Sirkulær tankegang og kontroll på verdikjeden

Med kontroll på og ansvar for hele verdikjeden bidrar BIR til å skape fremtidsrettede løsninger. BIR ligger i front i Europa og mange andre land ser til oss når det gjelder sirkulær økonomi og digitalisering.

 

 

Etter 19 år som administrerende direktør i BIR har Steinar mange suksessfulle erfaringer å se tilbake på i konsernet. 2019 har vært et innholdsrikt år med investering i flere nye prosjekter. BIRs rolle som miljøpådriver og tilrettelegger for innovative løsninger er av stor betydning i årene som kommer.

 

Sirkulær økonomi - kjernen i EUs Green Deal

Sirkulær økonomi er kjernen i EUs grønne vekststrategi – European Green Deal, som ble innført mot slutten av 2019. For BIR er arbeidet med sirkulær økonomi noe som har pågått i flere år, og vi ønsker å bruke vår kunnskap og erfaring til å påvirke.

– For BIR som selskap er sirkulær økonomi både en trussel og en mulighet. Trusselen er at man tar ut ressursene før vi kommer borti dem, mens muligheten er at vi involverer oss tidligere i verdikjeden. Vi benytter oss av mulighetene, sier Steinar.
Samarbeidet med Invertapro er et godt eksempel på dette. BIR Bedrift tar ut matressurs før den blir til avfall, slik at dette kan brukes som larvefôr.

– Avfall kommer inn i slutten av verdikjeden. Vår mulighet for å påvirke her er dermed begrenset, så det vi jobber med er å ta opp temaet og få andre til å skjønne at de som er tidligere i verdikjeden må legge premissene for å få til en sirkulær økonomi.

 

Digitalisering og gjenbruk av byggematerialer

Sirkulær økonomi krever også digitalisering. Ifølge Steinar innebærer framtiden at hvert produkt har en elektronisk tvilling, slik at man kan samle inn, håndtere, bearbeide og presentere data.

– Et av de største områdene for en sirkulær tankegang er bygg- og rivningsavfall. Her er det er en stor materialstrøm, der mesteparten ikke er lov å bruke på nytt. Det må endringer til i plan- og bygningsloven og produktkontrolloven, hvor det må settes krav til design og hvordan produkter skal produseres for å tilrettelegge for sirkulær økonomi. I 2019 skjedde det en oppvåkning. BIR har påpekt dette, og gjennom arbeidet vi deltar i med Proptech Innovation, vil vi bidra til endringer.

BIR vil forsøke å få til sirkulær tenkning i forbindelse med fornying av Mindemyren, og prøver ut en del innen gjenbruk av materialer nå som vi er med på arbeidet med å gjøre den gamle lærerhøgskolen på Landås om til inkluderingssenter.

BIR ligger også langt fremme innen bruk av digitalisering for å få til en fleksibel gebyrmodell for kundene. Nytt av 2019 er at BIR Privat er begynt å utvikle gebyrmodellen til å ikke bare gjelde husholdningsavfall, men også hytteavfall og avfall som kommer inn på gjenvinningsstasjonene.

 

Sammen for FNs bærekraftsmål

BIR støtter med stolthet opp under alle FNs bærekraftsmål.

– Som vestlendingenes egen miljøbedrift eies vi av, og er til for samfunnet rundt oss, og ser det derfor som vårt ansvar å bidra til en bærekraftig utvikling. Bærekraft er en naturlig del av hele organisasjonen og preger alle beslutninger som tas. For å bidra på best mulig måte har vi prioritert de målene hvor vi i størst grad kan gjøre en forskjell, sier Steinar.

Målene 9, 11, 12, 13 og 17 vil derfor være ekstra viktige for BIR i tiden som kommer. For å nå alle de andre målene, er nummer 17, som handler om samarbeid, spesielt viktig. BIR er en lagspiller, og 2019 har vært et godt år for samarbeid med flere aktører. Blant annet er 50 dekar kjøpt på Lønningen, hvor det skal etableres en marin bioklynge.
- Gjennom tilgang på matavfall skal vi bygge opp et kunnskapsområde for å benytte dette til produksjon av marine fôrprodukter. Her blir det plass til forbehandlingsanlegg til matavfall, forkjøkken for å ta imot mat, og to enheter for mottak av mat. Invertapro kan utfylle med kunnskap og produksjonskapasitet, og etter hvert vil GreenTech Innovators gjennom sitt prosjekt Algaepro kunne anvende matavfall herfra på en slik måte at alger kan benytte dette som næringsstoffer. Dermed kan vi benytte matavfallet til noe som er nyttig for Vestlandet – altså fiskefôr.

BKK Varme kommer til å bygge ut kjøling i området. Det vil bli lagt store rør som tar opp sjøvann, som algeproduksjonen kan blande til optimal temperatur.

 

Feilrapportering av plastgjenvinning

En av årets viktigste internasjonale hendelser innen avfallsbransjen skjedde da Der Spiegel i september kunne avsløre at rapporterte gjenvinningstall for plast var betydelig høyere enn reell og faktisk gjenvinning.

– Gjenvinningsprosenten er en teoretisk sak, og har ingenting med en sirkulær tankegang å gjøre. At «avfallets livsløgn» ble avslørt, medfører blant annet at gjenvinningsmål kommer til å rase nedover, fordi de har vært feilaktig jekket opp. Sammenhengen er at det ligger mange økonomiske insentiver knyttet til høyere gjenvinningstall mellom produsenter og myndigheter, men vi har påpekt i mange år at dette bare er tull. Vår gjenvinningsprosent ligger på 25 prosent, som er blant de laveste i landet, men vi mener at vi rapporterer riktig. Vi vil fortsette å oppfordre folk til å være flinke å kildesortere, slik at vi kan sørge for kvalitetsgjenvinning og at plasten blir gjenbrukt på en god måte, sier Steinar.

Standardisering og digitalisering viktig for veien videre
I 2020 går Steinar av med pensjon. Hans siste tid i BIR har vært preget av etablering av nye, sirkulære verdikjeder, og han ser for seg at standardisering og digitalisering vil være viktig for sirkulær økonomi i årene som kommer.

Etableringen av WasteIQ i samarbeid med IT-gründere trekkes frem som et godt eksempel på dette.

Plattformen, som samler inn og bearbeider data om avfall, utviklet seg i 2019 videre fra husholdninger til større eiendomsvirksomheter, hvor WasteIQ nå leverer løsninger for å registrere og bearbeide data for avfallsmengde og -type. Slik kan eierne av større virksomheter måle hvor mye boss de har, slik at det kan differensieres og prises riktig i leiekontrakter – med andre ord skaffer de seg innsikt i verdikjedene.

Innsikt i verdikjedene er viktig, og jo lengre verdikjedene er, jo bedre kontroll får man, ifølge Steinar.

– BIR har vært heldig som har hatt muligheten til å ha en lang verdikjede. I viktige perioder har det vært enighet mellom selskapet og eierne om strategien, slik at en har kunnet utvikle selskapet kontinuerlig over lengre tidsepoker, og det nyter vi godt av nå. BIR har både teknologi og kultur for videreutvikling vil dermed kunne være et viktig instrument for eierne til å videreutvikle Vestlandet.

 Steinar takker for et svært godt samarbeid med ansatte og ønsker alle lykke til videre!