Miljørapport: Energianlegget

Selskapets hovedoppgave er å gi restavfall fra husholdninger og bedrifter trygg behandling slik at miljøgifter blir tatt ut av kretsløpet. Behandlingen gir store mengder energi som utnyttes til oppvarming og elektrisitetsproduksjon. I 2020 leverte vi varme til BKK Varmes fjernvarmenett tilsvarende årsbehovet til 28 000 husstander. I tillegg produserte vi elektrisitet tilsvarende årsbehovet til over 4 000 eneboliger.

 

Energianlegget har konsesjon til å motta og energigjenvinne husholdningsavfall og næringsavfall som ikke materialgjenvinnes, mindre mengder sykehusavfall og medisinrester, avløpsslam, brukt kulladsorbent fra eget rense-anlegg og visse typer bygg- og riveavfall klassifisert som farlig avfall. I 2020 mottok vi totalt 223 000 tonn avfall fra husholdninger og bedrifter. Av dette var totalt 2 000 tonn blandet returtrevirke og 2 300 tonn bygg- og riveavfall klassifisert som farlig avfall.

Den totale avfallsmengden inkluderer også rundt 17 000 tonn sortert restavfall fra Storbritannia. Dette sikrer at energianlegget kan levere mer varme til fjernvarmenettet i kalde perioder. Behandling av dette avfallet hos oss bidrar også til at mindre avfall blir lagt på deponi i Storbritannia, som ikke har stor nok forbrenningskapasitet. Dette reduserer det samlede klimagassutslippet.

 

Behandlingsmetode

Energianlegget består av to forbrenningsovner med fire rensetrinn hver. De er bygget i henholdsvis 1999 og 2010. Ovnene er utstyrt med trinnvis tilsetting av luft og resirkulering av avgasser for å oppnå en renest mulig forbrenning. Energien som frigjøres fra avfallet utnyttes til strøm og varme og er en vesentlig mer miljøvennlig behandlingsmåte enn deponering som var standard behandlingsmåte tidligere. Deponering av avfall frigjør metan, som er en mye mer potent klimagass enn CO2. Avfallet inneholder også en blanding av karbon fra fornybare og fossile kilder. Den fornybare andelen av CO2-utslippet bidrar ikke til økning av CO2-mengden i atmosfæren.

 

Energiutnyttelse

Energien i avfallet benyttes til å varme opp og fordampe vann som går videre til strømproduksjon og fjernvarme i BKK Varmes fjernvarmenett. I 2020 gikk totalt 800 000 tonn vann gjennom kjelene, med et netto energiinnhold på 595 GWh. Av dette ble det levert 278 GWh til fjernvarmenettet og 88 GWh elektrisitet, i tillegg til intern bruk av damp på energianlegget. Dette gav en energiutnyttelse på 71 prosent. Fjernvarmenettet er fortsatt under utbygging av BKK Varme og i årene fremover vil mer avfallsvarme leveres til nettet. Energianlegget er tilpasset fremtidig fjernvarmekapasitet.

Det brukes ikke fossile energikilder til å forbrenne avfallet under normal drift, kun i situasjoner der en ovn må stoppes/startes, eller når temperaturen i brennkammeret er for lav, benyttes det olje i forbrenningen. I 2020 utgjorde energimengden fra oljeforbruket i brennkammeret 1 prosent av nettoenergien fra ovnene.

Høsten 2020 ble styringssystemet til den andre ovnen vår oppgradert til samme system som den første ovnen fikk i 2019. Dette har ført til en bedre og mer stabil drift, noe som også gir økte energimengder til produksjon av strøm og varme.

I 2020 har vi i samarbeid med BKK Varme gjort endringer i driften av den ene turbinen. Dette gjør at vi kan øke mengden fjernvarme som leveres fra anlegget i perioder hvor det er kaldt ute, og behovet for varme er stort.

Mot slutten av 2020 ble det også installert et nytt system for å hente ut spillvarme fra et av rensetrinnene til den ene ovnen. Dette systemet settes i drift i starten av 2021 og vil frostsikre deler av prosessutstyret vårt, slik at annen energi frigjøres til fjernvarmenettet.

 

Utslipp

Utslipp fra energianlegget går både til luft og vann. Kravene til utslipp er strenge. Til luft er de i samsvar med tilsvarende krav i EU. Til vann er grensene for noen komponenter satt vesentlig strengere enn EU-kravene. Utslipp til både luft og vann ligger generelt lavt, og ofte så lavt at de ikke kan måles. Alle våre utslipp til luft og vann ligger tilgjengelige på www.norskeutslipp.no.

Utslipp til luft
Flere komponenter måles kontinuerlig med avanserte målemetoder ved anlegget. Tungmetaller og dioksiner måles to ganger i året. I 2020 ble dette gjort av det akkrediterte firmaet Eurofins fra Danmark. Dette firmaet kontrollerer også at våre kontinuerlige målere viser korrekte verdier. NOx-utslipp fra anlegget er det eneste som ligger i det øvre sjiktet av grenseverdien, rundt 50-70 prosent. De andre komponentene ligger lavere, normalt fra 0-30 prosent av grensen, mange under 10 prosent

Det har vært to dager i første kvartal i 2020 med døgnverdier for støv over grenseverdien. Verdiene ble meldt til fylkesmannens miljøvernavdeling og avviksbehandlet i henhold til våre rutiner.

Det har også vært kortvarige utslippstopper av ulike komponenter som brøt halvtimes grenseverdiene. Disse rapporteres til fylkesmannens miljøvernavdeling som en del av industriens årlige egenkontrollrapport.

I 2020 ble det gjennomført testing av ny teknologi for CO2-fangst ved energianlegget. Energianlegget har tilpasset røykgasskanalen fra den ene ovnslinjen slik at det er enkelt å hente ut en delstrøm av røykgass for testing. Dette har stor verdi for firma som kan bidra til å løse de klimautfordringene vi står overfor med ny teknologi.

Utslipp til vann
Det tas ukentlige prøver av avløpsvannet fra røykgassrenseprosessen, disse analyseres av Eurofins AS. Vannet analyseres for kvikksølvinnhold hver uke, mens andre tungmetaller analyseres hver tredje uke. Dette er i tråd med vår utslippstillatelse.

Ingen av analysene som er tatt av avløpsvannet fra røykgassrensingen viste resultater over noen grenseverdier.

 

Restprodukter

I likhet med enhver annen ovn er det igjen aske etter forbrenningen av avfallet. Askemengden utgjør totalt ca. 20-25 prosent av den totale avfallsmengden som er mottatt ved anlegget. Restproduktene fordeler seg mellom bunnaske, flyveaske, metall og filterkake fra vannrenseanlegget. Bunnasken ble levert til BIR Avfallsenergis deponi Mjelstad Miljø på Osterøy for utsortering av metaller og sluttbehandling. Det ble levert 41 000 tonn bunnaske og rundt 5 800 tonn ulike metaller ble sortert ut fra asken og levert til gjenvinning. Flyveaske og filterkake utgjorde henholdsvis 7 200 og 450 tonn, og ble håndtert og deklarert som farlig avfall. Dette ble levert til godkjent behandling hos NOAH AS på Langøya i Vestfold og Telemark.

 

Utslippsavgift

Energianlegget er pålagt å betale avgift for utslippene av NOx. BIR Avfallsenergi er medlem av Næringslivets NOx-fond, som gir fritak for NOx avgift, men krever en innbetaling til fondet på 10,5 kr/kg. Pengene som dette fondet får inn, går til NOx-reduserende tiltak i industrien og transportsektoren.

Det ble innbetalt ca. 1 900 000 kroner til NOx-fondet i 2020.