Avfallsmengder

Året 2020 skiller seg ut fra de siste års nedadgående trend for innsamlet avfallsmengde. Covid-19 har ført til store endringer i samfunnet med hjemmekontor, nedstengninger, begrenset mobilitet og andre restriksjoner som har endret kundenes atferd. Dette har økt de totale avfallsmengdene med 7 prosent.  

 

 

               

 

Avfallsmengdene deles inn i restavfall og i utsorterte avfallstyper. De utsorterte avfallstypene økte mest, med 11 prosent, mens restavfallet økte betydelig mindre med 4 prosent. Endringene er trolig midlertidige og innsamlet mengde vil trolig normalisere seg i takt med at samfunnet gjenåpnes.

Det er positivt at mengden utsorterte avfallstyper har økt mer enn restavfallet. Sortert avfall utgjør, for første gang, over 50 prosent av avfallsmengden, men at avfallet er sortert, betyr ikke at alt er materialgjenvunnet. Materialgjenvinnings-graden totalt sett er dessverre redusert og lå i 2020 på ca. 26 prosent. BIR er fortsatt langt unna målet på 50 prosent og det kommende målet om hele 65 prosent materialgjenvinning innen 2035.

Sund kommune gikk ut av BIR per 01.01.2020 og det medfører endringer i mengdestatistikken. For å kunne sammenligne 2020 tallene med tidligere år er alle prosentvise sammenstillinger gjort som kg per innbygger.

Økonomisk sett har avfallstyper som medfører behandlingskostnader økt mer enn avfallstyper som skaper inntekter. Endringene har resultert i økte utgifter på omtrent 2,5 millioner kroner i 2020.


Gjenvinningsstasjoner

Avfallsmengden på gjenvinnings-stasjonene nådde nye høyder i 2020 og økte med 11 prosent fra 2019. Det er gledelig at det sorterte avfallstypene har økt mest med 15 prosent, mens restavfallet på gjenvinningsstasjonene er redusert med 4 prosent. Endringene i mengdene levert på gjenvinnings-stasjonene er trolig et resultat av atferdsendring i sammenheng med covid-19 og innføring av gjennomsiktige sekker. Svært mange kunder var hjemme i sommerferien og det vises tydelig i økningen av avfallstypene som er knyttet til oppussing. Innføring av gjennomsiktige sekker kombinert med økt sorteringsvilje på gjenvinnings-stasjonene, har gitt tydelige gevinster. Den prosentvise andelen restavfall på gjenvinningsstasjonene har aldri vært så lav som i 2020, med 21 prosent.


Glass- og metallemballasje

2020 har vært et rekordår for innsamlet mengde glass- og metallemballasje. Vi ser en økning på ca. 12 prosent fra 2019. Vi har antatt at innføring av nytt tjenestetilbud for glass- og metallemballasje potensielt kan gi en økning på 20-30 prosent, men foreløpige tall fra pilot i Samnanger kan tyde på en betydelig høyere økning enn dette. Årsaken til økningen i Samnanger kan imidlertid være sammensatt av både nytt tjenestetilbud og endringer i markedet for drikkevareemballasje.