Grønn byutvikling med bossnettet

Med bossnettet i Bergen sentrum legger BIR Nett til rette for et bærekraftig bysamfunn. I 2019 har selskapet vært en pådriver for grønnere retningslinjer for avfallsinfrastruktur. Flere byer ser til Bergen for inspirasjon.  

 Enkelt for kundene å kildesortere

I løpet av 2019 ble tre nye bossnettområder satt i drift på Nordnes, Møhlenpris og Sydneshaugen.

Omtrent 2000 nye husholdningskunder ble koblet til, som vil si at det nå benyttes av omtrent 9000 kunder i Bergen sentrum.

– Byen har fått en døgnåpen innsamling som er enkel å bruke. Bossnettet bidrar også til at folk er blitt flinkere til å kildesortere, sier Terje Strøm.

Bossnettet bidrar også til samfunnsøkonomiske gevinster. Det handler ikke bare om avfallet, men også hvordan byrom og byens infrastruktur skal se ut. Man slipper at avfall er synlig i bybildet. Det trengs ingen spann verken i privat eller offentlig rom, og man reduserer risikoen avfallslagring utgjør for blant annet brann og rotteplager.

– Når vi tilrettelegger for at boss ikke skal flyte rundt i gatene, får vi rene og pene byrom, og det er noe alle setter pris på.

 

BIR Nett pådriver for miljøkrav til avfallsløsninger

Tidligere har det ikke vært krav til infrastruktur for avfall i kommuneplanens arealdel (Bergen), slik det for eksempel er for vann og avløp. BIR Nett har vært en pådriver for å få innført bestemmelser og retningslinjer for dette, og endringer ble vedtatt i juni 2019.

– Nå er det stilt helt andre krav til avfallsløsninger, slik at ikke hver enkelt utbygger kan etablere sine egne løsninger. Etter de nye bestemmelsene skal kombinasjonsbygg med både husholdnings- og næringsavfall sees på som husholdninger, og ikke ha parallell infrastruktur. Det blir mer kollektive løsninger, slik som bossnettet, forteller Terje.

Dermed legges det til rette for bærekraftig og smart byutvikling.

– I fremtiden skal det nå bygges smarte, effektive løsninger som krever minimalt med areal eller inngripen i bymiljøet.

Ettersom det er få leverandører av bossnett, har BIR Nett valgt å ta en aktiv rolle for å utvikle teknologien i det rørbaserte avfallssystemet. Bossnettet skal være fossilfritt, og både teknologien og sugebilen som transporterer bosset er elektrisk. Bossnettet ble endelig helelektrisk i 2019, da en ny, elektrisk krokbil ble satt i drift mellom terminalen i Jekteviken og BIRs anlegg for videre behandling.

I løpet av utviklingen og utbyggingen av bossnettet har BIR Nett avdekket at plan- og bygningsloven også er svak når det gjelder regulering av avfallsinfrastruktur, ikke minst som samfunnskritisk infrastruktur. BIR Nett har sammen med Bergen kommune tatt et initiativ, og i samarbeid med blant annet Oslo og Trondheim er det satt i gang arbeid for at sentrale myndigheter skal bedre rammebetingelsene for avfallsinfrastruktur i plan- og bygningsloven.

 

Første infrastrukturprosjekt med nullutslipp i Bergens historie

I 2019 igangsatte BIR Nett arbeid med konkurransegrunnlag for anleggsprosjekt i regi av Graveklubben på Nedre Nygård. Ved inngangen til 2020 ble avtale med dem som skal utføre arbeidet inngått, og det stilles strenge miljøkrav. Blant annet må de stille med elektriske gravemaskiner, ettersom dette skal bli det første infrastrukturprosjektet med nullutslipp i Bergens historie.

BIR Nett leder prosjektet, og øvrige ledningseiere og Bergen kommune deltar i prosjektet.

– Vi deler erfaringer rundt kravene vi setter, markedets evne til å respondere på dem, og om gjennomføringen av prosjektet går i samsvar med de forutsetningene som er satt.

 

En internasjonal turistattraksjon

Bossnettet i Bergen er unikt, da det etableres i hele sentrum av en middelalderby. Det meste av bossnettet i Bergen sentrum er etablert i historisk grunn, hvor det stilles strenge krav fra antikvariske myndigheter. I 2019 startet Tønsberg by arbeidet med graving av et bossnett tilsvarende det Bergen har, og BIR Nett kunne da dele erfaringer og gi rådgivning om graving på historisk grunn.

Det har aldri vært driftsstopp som har påvirket kundene negativt, og det er et mål å fortsette å være best på bossnett og best på drift. Erfaringer viser at brukerne er veldig fornøyde, og andre kommuner ser til Bergen for inspirasjon.

Bossnettet har også blitt en internasjonal turistattraksjon, og siden åpningen for fire år siden har delegasjoner fra 13 ulike land vært på besøk.

Høsten 2019 mottok BIR Nett en meget hyggelig forespørsel litt utenom det vanlige: lokale guider fra Bergen som viser fram byen for buss- og cruiseturister ville øke sin kunnskap om bossnettet. Dette er et eksempel på interessen som er for byens bossnett.

Terje er glad for at både politisk og teknisk interesserte, i tillegg til turister, vil ta en titt på bossnettet, og skryter av alle som er med å planlegge, bygge, utvikle og vedlikeholde det.

– Bossnettet skal virke hele tiden, men det er sjelden ting bare virker av seg selv. Kvalitet over tid krever dedikasjon og ressurser, ikke minst menneskelige ressurser, og vi jobber for kontinuerlig forbedring.

 

BIR Nett jobber med FNs bærekraftsmål:

               

Innovasjon og infrastruktur

  • Utvikler og bygger rørbaserte avfallssystemer.

 
Bærekraftige byer og samfunn

  • Legger til rette for et bærekraftig bysamfunn ved å tilby en døgnåpen bossløsning og innsamling som ikke belaster bymiljøet.


Ansvarlig forbruk og produksjon

  • Bevarer kvaliteten i de avfallstypene som kundene sorterer. 

 
Stoppe klimaendringene

  • Med bossnettet har kunder mulighet til å kildesortere selv om de bor tett. 
  • Bossnettet er en nullutslippstjeneste.

 
Samarbeid for å nå målene

  • Samarbeider blant annet med Bergen kommune m.fl. om krav til avfallsinfrastruktur
  • Hjelper andre byer i Norge med beslutningsgrunnlag om bossnett.

 

BIR Nett AS


Daglig leder
Terje Strøm

FORMÅL
BIR Nett AS er et 100 prosent eid selskap av BIR AS, og etablert som driftsselskap for å sikre BIR AS utbygging og drift av bossnett, herunder oppsamling, innsamling og transport av avfall som er omfattet av forurensningslovens § 30. Selskapet kan også drive annen virksomhet i tilknytning til formålet. Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler eller delta i andre foretak dersom dette er hensiktsmessig for å oppfylle formålet.

OMSETNING OG RESULTAT
BIR Nett AS drives til selvkost. Selskapets resultat, med unntak av evt. overskudd fra aktivitet mot næringsmarkedet, skal overføres/dekkes inn av BIR Privat AS årlig.
Årets avsetning for avregning mot BIR Privat AS utgjør 2.919.059 kroner, og er ført til reduksjon i salgsinntektene.
Brutto omsetning 2019: 40,1 (2018: 35,1 mill. kroner).
Resultat 2019: 0,16 mill. kroner (2018: -0,16 mill. kroner).

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
Sykefravær: 0,8 prosent. 0,8 prosent kortvarig, 0 prosent langvarig. (2018: 1,3 prosent).
Stiftelsesår: 2007

Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS.
Årsverk egne ansatte: 8,33

STYRET
Steinar Nævdal, styreleder
Jostein Ljones
Toralf Igesund