Et trygt og sunt arbeidsmiljø er en grunnleggende rettighet for alle arbeidstakere. BIR har som arbeidsgiver ansvar for å sikre et godt arbeidsmiljø der medarbeidernes helse og sikkerhet blir ivaretatt. BIRs ambisjon er å drive virksomheten med null skader. Dette kan vi oppnå gjennom god styring av risiko, systematisk arbeid med å forebygge skader og arbeidsrelaterte sykdommer, og involvering av alle medarbeiderne.

HELSE OG ARBEIDSMILJØ

Hvert enkelt BIR-selskap har et selvstendig ansvar for sitt HMS-arbeid. Den enkelte virksomhet skal utarbeide egne mål og HMS-handlingsplan, gjennomføre tiltak og rapportere om sine HMS-aktiviteter. HMS-arbeidet følges opp på virksomhetsnivå gjennom kvartalsvis rapportering av status i det enkelte selskapsstyre samt i BIRs styre. Det forventes at alle ledere har et sterkt engasjement i HMS-arbeidet, og at alle medarbeidere får relevant opplæring og blir engasjert i HMS-aktiviteter på arbeidsplassen

Det er et grunnleggende prinsipp at HMS-arbeidet skal være forebyggende. Risikovurderinger er et nøkkelelement, og alle enheter i BIR skal gjennomføre slike tiltak. Risikoanalysen danner grunnlaget for tiltak som må iverksettes, og skal hjelpe virksomhetene i forbedringsarbeidet gjennom å prioritere de viktigste tiltakene og etablere gode handlingsplaner.


ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER – REKRUTTERE OG BEHOLDE

BIR ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver for mennesker med forskjellig bakgrunn, kjønn, alder, religion og etnisk tilhørighet. BIR har elleve forskjellige nasjonaliteter representert i arbeidstokken.

BIR har i mange år bidratt til at nyutdannede får en god start på sin arbeidskarriere gjennom å ha traineer. Høsten 2017 startet tre traineer i henholdsvis BIR Privat, BIR AS og BIR Bedrift.

BIR er en aktiv bidragsyter til REdu, avfallsbransjens kompetanseløft, hvor det arbeides aktivt med å styrke høyere utdanning, satse på kompetanseutvikling, innovasjon og forskning, samt synliggjøre bransjens muligheter for studenter.

Gjennom 2017 har konsernet hatt 444 faste medarbeidere og kontraktsansatte, tilsvarende 383,5 årsverk. Til sammenligning var tallene for 2016 471 medarbeidere og 369 årsverk. Gjennomsnittsalderen i konsernet er 42,5 år (42,9 år i 2016).


MEDARBEIDERUTVIKLING

Kontinuerlig kompetanseutvikling er nødvendig for at BIR skal møte fremtiden på en god måte. BIR legger vekt på å utvikle både fag- og lederkompetanse, samt å skape en arbeidshverdag der alle medarbeidere får utnyttet sin kompetanse på en god måte. Medarbeidere og ledere må sammen ta ansvar for å skapet et miljø med vekt på gode leveranser og prestasjoner. Dette vil igjen bidra til at BIR når sin visjon om å være «Vestlendingenes egen miljøbedrift».

BIR tar samfunnsansvar og ser det som viktig å hjelpe unge med å få lærlingeplass og ta fagbrev. Ved utgangen av 2017 hadde BIR ni lærlinger. De tar fagbrev innenfor fagfeltene: gjenvinningsfaget, yrkessjåførfaget, bilfaget (tyngre kjøretøy), salgsfaget, kontor- og administrasjonsfag og kjemi- og prosessfag. BIR har også laget et eget program for lærlingene. Ved å utdanne en fagarbeider bidrar de ulike selskapene i BIR til å sikre bransjen sin fremtid. BIR har i 2017 fått ni nye fagarbeidere; sju som yrkessjåfører, en i prosess og kjemi og en i kontor- og administrasjonsfaget.

Høsten 2017 startet vi opp et lederutviklingsprogram for 63 ledere i BIR. Programmet går over ett år og består av fem todagersamlinger samt tre selskapsvise ledersamlinger. I tillegg til å utvikle lederkompetansen, ønsker vi at lederne skal få en felles plattform der erfaringsutveksling er naturlig og går på tvers av selskaper og avdelinger. Programmet skal også være med å bidra til en felles ledelseskultur.


UTVIKLING AV BIR-KULTUR

BIR ønsker å skape en sterk bedriftskultur preget av våre kjerneverdier Superpålitelig, Miljøpådriver, Imøtekommende og Lagspiller (SMIL) og vårt slagord "Sammen for en god sak". Slagordet har betydning både for arbeidet internt og ut mot våre kunder.

Konsernet har som mål å ha lavest mulig sykefravær og for å oppnå dette har lederne et høyt fokus på oppfølging av sykmeldte. Totalt var sykefraværet i 2017 på 6,5 prosent. Det er en nedgang på 0,1 prosentpoeng siden 2016. Korttids- og langtidsfraværet har vært på henholdsvis 2,3 og 4,2 prosent.

Det er viktig at både leder og medarbeidere aktivt sammen jobber for skape et god arbeidsmiljø. Et godt arbeidsmiljø har innvirkning på utviklingen av sykefraværet som igjen vil bidra til friske medarbeidere. I BIR har tre virksomheter inngått IA-avtaler.

Likestilling er viktig og vi mener at mangfold og representasjon av begge kjønn, forskjellige etniske grupper, forskjellige aldersgrupper og funksjonshemmede bidrar til innovasjon, godt arbeidsmiljø og positive resultater. I våre etiske retningslinjer er det nedfelt at det ikke aksepteres noen form for trakassering eller diskriminering.


Gjennomførte HMS-tiltak

VARSLING

Det er viktig at BIRs medarbeidere føler trygghet for å varsle om uønsket atferd gjennom trygge klagemekanismer. BIR etablerte allerede i 2007 en rutine for varsling. I lys av endringene i Arbeidsmiljøloven, ble det nedsatt en konsernovergripende arbeidsgruppe som har revidert denne rutinen. Revisjonsarbeidet antas å være fullført i løpet av første halvår 2018. Deretter skal rutinen implementeres i organisasjonen.

 

EN BEDRE ARBEIDSDAG PÅ STASJON FOR FARLIG AVFALL

Et langsiktig og systematisk HMS-arbeid over flere år har redusert arbeidsbelastningen for medarbeiderne på stasjon for farlig avfall og dermed frigjort ressurser til annet arbeid. Stasjonen har brukt Lean-metodikk til å organisere og rydde arbeidsplassen, kartlagt den enkelte arbeidsprosess og jobbet mye for å oppnå en trygg og effektiv arbeidsform.

Prosessen fra det farlige avfallet kommer inn på en gjenvinningsstasjon, sendes videre til stasjon for farlig avfall og deretter blir sendt til utlandet for destruering, er blitt mye kortere. Avfallet blir nå registrert og deklarert på gjenvinningsstasjonene der avfallet leveres. Avfallet sorteres i rett avfallsgruppe og pakkes i rett beholder med en gang. Dermed sparer vi andre ledd i kjeden for unødige arbeidsoppgaver. Dette er gjort mulig gjennom solid kompetansehevning hos kundeveilederne på gjenvinningsstasjonene.

Nå jobber medarbeiderne mer effektivt med mindre belastning på kroppen, samt at sykefraværet er redusert og medarbeidere opplever bedre trivsel på jobben.

 

EN BEDRE ARBEIDSDAG PÅ BEHOLDERVERKSTEDET

Det er også gjennomført Lean-prosesser på beholderverkstedet. Også for denne arbeidsplassen har dette medført positive ringvirkninger for arbeidsmiljøet.

Ved å åpne opp en vegg, er truckkjøringen i veibanen redusert med ca. 70 prosent. Dette har igjen redusert risikoen for skader og påkjørsler knyttet til truckkjøring. Arbeidsplassen er ryddet og organisert etter Lean-prinsipper og hver enkelt arbeidsprosess er kartlagt. Dette har resultert i at arbeidsstasjonene blitt bedre tilrettelagt og utstyr og verktøy har fått en mer hensiktsmessig plassering. Endringene har gitt et bedre arbeidsmiljø, god orden, økt trivsel og redusert risikoen for slitasjeskader på sikt.

 


Tilsyn og inspeksjoner

FYLKESMANNENS MILJØVERNAVDELING

7. februar var Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Hordaland på inspeksjon på Møllendalsveien gjenvinningsstasjon. Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav i henhold til forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen resulterte i ett avvik på grunn av manglende dokumentasjon av kvaliteten på overvannet som slippes ut fra anlegget via sandfang samt avfallsklassifiseringen av massene fra sandfanget. BIR Privat har påklaget hjemmelsgrunnlaget for avviket. Vi har likevel gjennomført tiltak for å lukke avviket.


6. april var Miljøvernsavdelingen hos Fylkesmannen i Hordaland på inspeksjon på stasjon for farlig avfall. Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen resulterte i ett avvik og en anmerkning. Det ble gitt et avvik for at virksomheten ikke var kjent med alle kravene i forurensningsforskriften knyttet til tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall, samt at risikovurdering for ytre miljø ikke var komplett. Anmerkningen ble gitt fordi det manglet et egenvurderingsskjema ved årsrapporten til Fylkesmannen for 2016. Både avviket og anmerkningen er rettet opp i.

31. august var Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Hordaland på inspeksjon hos TH Paulsen AS. Formålet med inspeksjonen var å kontrollere at virksomheten driver i henhold til konsesjon. Inspeksjonen resulterte i tre avvik. Avvikene er knyttet til avfall som ikke var lagret i samsvar med konsesjon, håndtering av avfall fra sandfang og mangler i internkontrollen. Det er rettet opp i alle avvikene.

 

BRANNVESENET

17. januar gjennomførte Bergen brannvesen tilsyn på energianlegget. Tilsynet var begrenset til ammoniakkanlegget. Energianlegget benytter ammoniakkløsning (vannholdig ammoniakk) som en komponent for å kontrollere NOx-utslippet på en sikker måte, og for å foreta en kontrollert NOx-reduksjon i røykgassen fra anlegget. Formålet var å påse at ammoniakkanlegget er i sikkerhetsmessig god stand, og dermed redusere risikoen for uhell og ulykker. Det ble ikke avdekket avvik eller anmerkninger ved tilsynet.

 

Uønskede hendelser

BIR skal være ledende i bransjen innen sikkerhet. Vi skal oppnå gode resultater og være en pådriver for en bedre sikkerhetsstandard i vår bransje. Det er en klar forventning om at alle som arbeider for oss skal gripe inn i utrygge situasjoner og delta aktivt for å redusere risiko.

Registrering og behandling av HMS-hendelser og farlige forhold er en viktig forutsetning og et virkemiddel for å redusere arbeidsulykker. Flere arbeidssteder har jobbet aktivt med å øke registreringen av uønskede hendelser og farlige forhold. Dette gir et godt grunnlag for å etablere og iverksette målrettede tiltak for ytterligere å redusere antall arbeidsulykker. I 2017 ble det totalt registrert 602 uønskede hendelser i BIR, en økning fra 573 registrerte hendelser i 2016.

Revisjoner, risikovurderinger og funn fra arbeidshelseundersøkelser gir også grunnlag for å jobbe proaktivt med å finne uønskede forhold og iverksette tiltak for korreksjon og forbedring.


FRAVÆRSSKADER

BIRs overordnende mål er null arbeidsulykker med fravær. I 2017 ble det registrert sju skader med fravær (som medførte 58 fraværsdager) mot åtte registrerte skader i 2016 (som medførte 97 fraværsdager). En av hendelsene i 2017utgjorde 60 prosent av fraværsdagene.

Til tross for en positiv utvikling, er antall fraværsskader for høyt. Vi har blitt flinkere til å registrere uønskede hendelser og farlige forhold - men vi kan bli enda flinkere. Blant annet kan vi bli flinkere til å finne de riktige tiltakene som hindrer repeterende skader. Konsernet er opptatt av forbedringsarbeid, og registrering av HMS-hendelser og farlige forhold er en viktig forutsetning for ytterligere å redusere antall arbeidsulykker.

 

SKADE PÅFØRT TREDJEPERSON

Antall materielle skader påført tredjepersons eiendeler endte på 38 i 2017. Det er en nedgang på 11 hendelser sammenlignet med 2016. Dette er en positiv utvikling sett i lys av at bilparken økte med ca. 15 prosent ved inngangen til fjerde kvartal. I 2017 ble kostnadene forbundet med disse skadene 771 715 kroner mot 1 416 544 kroner i 2016.

 

KUNDEKLAGER

Det ble registrert 1 814 kundeklager fra husholdningene i 2017. Tilsvarende tall for 2016 var 2 842. Majoriteten av henvendelsene er klager om at beholderen ikke er tømt. I 2016 ble ny gebyrmodell innført i Bergen kommune. Det medførte en del ekstra klager fra våre husholdningskunder. Våre kunder og renovatører måtte komme overens om hvor beholderne skulle stå når de skulle tømmes. Etter hvert som nye rutiner kom på plass, bidro dette til at antall kundeklager gikk ned. Ny gebyrmodell bidro også til en merkbar nedgang i antall beholdere som daglig blir satt fram for å bli tømt. Dette i seg selv, bidrar til en reduksjon i antall kundeklager.

Gjennom et helt år blir det tømt over 4,6 millioner bosspann og containere. Dersom man tar hensyn til dette, er antall kundeklager lavt. Antallet tilsvarer 1,0 prosentandel i forhold til antall boenheter og fritidsboliger eller 0,03 prosent i forhold til antall tømminger.

 

NABOKLAGER

I fjor ble det innrapportert seks naboklager knyttet til vår drift. Tre av hendelsene er knyttet til lukt fra næringsområdet i Rådalen. Ved nærmere undersøkelser kan vi ikke knytte hendelsen til vår drift.

En familie ble vekket kl. 05:35 på grunn av bråk i forbindelse med tømming av containere. Containerne blir for framtiden tømt på et annet tidspunkt.

De to siste naboklagene gjaldt parkering av renovasjonsbiler på ettermiddags- og kveldstid. Bilene parkeres et annet sted hvor de ikke er til sjenanse.

 

GOD BEREDSKAPSHÅNDTERING

Selv om vi jobber godt med sikkerhetsarbeid i konsernet, er vi imidlertid klar over risikofaktorene forbundet med vår virksomhet. For å kunne håndtere uforutsette og alvorlige uønskede hendelser på en god måte, har hver virksomhet sin egen beredskapsplan. I 2017 ble det avholdt beredskapsøvelser for to selskaper. I begge øvelsene etterstrebet vi å jobbe etter proaktiv metode samt å ivareta omsorgsfunksjonen overfor dem som ble rammet av den fiktive hendelsen. Det forekom ingen alvorlig beredskapshendelser i 2017.

 

YTRE MILJØ

BIR skal være vestlendingenes egen miljøbedrift. For å oppnå visjonen tar vi vårt samfunnsansvar på alvor. BIR skal være en god nabo og bidra til en positiv miljøutvikling i samfunnet generelt og i de lokalsamfunn som er berørt av vår virksomhet spesielt. Utøvelse av samfunnsansvar og en høy etisk standard er forutsetninger for tillit fra omverdenen og varig forretningsmessig suksess.

Vi jobber for å tilegne oss god informasjon om miljømessige konsekvenser av vår virksomhet. Der det er formålstjenlig iverksettes nødvendige tiltak for å unngå negative konsekvenser for miljøet.

 

KLIMAMÅL

Høsten 2016 ble BIRs Avfalls- og ressursstrategi vedtatt. Den gir retning for utvikling og prioritering av de lovpålagte oppgavene som er delegert BIR. Strategien inngår som en del i konsernets overordnede strategiarbeid og støtter opp under konsernets hovedstrategi og målsettinger. Handlingsplaner med tiltak som støtter opp under de strategiske grepene og målene utarbeides i de ansvarlige selskapene.

Det er formulert 16 mål som skal føre konsernet i ønsket retning. Noen mål er konkrete og målbare, mens andre er prosessmål som krever omfattende samarbeid med parter utenfor BIR.

To av målene omhandler reduksjon av BIRs klimautslipp. Det ene målet er at BIR skal samle inn avfall i Bergen sentrum uten utslipp av NOx og CO₂ innen 2020. Det andre målet er at BIR skal redusere sine utslipp av CO₂ fra transport med 80 prosent innen 2020. Videre støtter BIR bransjens arbeid for å utrede fangst og lagring av CO₂ fra avfallsforbrenning.

 

GJENNOMFØRTE MILJØTILTAK

FORNYING AV BILPARKEN

BIR har i dag 149 fossile kjøretøy (153 i 2016), hvorav 94 renovasjonsbiler. Vi eier 29 nullutslippskjøretøy.

For å kunne innfri målene ovenfor planlegger og iverksetter vi nødvendige tiltak allerede nå. Vi følger nøye med på teknologiutviklingen både i bilbransjen forhold til aggregat og chassis samt utviklingen når det det gjelder valg av drivstoff. BIR Transport får sin første helelektriske komprimatorbil i juni 2018. Den skal kjøre i trange gater i Bergen sentrum. Det er vurdert at det trengs flere nullutslippsbiler for å kunne innfri målsetningen om å betjene husholdningskundene og den øvrige infrastrukturen i sentrumsområdet. Derfor planlegger virksomheten å investere i tre helelektriske renovasjonsbiler med leveranse i 2019.

 

NY LEVERINGSORDNING FOR FARLIG AVFALL PÅ GJENVINNINGSSTASJONENE

Både myndigheter og avfallsselskapene arbeider for oversiktlig og profesjonell håndtering av avfall med miljøgifter. Etter avfallsforskriften er det BIRs plikt å ha oversikt over mottatte mengder farlig avfall.

Gjennom flere år er det jobbet grundig for å oppnå dette. Alle ledere og kundeveiledere har fått grundig opplæring, og alle mottak for farlig avfall på gjenvinningsstasjonene er omorganisert og tilrettelagt for å hindre utslipp.

Nå leveres alt farlig avfall over en bemannet disk på gjenvinningsstasjonene. Korrekt avfallstype og vekt registreres via et kundekort. Dette gir oss god oversikt over levert mengde farlig avfall.

Datasystemet som benyttes er integrert mot myndighetenes system for avfallsdeklarering. Med denne integrasjonen deklareres mottatt avfall automatisk, og fører til en markant reduksjon av papir i forhold til manuell deklarering.

 

UTNYTTE KAPASITETEN I CONTAINERNE

Gjenvinningsstasjonene har et høyt fokus på å utnytte containerkapasiteten. Dette gjør de ved å presse og komprimere avfallet i containere. I 2017 hadde avdelingen en aktivitetsøkning på 3 prosent, sammenlignet med tilsvarende tall for 2016. Likevel holdt antall containertransporter med vogntog seg på samme nivå som i 2016. Dette utgjør 250 sparte turer til og fra gjenvinningsstasjonene, noe som tilsvarer 7500 kjørte kilometer med vogntog.

 

FASE UT BRUKEN AV FOSSILT BRENSEL TIL STØTTEBRENNING PÅ ENERGIANLEGGET

I dag brukes det fyringsolje til støttebrenning ved opp- og nedkjøring av energianlegget. Det er sterkt ønskelig å fase ut bruken av fossilt brensel til fordel for et mer klimavennlig alternativ. BIR har derfor igangsatt et arbeid sammen med BKK Varme, som bygger og driver fjernvarmeanlegg i Bergen, for å finne en løsning på dette.

 

MILJØHENDELSER I 2017

Hvert år har BIR målsetning om at det ikke skal skje miljøuhell som er så alvorlige at de må rapporteres til Fylkesmannens miljøvernavdeling. I fjor ble det rapportert sju hendelser til Fylkesmannens miljøvernavdeling (merket med stjerne i tabellen nedenfor).

 

KLIMAREGNSKAP

BIR er en av 28 partnere i Klimapartner Hordaland. Som partner forplikter vi oss til å utarbeide en årlig rapport over egne utslipp av klimagasser, lage planer og gjøre tiltak for å redusere disse samt bli/være miljøsertifisert. BIR har nå utarbeidet sitt fjerde klimaregnskap.

Prosessutslipp er den største CO₂-kilden i BIRs klimaregnskap. Med prosessutslipp menes beregnet fossil andel av CO₂-utslippet fra forbrenning av avfall i energianlegget. Dette CO₂-utslippet vil bestå av karbon fra både fossile og fornybare kilder. Plast vil gi fossilt utslipp, mens matavfall, klær og papir vil gi fornybart utslipp.