BIR Avfallsenergi AS er Bergens største produsent av miljøvennlig varme, noe som kommer innbyggerne i Bergen til gode i form av elektrisitet og fjernvarme fra BKK Varme AS.

I 2017 leverte vi varme til BKK Varmes fjernvarmenett tilsvarende behovet til rundt 25 000 husstander. I tillegg produserte vi elektrisitet tilsvarende behovet til over 4000 husstander. Dette er i tråd med firmaets formål som sier at vi skal:

  • Bidra til bedre luftkvalitet ved produksjon av miljøvennlig energi
  • I minst mulig grad bidra til negative miljøpåvirkninger
  • Fremme miljøbevissthet i egen organisasjon og hos kundene

Energianlegget har konsesjon til å motta og energigjenvinne husholdningsavfall og næringsavfall etter materialgjenvinning, mindre mengder sykehusavfall og medisinrester, avløpsslam, brukt kulladsorbent fra eget renseanlegg og visse typer bygg- og riveavfall klassifisert som farlig avfall. I 2017 mottok vi totalt 195 000 tonn avfall, fordelt mellom husholdnings- og næringsavfall. Av dette var totalt 6500 tonn blandet returtrevirke, og 1300 tonn bygg- og riveavfall klassifisert som farlig avfall.

 

BEHANDLINGSMETODE

Energianlegget består av to forbrenningsovner med fire rensetrinn hver, bygget i henholdsvis 1999 og 2010. Ovnene er utstyrt med trinnvis tilsetting av luft og resirkulering av avgasser for å oppnå en renest mulig forbrenning. Energien som frigjøres fra avfallet utnyttes til strøm og varme og er en vesentlig mer miljøvennlig behandlingsmåte enn deponering som var standard behandlingsmåte tidligere. Deponering av avfall frigjør metan, som er en mye mer potent klimagass enn CO₂. Avfallet inneholder fornybart karbon (matavfall, klær etc.) og derfor vil en stor del av utslippet av CO₂ ved forbrenning, ikke bidra til netto økning av CO₂ i atmosfæren.

 

ENERGIUTNYTTELSE

Energien i avfallet benyttes til å varme opp og fordampe vann som går videre til strømproduksjon og fjernvarme i BKK Varmes fjernvarmenett. I 2017 ble det varmet opp 680 000 tonn vann, med et netto energiinnhold på 510 GWh. Av dette ble det levert 254 GWh til fjernvarmenettet og 86 GWh elektrisitet, i tillegg til intern bruk av damp på energianlegget. Dette ga en energiutnyttelse på 76 prosent, opp fra 75 prosent i 2016. Fjernvarmenettet er fortsatt under utbygging av BKK Varme og i årene fremover vil mer avfallsvarme leveres til nettet. Energianlegget er tilpasset fremtidig fjernvarmekapasitet.

Det brukes ikke noen fossile energikilder til å forbrenne avfallet under normal drift, kun i situasjoner der en ovn må stoppes/startes, eller hvis temperaturen i brennkammeret blir for lav benyttes det olje i forbrenningen. I 2017 utgjorde energimengden fra benyttet olje i brennkammeret 0,9 prosent av nettoenergien fra ovnene.

 

UTSLIPP

Utslipp fra energianlegget går til luft og vann. Kravene til utslipp er strenge, og til luft er de i samsvar med tilsvarende krav i EU.

Til vann er grensene for noen komponenter satt vesentlig strengere enn EU-kravene. Utslipp til både luft og vann ligger generelt lavt, og ofte så lavt at de ikke kan måles. Alle våre utslipp til luft og vann ligger tilgjengelige på www.norskeutslipp.no.

 

UTSLIPP TIL LUFT

Flere komponenter måles kontinuerlig med avanserte målemetoder ved anlegget. Tungmetaller og dioksiner måles to ganger i året. I 2017 ble dette gjort av det akkrediterte firmaet Eurofins fra Danmark. Dette firmaet kontrollerer også at våre kontinuerlige målere viser korrekte verdier. NOx-utslipp fra anlegget er det eneste som ligger i det øvre sjiktet av grenseverdien, rundt 50-70 prosent. De andre komponentene ligger lavere, normalt fra 0-30 prosent av grensen, mange under 10 prosent.

En av analysene som ble gjort av Eurofins Danmark i november 2017 viste en forhøyet verdi av dioksiner fra den ene ovnen. Det var utfordringer knyttet til et av rensetrinnene som var årsaken til dette.

Det har også vært utfordringer knyttet til strømbrudd og styresystem i 2017. I 2018 vil det bli startet et større arbeid med oppgradering av både maskinvaren og programvaren i styresystemet. Hovedleverandøren av det tekniske utstyret til energianlegget vil også gå gjennom det elektriske oppsettet for å sikre at vi er bedre rustet mot strømbrudd.

 

UTSLIPP TIL VANN FRA RØYKRENSEPROSESSEN

Det tas ukentlige prøver av avløpsvannet fra røykgassrenseprosessen, disse analyseres av det akkrediterte firmaet Hardanger Miljøsenter AS. Vannet analyseres for kvikksølvinnhold hver uke, mens andre tungmetaller analyseres månedlig. Dette er i tråd med vår utslippstillatelse.

Det har ikke vært noen spesielle utfordringer som har ført til brudd på konsesjonsgrensene knyttet til vannrenseanlegget i 2017.KLAGER

Det ble mottatt tre naboklager på lukt i juni/juli 2017, men vi har ikke kunne knyttet de hendelsene til noe spesielt med vår drift.

 

RESTPRODUKTER

I likhet med enhver annen ovn er det igjen aske etter forbrenningen av avfallet. Denne mengden utgjør totalt ca. 20-25 prosent av den totale avfallsmengden som er mottatt ved anlegget. Mengden restprodukter fordeler seg mellom bunnaske, flyveaske, metall og filterkake fra vannrenseanlegget. I 2017 ble all bunnaske levert til BIR Avfallsenergis deponi Mjelstad Miljø på Osterøy, for utsortering av metaller og sluttbehandling. Det ble levert 41 000 tonn bunnaske, og rundt 5300 tonn ulike metaller ble sortert ut fra dette og levert til gjenvinning. Flyveaske og filterkake utgjorde henholdsvis 6300 og 500 tonn, og ble håndtert og deklarert som farlig avfall. Dette ble levert til godkjent behandling hos NOAH AS på Langøya i Vestfold.

 

UTSLIPPSAVGIFT

Energianlegget er pålagt å betale avgift for utslippene av NOx. BIR Avfallsenergi er medlem av Næringslivets NOx-fond, som gir fritak for NOx-avgift men krever en innbetaling til fondet på 4 kr per kilo. Pengene som dette fondet får inn går til NOx-reduserende tiltak i industrien og transportsektoren.

Det ble innbetalt totalt 630 000 kroner til NOx-fondet i 2017.