Organisasjon

Konsernet BIR har en todelt struktur, delt mellom offentlige renovasjonsoppgaver og konkurranseutsatte tjenester.

Innenfor den ene delen ligger utførelsen av de lovpålagte renovasjonsoppgavene knyttet til innsamling, gjenvinning og behandling av husholdningsavfall. Det er BIR Privat, BIR Transport, BIR Nett og BIR Avfallsenergi som utfører disse tjenestene for BIRs eierkommuner. BIR Bedrift tilbyr sine tjenester i markedet i konkurranse med andre tilbydere.

 

Eierstyring og selskapsledelse

Selskapet legger prinsipper for god eierstyring til grunn for sin virksomhet. God eierstyring og selskapsledelse er viktige forutsetninger for oppfyllelse av vårt samfunnsoppdrag og samfunnsansvar. Våre styringsdokumenter beskriver roller, ansvar, myndighet og kompetanser og angir rammer som støtter organisasjonen.

Selskapets virksomhet kommer frem i vedtektene:

Selskapets formål er å eie og forvalte selskaper som skal sørge for innsamling, transport og behandling av husholdnings- og næringsavfall. Selskapet kan også etablere innsamling, transport og behandling av produksjons-, nærings- og farlig avfall. Forøvrig kan selskapet ta på seg alle oppgaver som naturlig hører sammen med de oppgaver som er nevnt i første avsnitt.

Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler eller delta i andre foretak dersom dette er hensiktsmessig for å oppfylle formålet.

Ved fremtidig vedtak om avfallsbehandlingsmetode og tilhørende anlegg vil vertskommunen (aksjeeierne) være besluttende organ i henhold til plan og bygningslovens regelverk.

Selskapets aksjekapital er kr 50.166.000,- fordelt på 50.166 aksjer, hver pålydende kr 1000,-.

General- og bedriftsforsamling

BIRs eierkommuner utgjør BIRs generalforsamling. Ordinær generalforsamling holdes i henhold til vedtektene innen utgangen av juni hvert år, og innkalles av styret i BIR AS. Generalforsamlingsfullmakten i heleide datterselskap tilligger konsernstyret.

BIRs bedriftsforsamling består av 21 medlemmer, med personlige varamedlemmer. 14 av medlemmene velges av generalforsamlingen, 7 medlemmer velges av og blant de ansatte i konsernet. Funksjonstiden for medlemmer og varamedlemmer er fire år. For ansattvalgte medlemmer reguleres funksjonstiden av de til enhver tid gjeldende forskrifter for ansattes representasjonsrett.

Selskapets styre

Selskapets styre består av åtte medlemmer med personlige varamedlemmer. Seks medlemmer med varamedlemmer velges av bedriftsforsamlingen. To av styrets medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de ansatte i konsernet. Funksjonstiden er to år. Styret arbeider etter en årlig arbeidsplan med vekt på hovedoppgaver som mål, strategi, organisering og kontroll av virksomheten. Konsernet har vedtatt egen styreinstruks.

Valgkomite

Selskapet har en valgkomite. Valgkomiteen består av fire medlemmer som er representanter for aksjeeierne. Valgkomiteens medlemmer velges for fire år av gangen. Valgkomiteen gir innstilling til valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret og medlemmer til valgkomiteen, samt godtgjørelse til styrets medlemmer og valgkomiteens medlemmer. Godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen fastsettes av generalforsamlingen.

Revisor

Selskapets revisor velges av generalforsamlingen. Konsernet har gjennomgående samme revisor.