Styrets beretning

BIR har som visjon at vi skal være vestlendingenes egen miljøbedrift. Hovedmålene til BIR er å tilby god service, opprettholde et godt omdømme, bidra med miljøfremmende tjenester, opprettholde stabile, lave priser til husholdningskundene og gi avkastning til eierne. BIR utnytter ressursene i bosset og tar ut verdier i hele avfallets verdikjede.


2019 KORT OPPSUMMERT

Takk til ansatte. Styret takker samtlige ansatte for god arbeidsinnsats i året som har gått. Motiverte, imøtekommende og endringsvillige medarbeidere er avgjørende for den videre utviklingen av BIR som samfunnsaktør, servicebedrift og ledende avfallsselskap.

 

Eierforhold

BIR eies av åtte kommuner i Bergensregionen: Askøy, Bergen, Bjørnafjorden, Kvam, Osterøy, Samnanger, Vaksdal og Øygarden. Vi er organisert som et konsern og eier datterselskap som forestår produksjonen. BIR er også direkte eller indirekte eier av selskap som utfører tjenester i verdikjeden.'

 

Hendelser etter balansedag

I tiden etter at regnskapsperioden er avsluttet, men regnskapet ikke er fremlagt for vedtak, har det skjedd utvikling som bør nevnes.

I forbindelse med utbredelse av korona i det norske samfunnet har BIR innført tiltak for å hindre spredning av smitten. Deler av virksomheten til konsernet er definert som samfunnskritisk infrastruktur, og det har dermed vært viktig å opprettholde tilnærmet normal drift innenfor disse funksjonene.

Koronakrisen har også medført betydelige negative utslag for konsernet gjennom lavere energiinntekter og redusert aktivitet i den konkurranseutsatte delen av konsernet.

 

Resultatregnskap

Fortsatt drift
Styret bekrefter at forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og at dette er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet.

Driftsinntekter
BIR konsern hadde i 2019 en omsetning på 1 013,3 mill. kroner. Det er en omsetningsøkning på 230,7 mill. kroner i forhold til året før. Endringen relateres til salg av datterselskapet Conrad Mohrs veg 15 AS, samt noe høyere organisk vekst.

I BIR AS økte driftsinntektene fra 190,4 mill. kroner i 2018 til 543,0 mill. kroner i 2019. Endringen relateres til at gebyrinntektene nå ligger som inntekt i BIR AS og ikke hos BIR Privat AS.

Driftskostnader
Driftskostnadene i konsernet økte med 68,4 mill. kroner, fra 687,5 mill. kroner i 2018 til 755,9 mill. kroner i 2019.

Driftskostnadene i BIR AS økte fra 135,8 mill. kroner i 2018 til 489,5 mill. kroner i 2019, en økning på 353,7 mill. kroner. Dette skyldes omlegging av gebyrinntekter og tilhørende kostnader som er nevnt ovenfor.

Driftsresultat
Driftsresultatet for konsernet økte med 162,4 mill. kroner, fra 95,0 mill. kroner i 2018 til 257,4 mill. kroner i 2019.

Driftsresultatet i selskapsregnskapet ble redusert med 1,1 mill. kroner fra 54,6 mill. kroner i 2018 til 53,5 mill. kroner i 2019.

Inntekter fra investeringer i tilknyttede selskap
Resultatandelen fra BKK Varme AS var 21,0 mill. kroner i 2019 mot 22,4 mill. kroner i 2018. Egenkapitalmetoden er benyttet for å beregne BIR-konsernets andel. I selskapsregnskapet ligger investeringen ført til kostpris.

Netto finanskostnader
Netto finanskostnad økte med 7,5 mill. kroner i 2019, fra –20,6 mill. kroner i 2018 til –28,1 mill. kroner i 2019.

For BIR AS er netto finansposter endret med 164,0 mill. kroner, fra –15,0 mill. kroner i 2018 til 149,0 mill. kroner i 2019. Endringen relateres til salg av datterselskapet Conrad Mohrs veg 15 AS.

 

Årsresultat

Årsresultatet etter skatt for konsernet viser et overskudd på 216,1 mill. kroner i 2019, mot 67,9 mill. kroner i 2018. Andel av overskudd i BKK Varme AS er da hensyntatt.

Overskuddet i BIR AS økte fra 35,2 mill. kroner i 2018 til 194,1 mill. kroner i 2019. En endring på 158,9 mill. kroner. Endringen relateres til salg av datterselskapet Conrad Mohrs veg 15 AS.

Egenkapitalandel
Egenkapitalandelen var ved årsskiftet for henholdsvis BIR AS og BIR konsern 13,2 og 14,3 prosent. Tilsvarende tall for 2018 var 9,3 og 13,8 prosent.

Disponering av årets resultat
Av overskudd i BIR AS på 194,1 mill. kroner, anbefales 105,3 mill. kroner overført til annen egenkapital og 88,8 mill. kroner utbetalt som ordinært utbytte.

 

Resultatutvikling - hele tusen kroner

 

Kontantstrøm

Konsernets kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter har i 2019 vært 132,4 mill. kroner, mot 134,0 mill. kroner i 2018. Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet var på -23,6 mill. kroner, mot -227,1 i 2018, mens finansaktivitetene bidro med en netto kontantstrøm på -120,6 mill. kroner, mot 117,8 mill. kroner i 2018.

Dette gir en samlet kontantstrøm i konsernet på -11,8 mill. kroner mot 24,8 mill. kroner i 2018.

BIR AS hadde en endring i kontanter og kontantekvivalenter på 7,9 mill. kroner i 2019 mot 5,2 mill. kroner i 2018.

 

Konsernets kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter - hele tusen kroner

 

 

Investeringer, balanse og likviditet

Investering i aksjer
Per 31.12.2019 har BIR-konsernet investert i aksjer for 293,0 mill. kroner i følgende selskap:

Direkte eie:
BIR Privat AS (100 %)
BIR Transport AS (100 %)
BIR Nett AS (100 %)
BIR Avfallsenergi AS (100 %)
BIR Bedrift AS (100 %)
Møllendalsveien 31 AS (100 %)
Møllendalsveien 40 AS (100 %)
WasteIQ AS (tidl. KnowWaste AS) (60 %)
BKK Varme AS (49 %)

Bergen Carbon Solutions AS (10 %)

Invertapro AS (21 %)

Greentech Innovators AS (10 %)

Indirekte eie:
Lønningshaugen 6 AS (100 %)
Fleslandsveien 67 AS (100 %)
Bossug AS (100 %)
Brødrene Salomonsen AS (100 %)
Retura Vest AS (80 %)
Retura Norge AS (20 %)
Retura Nomil AS (33 %)
Norsk Riving AS (51%)

Investering i utstyr
I løpet av 2019 investerte BIR konsern 140,6 mill. kroner i eiendommer og tekniske installasjoner, samt 78,9 mill. kroner i driftsrelatert utstyr.

Balanse
BIR-konsernets totalkapital utgjorde
2 748,0 mill. kroner ved årsslutt. Annen langsiktig gjeld var på 1 855,8 mill. kroner og egenkapitalen på 394,3 mill. kroner.

Likviditet
Selskapets operasjonelle kontantstrøm er god. Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter er henholdsvis –11,8 mill. kroner i konsernet og 7,9 mill. kroner i BIR AS.

 

Vekst og gebyr - hele tusen kronerRisiko

I BIR jobber vi med å håndtere risiko og dersom uønskede hendelser likevel skulle inntreffe har vi gode beredskapsplaner for å normalisere situasjonen. Det avholdes jevnlig kurs, øvelser og samlinger internt og med samarbeidspartnere.

Det er utarbeidet selskapsvise risikovurderinger med formål å styrke internkontrollen slik at vi sikrer at ledelsen har tilstrekkelig kontroll og kan utøve effektiv ledelse og styring av virksomheten. Risikostyring og internkontroll i BIR bygger opp under det som allerede foreligger av strategier, årsplaner, budsjettprosesser og rapporteringsprosesser. På denne måten blir det samsvar mellom de ulike styringsdokumentene og styrking av den administrative oppfølgingen.

Virksomhetsstyring
BIR har etablert egen avdeling for virksomhetsstyring. Virksomhetsstyringen er beskrevet i egen håndbok kalt «Virksomhetsstyring, roller, ansvar og myndighet».

Konsernstrategi
I 2019 startet BIR en prosess med revisjon av sin konsernstrategi.

Strategisk risiko
Konsernstrategien er i samsvar med samfunnsutviklingen og endring av rammebetingelser. Dette gjelder krav til kundeservice, miljøriktige tjenester og krav til gjenvinning av energi og materialer.

Selskapets strategi er i henhold til dagens nasjonale avfallsstrategi. Strategien vektlegger BIRs kjerneoppgaver og peker på viktigheten av overgang til sirkulære verdikjeder.

Norsk Industri har innklaget Norges bruk av enerett til ESA. ESA har avgitt uttalelse i saken. ESA er enig i de juridiske valg BIR har tatt opp gjennom årene mht. arkitektur og organisering.

Markedsmessig risiko
Til tross for begrenset strategisk risiko innenlands, er deler av vår virksomhet følsom for konjunktursvingninger, strukturendringer og ytre rammebetingelser.
Fortsatt utbygging av fjernvarme krever tilgang på rimelig avfallsvarme. Økt salg av energi vil bidra til å redusere kostnadene på behandling av avfall og øke utbytte til eierne.

Raske svingninger i energiprisen medfører betydelig risiko både når det gjelder selvkost for lovpålagte oppgaver og når det gjelder resultat fra konkurranseutsatt virksomhet.

Finansiell risiko
BIR har sikret halvparten av låneporteføljen med lange rentebytteavtaler. Til tross for høy gjeldsgrad ser vi at kapitalkostnadene reduseres. Planlagt investeringsbehov utgjør for de neste fem til syv årene 2 400 mill. kroner, fratrukket salg av aktiva utgjør netto investeringer 1 500 mill. kroner. Dette krever økte kontantstrømmer eller nye løsninger for å lette balansen.

Operativ risiko
Energigjenvinningsanlegget i Rådalen er både et behandlingsanlegg for restavfall og en energiprodusent. Vår operative risiko er i all hovedsak knyttet til driften av energianlegget. Grunnet høy kapasitetsutnyttelse over lenger tid, har anlegget hatt en del uforutsette driftsavbrudd. Siden vi har to forbrenningslinjer, er risiko for denne typen avbrudd redusert. Anlegget er skadeforsikret, og forsikringen trer i kraft hvis en driftsstans varer lenger enn 14 dager.

For deponiet på Mjelstad er det etablert etterdriftsfond som i løpet av deponiets driftstid skal oppnå en kapitalbase som dekker fremtidige forpliktelser knyttet til etterdriften av deponiet.

Digital risiko
BIR benytter IT som et strategisk verktøy for å levere best mulige tjenester til best mulig priser. Ifølge IKT-strategien er det viktig å levere riktige tjenester som er prioritert etter forretningsmessige behov. Dette innebærer at vi gjennomgår alle fagsystemer, sentral infrastruktur og tilhørende personvern, rutiner og risikovurderinger for å sikre effektivitet, kvalitet og tilgjengelighet av data.

Vi har gjennomført sårbarhetsanalyse. Analysen fører til videre planmessig arbeid med sikkerhet på alle nivåer.

Omdømmerisiko
Som offentlig eid avfallsvirksomhet er vi spesielt eksponert for omdømmerisiko når det gjelder miljø og sikkerhet. Vi har derfor stor oppmerksomhet på kontroll av avfallsstrømmene og potensiell fare for utslipp fra de ulike virksomhetene. Vi kommer også til å søke kontroll med hvor avfall som vi videresender havner.

Vi har etablert system for oppfølging og kontroll av avvik ved konsernets ulike virksomhetsområder.

BIR-konsernet jobber spesifikt med omdømmebygging blant alle våre kunder. Den årlige kunde- og omdømmeundersøkelsen viser hvordan vi klarer oss og gir en pekepinn på hva vi bør forbedre oss på. Vi har også eget utviklingsprosjekt - som er støttet av Forskningsrådet - der vi samler oss kunnskap om insentiver og kundeadferd.

 

Organisasjon og arbeidsmiljø

Kjerneverdier
«Vestlendingenes egen miljøbedrift» er vår visjon og slagordet er «Sammen for en god sak».

Kjerneverdiene våre bygger opp om slagordet og visjonen.

Våre kjerneverdier er:
• Superpålitelig
• Miljøpådriver
• Imøtekommende
• Lagspiller

Vi ønsker at våre medarbeidere skal kjenne seg igjen i kjerneverdiene samtidig som at lederne tar ansvar for at kjerneverdiene setter preg på vårt arbeid internt i konsernet og ut mot våre kunder.

Ansatte og alderssammensetning
BIR hadde per 31.12.19 i alt 473 medarbeidere (faste og innleide). Gjennomsnittsalderen var 44,7 år. Sammenlignbare tall for 2018 var 450 medarbeidere og en gjennomsnittsalder på 42,5 år.

Likestilling
I BIR-konsernet er kvinneandelen på 18,2 prosent, mens den er på 33,3 prosent i konsernledelsen. I konsernstyret og styrene i BIR Bedrift AS og BIR Avfallsenergi AS er kvinneandelen 50 prosent, mens andelen i styrene i de andre datterselskapene er ca. 20 prosent. Det er et mål å øke kvinneandelen både i BIR og i styrene i årene fremover.

 

Alder og kjønn

 

Rekruttering og utdanning
BIR er godkjent lærebedrift innen flere fagområder. Dersom det er en relevant ledig stilling etter fullført opplæringsløp, blir fagarbeideren tilbudt fast stilling. Ved utgangen av 2019 hadde BIR sju lærlinger i følgende fag: kontor og administrasjon, yrkessjåfør, og gjenvinning. Medarbeidere med fem års praksis kan ta fagbrev som praksiskandidat. Høsten 2019 gjennomførte ti medarbeidere kurs og teorieksamen i yrkessjåførfaget. I gjenvinningsfaget startet seks medarbeidere på kurs i regi av HFK voksenopplæring.

Høsten 2019 var det rekordmange traineer som begynte i BIR. De er rekruttert gjennom Bergen Næringsråd sitt program, Trainee Vest. BIR AS tok inn fire traineer og BIR Nett AS en. BIR har deltatt i traineeordningen fra oppstarten i 2009.

REdu
REdu er avfalls- og gjenvinningsbransjens store kompetanseløft. I REdu arbeides det aktivt for å styrke fagtilbud i høyere utdanning, satse på kompetanseutvikling, innovasjon og forskning, samt synliggjøre bransjens muligheter for studenter. BIR er med og finansierer REdu, og deltar med en representant i referanse- og styringsgruppene. Sommeren 2019 var tre REdu-studenter engasjert via BIR. I BIR Privat AS ble avfallsmengder og markedet for bosstaxi kartlagt. Hos Bergen Carbon Solutions AS arbeidet studenten med prototype og digel. Studenten hos Invertapro AS arbeidet med forbehandling av avfall som fôr til innsekter.

Diskriminering
Likestillings- og diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter. Konsernet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål.

Konsernet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer noen form for trakassering eller diskriminering. I tillegg handler likestilling om mangfold og tro på at representasjon av begge kjønn, forskjellige etniske grupper, forskjellige aldersgrupper og funksjonshemmede bidrar til innovasjon, godt arbeidsmiljø og positive resultater. Konsernet arbeider aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig.

Sykefravær
Et av de viktigste tiltakene for å redusere sykefraværet er at lederne i BIR prioriterer oppfølging av sine medarbeidere. Konsernet hadde i 2019 et sykefravær på 6,9 prosent (6,3 i 2018). Det er en oppgang på 0,6 prosentpoeng. Korttidsfraværet er på 2,4 og langtidsfraværet er på 4,5 prosent.
Det er registrert til sammen 18 personskader i konsernet (31 i 2018). Av disse var 8 personskader med fravær (7 i 2018). Totalt utgjorde det 275 (54 i 2018) fraværsdager.

Seniorpolitikk
BIR har vedtatt egen seniorpolitikk. Denne er en del av BIRs arbeidsgiverpolitikk. Konsernet har som mål at våre seniorer som har helse til det, står lengst mulig i jobb. Hvert enkelt selskap vurderer hvilke tiltak som er mest hensiktsmessig for at den enkelte medarbeider skal bli i jobben lengst mulig.

Arbeidsmiljø
I 2019 har vi gjennomført medarbeidertilfredshetsmåling i alle selskapene i konsernet. Undersøkelsen gjennomføres annethvert år og viser hva medarbeiderne mener om arbeidsmiljøet. Årets resultat viser en forbedring i forhold til 2017. Resultatet peker på hva ledere og medarbeidere må arbeide med for å få et enda bedre arbeidsmiljø.

 

Samfunnsansvar

BIR jobber for å utnytte ressursene som finnes i avfallet i tillegg til å forebygge at nytt avfall oppstår. Vi tar samfunnsansvar før og etter egen verdikjede. Dette vises gjennom at vi driver holdnings- og atferdsendrende arbeid rettet mot produsenter og forbrukere, stiller krav til våre samarbeidspartnere om å jobbe opp mot konkrete bærekraftsmål, samt krav til ansvarlig håndtering av alt avfall etter vår egen verdikjede.

BIR jobber med sirkulær økonomi og bidrar aktivt for å etablere flere sirkulære verdikjeder der noe av det som karakteriseres og håndteres som avfall i dag, vil være verdifullt råstoff til nye produkter i morgen. I 2019 opprettet vi sammen med Bergen Næringsråd en ressursgruppe for sirkulær økonomi der vi tar et ansvar for å dele kunnskap, tilrettelegge for sirkulære piloter og skape nye arbeidsplasser. Ressursgruppen arbeider med å drive frem piloter og prosjekter på tvers av virksomheter og bransjer slik at ressursene forblir i kretsløpet etter at produktet er benyttet til sitt opprinnelige formål. Vi støtter opp under at sirkulær økonomi blir en del av pensum på flere studier og har etablert Sirkulærskolen i Bergen.

FNs bærekraftsmål
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. BIR har aktiviteter under flere av delmålene og understøtter eierkommunenes ambisjoner knyttet til FNs bærekraftsmål.

BIR har prioritert å jobbe spesielt med fem av målene: 9. innovasjon og infrastruktur ved at vi skal bidra til utvikling av bærekraftig og innovativ infrastruktur, 11. bærekraftige byer og samfunn ved å bistå med tjenester og løsninger som legger til rette for en bærekraftig og smart byutvikling, 12. ansvarlig forbruk og produksjon ved egen håndtering av avfall og som pådriver for bærekraftige produksjonsvalg bidra til en bærekraftig forvaltning av avfallsressursene, 13. stoppe klimaendringene ved å kontinuerlig implementere tiltak for å redusere vårt klimaavtrykk og legge til rette for at vestlendinger har mulighet til å ta klimasmarte valg og 17. samarbeid for å nå målene ved å aktivt dele vår kunnskap og erfaringer med andre som ønsker å utvikle sine renovasjonstjenester - vi skal også søke nye samarbeid for å utvikle selskapet og tjenestene som leveres.Klima og miljø

BIR er «vestlendingenes egen miljøbedrift», noe som synliggjøres ved at ulike deler av BIRs virksomhet skaper svært positive resultat for klima og miljø.

Når kildesorterte avfallstyper blir brukt i ny produksjon i stedet for jomfruelig materiale, oppnås betydelige gevinster i form av redusert energi- og ressursbruk, samt lavere utslipp av CO².

Utnyttelse av restavfall eller rivningstrevirke til brennstoff, fører på sin side til redusert bruk av fossilt brensel. Av energien produserer vi vannbåren varme, som erstatter oljefyrt oppvarming.

Den første elektriske bossbilen kom på plass i BIR i 2018. Sammen med bossnettet i Bergen sentrum og elektriske tjenestebiler, klarte vi å levere fossilfri bossinnsamling i Bergen sentrum allerede innen utgangen av 2019, ett år før målet satt av Bergen kommune. Tiltakene totalt sett gjør BIR til en viktig bidragsyter til lavere CO²-utslipp i bergensområdet. Leveransen av varme fra BIR Avfallsenergi AS, som ble levert på BKK Varme AS sitt fjernvarmenett, tilsvarte i 2019 en reduksjon i utslipp av CO² med 70 200 tonn.

BIR er en av 34 Klimapartnere i Vestland. Klimapartnere er et regionalt nettverk for klimagassreduksjon og grønn forretningsutvikling der målet til alle bedriftene er å redusere utslippene sine og jobbe systematisk med miljøstyring.

Ytre miljø
Avfallsforbrenning gir noe belastning på ytre miljø gjennom utslipp til luft og vann. Utslippene til luft og vann fra energianlegget ligger godt innenfor konsesjonsgrensene.

Deponidrift er også en type virksomhet som gir belastninger på ytre miljø. Deponiet på Mjelstad er et industrideponi med sigevannsrenseanlegg som leder vannet ned til et reservoar nederst i dalen. Der blir vannet renset i renseanlegget før det blir sluppet ut i havet.

Stiftelsen Mjelstad Restdeponis Etterdriftsfond håndterer etterdriften av deponiet i henhold til forurensingsloven.

For BIRs øvrige aktivitet anser vi at faren for skade på det ytre miljø er begrenset.

Korrupsjonsbekjempelse
BIR har nulltoleranse for alle former for korrupsjon og prissamarbeid. For å forebygge korrupsjon har konsernet utarbeidet ulike dokumenter som tydeliggjør de ønskede holdninger og den atferden BIR forventer av hver enkelt medarbeider.

Styret mener det er viktig at konsernet har god kontroll på bruk av lovpålagte kunders kostnader gjennom god innkjøpsstyring. Jevnlig revisjon og kontroll ved bruk av konsernets kontraktsoppfølgingsverktøy reduserer risiko for korrupsjon ved innkjøp. Verktøyet hjelper til å avdekke feil, avvik eller mangler i kontraktene.

Årlig gjennomgang av den enkelte virksomhets innkjøp avdekker eventuelle uregelmessigheter som ulovlige direkte kjøp, illojalitet til inngåtte avtaler, samt uheldige interessekonflikter basert på hensyn til habilitet og integritet.

Vårt etiske regelverk oppdateres med jevne mellomrom og BIR setter den etiske standarden høyt.

 

Drift

Systematisk forbedringsarbeid
BIR har gjennom mange år arbeidet med temaet slank produksjon. Flere av BIRs datterselskap har utdannet personell som benytter Lean–tankegang i forbindelse med effektivisering av virksomhetene og for å øke inntektene og unngå sløsing.

Konsernet har også satset på å sertifisere flere av sine ledere og medarbeidere innenfor TOGAF. TOGAF brukes aktivt i konsernets arbeid med implementering av vår nye IKT-strategi.

Fleksibel gebyrmodell
BIR har i flere år benyttet en fleksibel gebyrmodell som er et betalingssystem der kunden betaler for faktisk bruk av tjenesten (Pay as you throw).

Målet med fleksibel gebyrmodell er:

 • mer rettferdig gebyrfordeling
 • økt kildesortering og materialgjenvinning
 • lavere selvkost og økt verdiskaping gjennom strategisk kontroll med avfallsstrømmen

Resultatene så langt er svært positive med bedre kildesortert avfall. Restavfallet er redusert mens mengden papir, plast og glass til gjenvinning har økt. Gebyrmodellen vil også bli forsøkt utviklet for hytterenovasjonen og gjenvinningsstasjoner.


Husholdningsavfall i BIR

 

Fjernvarme
Utnyttelse av avfallsenergi til produksjon av fjernvarme gir redusert behov for oljefyring, mindre luftforurensing (NOx, CO² og svevestøv) og er dermed en betydelig miljøgevinst for Bergensdalen og Bergen sentrum. Dette er i tråd med politiske mål for byen.

I 2019 omsatte BKK Varme AS et fjernvarmevolum på 262 GWh, og sparte med dette byen for utslippene fra i overkant av 13 200 m3 fyringsolje.

BKK Varme AS sitt hovedprodukt er leveranse av fjernvarme basert på varme fra avfallsforbrenning. I 2019 kom 96,4 prosent av produsert fjernvarme fra avfallsenergi og andre fornybare kilder.

BKK Varme AS leverer også miljøvennlig kjøling basert på sjøvann, der Media City Bergen er den første kunden.

I Bergen kommune sin «Klima- og energihandlingsplan for Bergen» er det et uttalt mål at fjernvarmen i Bergen skal være fossilfri i 2025. BIR anser at målet om fossilfri fjernvarme i Bergen vil være mulig å oppnå. BKK Varme AS jobber nå med prosjekter knyttet til utnyttelse av nye miljøvennlige energikilder til spiss- og topplast for ytterligere å øke andelen miljøvennlig varmeproduksjon med mål om å ha fossilfri fjernvarme i Bergen allerede i 2020.

Fjernvarme - utvidelse av energiproduksjonen
Utbygging av fjernvarmenettet kan kun skje gjennom tilgang på rimelig avfallsenergi. Tilgang på husholdningsavfall er nedadgående, mens tilgangen på trevirke er økende. BIR arbeider med planer om å bygge eget anlegg for energigjenvinning av returtrevirke. Dette vil bli bygget i området Kokstad/Flesland og vil kunne levere 12 til 15 MW.

Deponikapasitet
Deponiet på Mjelstad vil være fullt i løpet av ti til elleve år. Det må derfor foretas en vurdering av BIRs fremtidige behov for deponikapasitet, enten egen eller innkjøpt kapasitet.

Bossnettet
Bossnettet har vært i drift i fire år og fungerer meget godt med 100 prosent tilgjengelighet for de 8 600 husholdningskundene som nå benytter anlegget. Det er satt i drift 469 nedkast, fordelt på 119 nedkastpunkt. Den digitale plattformen for drifts- og kundedata gir god innsikt i driftsutviklingen og muliggjør optimalisering og forbedring.

Tilknytning av næringskunder viser en positiv utvikling, med en kundetilvekst på over 50 prosent i 2019. De private avfallsaktørene har inngått avtaler med sine næringskunder om bruk av bossnettet og næringsavfall i bossnettet utgjør 32 prosent av total transportert mengde. I områder hvor bossnettet er satt i drift bruker om lag 60 prosent av bedriftene bossnettet.

Det viktigste i 2019 har vært å sikre en fortsatt god og effektiv drift av bossnettet, videre prosjektering og utbygging samt avklaring av byggesak for terminal på Nygårdstangen. Utbyggingen av ledningsnett og nedkast følger oppsatt plan. Det er satt i gang anskaffelsesprosess for terminal- og kontorbygget, hvor byggestart kan skje høsten 2020.

Flere av BIRs eierkommuner har mål om fortetting og høy arealutnyttelse, noe som i mange tilfeller krever arealeffektive avfallsløsninger på tvers av eiendommer. BIRs forslag til finansieringsmodell for utbygging av bossnett utenfor Bergen sentrum er vedtatt i alle BIRs eierkommuner og første prosjekt på Mindemyren er under etablering. BIR registrerer med tilfredshet at rørbaserte avfallsløsninger får større oppmerksomhet i ulike arealplaner og fremheves som et viktig redskap i by- og stedsutviklingen på lik linje med annen samfunnskritisk infrastruktur.

Det er fortsatt stor interesse både nasjonalt og internasjonalt for bossnettet i Bergen sentrum.

 

Innovasjon

BIR gjennomfører prosjekter og initiativer for å optimalisere drift og tjenestetilbud. Arbeidet bidrar til videreutvikling, mer effektive tjenesteleveranser og redusert miljøpåvirkning.

Forretningsutvikling og digitalisering
BIR er representert i hele avfallets verdikjede og har utviklet egne digitale løsninger siden 2003.

Vi får store mengder tømmedata fra ca. 190 000 sensorer på bosspann, bossnettet, nedgravde løsninger og returpunkt. Dette gir oss innsikt og kunnskap samt mulighet for utvikling av egen virksomhet og bransjen for øvrig.

BIR har egen avdeling for å gjennomføre forretningsutvikling ved bruk av digitale hjelpemidler.

Teknologiutvikling og standardisering – WasteIQ AS
BIR har etablert teknologiselskapet WasteIQ AS og har gjennom dette inngått et offentlig/privat samarbeid for videreutvikling og markedsføring av de tjenestene virksomheten tilbyr. Gjennom denne prosessen har BIR AS valgt å selge 40 prosent av aksjene til private investorer.

WasteIQ AS har etablert en skybasert dataplattform som skal kunne levere denne teknologien til alle typer selskap. Gjennom plattformen samles data fra de ulike delene av et avfallsselskap og gjør dem tilgjengelige for alle som har et behov for tilgang til disse dataene. Sporbarhet er helt nødvendig for at vi skal kunne skape en sirkulær økonomi. BIR har nytte av standardisering av digitale systemer – dette gir rom for flere leverandører, større konkurranse og lavere kostnader.

Sirkulær økonomi
EU har presentert begrepet sirkulær økonomi.

Driverne bak er

 • Å skape nye arbeidsplasser
 • Å unngå sløsing med skapte verdier
 • Effektiv utnyttelse av ressurser

Sirkulær økonomi er sirkulære verdikjeder, ikke tradisjonell lineær økonomi med økt gjenvinning. Lean og digitalisering er viktig i den sirkulære økonomien.

BIR samarbeider blant annet med NHH, Bergen Næringsråd, Norce, Greentech Innovators, Invertapro, Norsk Riving og WasteIQ for å se på mulighetene som ligger i sirkulær økonomi og hvordan sirkulære verdikjeder kan etableres i praksis.

Stortinget har bedt Klima- og miljødepartementet utrede innsamling av matavfall fra husholdninger. BIR har startet en utredning om hvordan vi skal dekke et slikt pålegg.

Karbonfangst og lagring (CCS)
BIR har i en årrekke aktivt fulgt med på utviklingen innen karbonfangst og -lagring.

BIR sitt energianlegg i Rådalen slipper årlig ut 225 000 tonn CO², hvorav 75 000 ikke er fornybar. BIR samarbeider med leverandører for å fremskaffe beslutningsgrunnlag for et fangstanlegg i Rådalen. Hvis statlige myndigheter stiller nødvendige midler til disposisjon, vil et anlegg kunne designes og bygges i løpet av et års tid.

I «Klimakur 2030» er BIRs energigjenvinningsanlegg sammen med Stavanger og Trondheim utpekt som de anlegg der det vil bli utredet statlige midler for å etablere CO²-fangstanlegg.

Karbonfangst, produksjon av nanokarbonfiber (CCU) – Bergen Carbon Solutions AS
BIR har som eier (10 %) i Bergen Carbon Solutions AS startet et pilotprosjekt med sikte på å kunne fange og utnytte CO² i avgassen fra energigjenvinningsanlegget til produksjon av nanokarbonfiber. Pilotprosjektet startet i 3. kvartal 2019.

Miljøsanering – Norsk Riving AS
BIR Bedrift AS eier 51 prosent av aksjene i Norsk Riving AS. Selskapet utarbeider miljørapporter og utfører påfølgende miljøsanering før rivning. De gjennomfører også vanlige rivningsarbeider.

Mat fra næringsdrivende – Invertapro AS
BIR har som eier (22 %) i Invertapro AS engasjert seg i å benytte mat fra storhusholdninger som råstoff for produksjon av larver. Larvene kan benyttes som proteintilsetning for eksempel i laksefôr.

Mat fra husholdninger – GreeNtech Innovators AS
BIR har som eier (10 %) i Greentech Innovators AS engasjert seg å benytte matavfall fra husholdninger til produksjon av alger.

Offentlig - offentlig samarbeid
BIR ønsker samarbeid med andre offentlige avfallsselskap, og vi ser at dette kan organiseres best gjennom offentlig - offentlig samarbeid. Ved å bytte tjenester mellom selskap kan vi bruke ressursene på Vestlandet fremfor å kjøre avfall ut av regionen.

 

Omdømme og merkevarebygging

BIR gjør årlige målinger av omdømme og kundetilfredshet. I strategiplanen er målet at begge skal være på minimum 80 prosent. For 2019 opprettholdt vi omdømmescoren på 85,1 prosent, mens vi fikk en liten dipp i kundetilfredsheten med 0,5 prosentpoeng og endte på 83,8 prosent. BIR fortsetter altså den gode trenden med høy score både på KTI og omdømme. Med tanke på store endringer i 2019, som eksempelvis ruteomlegging for innhenting av restavfall i Bergen, endringer i bossinnhenting i høytidene, negative nasjonale og internasjonale medieoppslag om plastinnsamling, mv., viser resultatene at BIR står støtt og er robust for endringer. Renovasjonsgebyret holder stand blant de ti prosent rimeligste i Norge, og kundene svarer at de ville valgt BIR dersom de fritt kunne velge renovasjonsselskap.


Måling av omdømme og kundetilfredshet - i prosent

 

I 2019 var det nærmere 600 mediesaker om BIR og en rekke poster og engasjement i sosiale medier. Facebook er fortsatt den viktigste sosiale mediekanalen vår og antall følgere har lagt stabilt på rundt 20 000 de siste årene. Forbrukertips, gode historier om bosset og ikke minst dialogen med kundene er viktig på Facebook. På Twitter har vi nå i overkant av 600 følgere, Instagram over 1 300, mens antall følgere på LinkedIn doblet seg til nesten 700.

Holdningsskapende arbeid og opplæring er viktig for å heve kunnskap og interesse for renovasjonsbransjen, samtidig som det er merkevarebyggende. Tilbudet med gratis busstransport av 4. klasseelever til energianlegget i Rådalen er fortsatt meget populært i alle våre eierkommuner. Elevene får god informasjon om kildesortering, bærekraft og BIR før opplæringsøkten avsluttes med en omvisning på anlegget. Tilbakemeldingene fra lærere og elever er svært gode, og besøksdagene fort fullbooket. Totalt fikk nærmere 4 000 personer miljøundervisning av BIR i 2019, hvorav 2 340 skoleelever. Vi har holdt foredrag ved gjenvinningsstasjoner, gjennomført omvisninger i Bergen sentrum for å se på bossnettet og arrangerte for første gang «Gjenbruksuken» sammen med Bergen kommune, Naturvernforbundet Hordaland og BIR. Det var et svært populært tiltak som i tillegg til ovennevnte trakk tusenvis av deltakere. Verkstedet for små møbelreparasjoner har vært tilgjengelig for mindre grupper gjennom året.

Strandryddingsaktivitetene i samarbeid med Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) fortsatte i 2019. Vår aktivitet tilknyttet marin forsøpling og den årlige vårdugnaden i alle våre eierkommuner er viktig både for å bygge vårt omdømme og merkevaren BIR under visjonen Vestlendingenes egen miljøbedrift.

Vil Vite, Ungt Entreprenørskap, Naturvernforbundet Hordaland og Bærekraftige liv er gode samarbeidspartnere i arbeidet med holdningsskapende arbeid.

Innovasjons- og utviklingsprosjektene til BIR er helt klart med på å bygge et godt omdømme og styrke merkevaren. For å lykkes i sirkulærøkonomien er det helt sentralt at BIR har en god teknologisk plattform i bunn. Med WasteIQ har BIR en skyplattform som kobler sammen teknologier, kvalitetssikrer data og gjør en ny generasjon modeller i avfallsbransjen mulig å realisere. Åpen standard og åpen arkitektur gjør det enkelt å koble til nye fagsystemer eller å innovere på de åpne datasettene som er tilgjengelige. Høsten 2019 arrangerte BIR GameJam sammen med IT-selskap, studenter og spillutviklere. De fikk tilgang på ekte, anonymiserte data fra BIR og svarte elegant på utfordringen de fikk om å lage løsninger som bevisstgjør, engasjerer og mobiliserer folk til å sortere og redusere avfall.

BIR bemerker seg i markedet ved å samarbeide med gründerselskap som kan bidra med innovasjon i verdikjeden. BIR vender seg mot havet og ser på hva vi kan gjøre for å gjøre marin sektor mer bærekraftig gjennom fiskefôr. Selskap som bidrar her er Invertapro med larver og Greentech Innovators med mikroalger. Innen karbonfangst er Bergen Carbon Solutions en gründervirksomhet som jobber for å fange CO² fra pipen til energianlegget, og produsere nanokarbonfiber.

Mange studenter ønsker å skrive bachelor- og masteroppgaver med problemstillinger fra BIR. Det kan dreie seg om atferdsøkonomi, Lean, sirkulær økonomi, mv. Vi har også flere forskningsprosjekter i gang sammen med NHH, Norce, UiB, TurboTapeGames og Kompetanse Norge.

I 2019 kunne vi glede oss over at WasteIQ fikk Norsirks Miljøpris for revolusjonerende teknologi, Invertapro fikk Norges Vels gründerpris, mens BIRs kundesenter tok en fin tredjeplass blant kundesentrene i Bergen. På Fjernvarmedagene i 2019 vant BKK Varme innovasjonspris som det mest innovative selskapet, med et av prosjektene knyttet til maskinlæring.

Profilen til BIR, vår visjon og ikke minst kjerneverdiene ligger i bunn for alt vi foretar oss i BIR. Dette er også viktig når vi bygger merket vårt. En tydelig og helhetlig profil gjør at vi lett blir gjenkjent, noe som styrker vår merkevare.

 

Rammebetingelser

For å få en overgang fra lineær til sirkulær økonomi, har BIR fremmet forslag om følgende endringer i lovgrunnlag.

Forurensningsloven 

 • Legalpant erstattes med kjøpsloven: for å kunne benytte insentiver til å oppnå brukeradferd
 • Frivillig innsamling av matavfall: lettere implementering og bedre kvalitet på innsamlet matavfall
 • Marint avfall: ansvar må plasseres (Kystverket), finansiering må løses.
 • Forbrenning med energi- og metallgjenvinning må være en del av løsningen i den sirkulære økonomi. Forbrenningsanlegg er samfunnets lever og nyre, og situasjonen med koronapandemien har virkelig vist at det er sant. I tillegg til å fjerne smittefare, bidrar vi til å gjenvinne metall. Dette reduserer behovet for å utvinne metall fra gruver, reduserer forurensning, store naturinngrep og energibehovet i gruvedrift.
 • Sirkulær økonomi: både avfallsbransjen, men også resten av næringslivet følger med på EUs handlingsplan knyttet til New Green Deal. De etterlyser åpen dialog med norske myndigheter om hvordan dette skal implementeres i Norge. Det er lettere å få kontakt med saksbehandlere i Europakommisjonen enn med Miljøverndepartement/Miljødirektoratet.

Produktkontrolloven

 • Innføring av standarder
 • Krav om sirkulær design og produksjon
 • Karbonskatt ved import og produksjon i Norge: skaper de rette incitamenter

Plan- og bygningsloven

 • Krav om sirkulær design og produksjon, innregulering av avfallsteknisk infrastruktur

 

Framtidsutsikter

BIR skal være et moderne og tillitvekkende konsern, noe som igjen vil danne grunnlag for videre utvikling.

BIR er et privatrettslig aksjeselskap med offentlige eiere. BIR skal drive etter forretningsmessige prinsipper. For å oppnå dette kreves det ryddighet og integritet i alt vi gjør.

Gjennom oppfyllelse av visjonen skal vi gi innbyggerne i BIR-kommunene et tett bånd til BIR. BIR utfører samfunnskritiske oppgaver, og vi skal derfor vise at vår funksjon både er viktig og nyttig for samfunnet.

Visjonen indikerer at det er rom for utvidelse av BIR og at vi vil ønske eventuelle nye eierkommuner velkommen.


Bergen
28.05.20