIR Privat tatt i bruk stadig flere elektriske varebiler til rydding rundt nedkast og returpunkt og utsetting av beholdere. Selskapet har nå fem elektriske varebiler. Dette viser en overgang til fullstendig fossilfri drift. Etter hvert som den eksisterende bilparken skiftes ut, vil de bli erstattet av nye, elektriske biler, og da vil vi nå 100 prosent fossilfri drift. I tillegg benytter kontrollørene i BIR Privat elektrisk sykkel på oppdrag i Bergen sentrum.

BIR hadde i 2020 160 kjøretøy på fossilt drivstoff, tilsvarende antall i 2019 var 162. Videre var det 31 nullutslippskjøretøy, derav fem renovasjonsbiler. Til sammenligning var det i 2019 25 nullutslippskjøretøy, derav to renovasjonsbiler.

Tiltak for å redusere klimautslipp
BIR jobber med følgende tiltak for å redusere klimautslippene:

 • BIR jobber aktivt med sirkulærøkonomi og bidrar til å skape avfallsstrømmer som blir nytt råstoff til matvareproduksjon, f.eks. melbillelarver til menneskeføde og dyrefôr.

 • Fjernvarmenettet bygges ut ytterligere sammen med BKK Varme AS. Fjernvarme er basert på avfallsenergi fra energianlegget i Rådalen. Fjernvarme erstatter bruk av fyringsolje i lokale fyringssentraler og oljefyrer. I takt med at bossnettet i Bergen bygges ut, reduseres behovet for å kjøre med bossbiler i sentrum.

 • Energianlegget oppgraderte styresystemet slik at begge ovnene nå har det samme styresystemet. Dette sikrer mer stabil drift og gir mindre utslipp.

 • Energianlegget har i samarbeid med BKK Varme gjort endringer i driften av en turbin. Dette gjør at vi kan øke mengden fjernvarme som leveres fra energianlegget i perioder når det er kaldt ute, og behovet for varme er stort.

 • Mot slutten av året installerte energianlegget et nytt system for å hente ut spillvarme fra et av rensetrinnene til den ene ovnen. Dette systemet settes i drift i starten av 2021 og benyttes til å frostsikre deler av prosessutstyret på anlegget, slik at annen energi frigjøres til fjernvarmenettet.

 • BIR Privat og BIR Transport samarbeider om å redusere antall kilometer kjørt per kilo innsamlet avfall. For eksempel blir stadig flere nedgravde løsninger og returpunkt utrustet med sensor som gir opplysninger om fyllingsgraden. Dermed kan tømmefrekvensen optimaliseres.

 • BIR Privat måler hvor mange beholdere vi gjenbruker i forhold til hvor mange vi setter ut totalt. I 2020 sparte vi kr 627 000 på å benytte beholdere om igjen. Målet er å øke gjenbruksgraden ytterligere.

 • BIR Privat har i samarbeid leverandører jobbet for å øke andelen resirkulert plastmateriale i beholderne vi kjøper. Dette har resultert i at de nye igloene for glass- og metallemballasje inneholder en så stor andel resirkulert plast som produsenten mener er teknisk forsvarlig.

 • Det er gjennomført en effektivisering av innsamlingsrutene for renovasjonsbilene som tømmer restavfall.

 

Miljøhendelser i 2020

I 2020 ble det totalt registrert 20 miljøuhell, mot 27 miljøuhell i 2019. Hvert år har BIR målsetning om at det ikke skal skje miljøuhell som er så alvorlige at de må rapporteres til Statsforvalteren? Fylkesmannens miljøvernavdeling. I fjor ble det rapportert to hendelser til Fylkesmannens miljøvernavdeling, se tabellen nedenfor.

Dato          Hendelse Påvirkning          Arbeidssted 
22.2 Brudd på døgngrense for støv          Luft Energianlegget         
23.8 Brudd på døgngrense for støv Luft Energianlegget

 

Majoriteten av mindre miljøuhell gjelder mindre utslipp av olje på grunn av hydraulikklekkasjer fra biler, maskiner og komprimerende containere.

 

Klimaregnskapet

BIR er en av 62 partnere i Klimapartner Vestland. Som partner forplikter vi oss til å utarbeide en årlig rapport over egne utslipp av klimagasser, lage planer og gjøre tiltak for å redusere disse samt forbli miljøsertifisert. BIR har nå utarbeidet sitt åttende klimaregnskap.

BIR utarbeider årlig klimagassregnskap for hele konsernet. Beregningen er basert på direkte og indirekte energiforbruk knyttet til BIR sine aktiviteter. Klimafotavtrykket gir en oversikt over konsernets klimagassutslipp omregnet til tonn CO2-ekvivalenter, og er sammensatt basert på informasjon fra både interne og eksterne systemer.

GHG (GreenHouseGas)-protokollen deler utslippene inn i tre hovedsegmenter som inkluderer både direkte og indirekte utslipp.

Som tabellen nedenfor viser, har summen av BIRs CO2-utslipp økt betydelig sammenlignet med tidligere år. Årsaken til dette er at vi i 2020 rapporterer på flere frivillige poster for rapportering av indirekte utslipp knyttet til innkjøpte varer eller tjenester.

Prosessutslipp er den største CO2-kilden i BIRs klimaregnskap. Med prosessutslipp menes beregnet fossil andel av CO2-utslippet fra forbrenning av avfall i energianlegget. Dette CO2-utslippet vil bestå av karbon fra både fossile og fornybare kilder. Plast og lignende vil gi fossilt utslipp, mens for eksempel matavfall, tekstiler av naturfiber og papir vil gi fornybart utslipp.

 

Utslipp av tonn CO2-ekvivalenter   2017                     2018                     2019                     2020                    
Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk)      3 743,2      3 789,7      4 527         4 421,9     
Fyringsolje 1 116,8 1 845,5 1 643,3 1 500
Prosessutslipp (fossilt) 72 991,0 79 935,0 75 000,0 81 000
Parafin, propan og gass 3,7 1,8 0 0
Sum direkte utslipp (Scope 1) 77 854,7 85 572,0 81 170,7 86 922
         
Fjernvarme/-kjøling 13,2 13,9 7,5 5,5
Elektrisitet 1 897,0 2 965,0 83,9 113,5
Sum indirekte utslipp fra innkjøp energi (Scope 2)          1 910,2 2 978,9 91,4 119
         
Restavfall til forbrenning 20,9 42,0 14,35 32
Avfall til gjenvinning 476,4 201,4 464,6 458,6
Flyreiser 48,0 59,0 87,8 46,4
Andre reiser, diett og overnatting 19,7 15,9 66,7 458,6
Annet (innkjøpte varer og tjenester) 46,6 52,2 33,5 7 359,4
Pendling   279,0 279,1  
Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 612,3 649,4 667,0 8 355
         
Sum utslipp 80 376,5 89 200,4 82 208,1 95 396
         
         
Klima- og energiindikatorer 2017 2018 2019 2020
Totalt utslipp per omsetning (t CO2/mill. NOK) 107,9 113,2 83,4 113,2
Totalt utslipp per årsverk ekskl. prosessutslipp (t CO2e/ÅV)    209,3 223,8 173 217,8
Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 314,4 480,8 1 991 1 981