BIR Transport et 100 prosent eid selskap av BIR AS, og etablert som driftsselskap for å sikre BIR AS når det gjelder innsamling av avfall i Bergen kommune som er omfattet av forurensningsloven §30. Selskapet er av allmennyttig karakter og skal ikke dele ut utbytte. De ressurser som genereres gjennom virksomheten skal anvendes til realisering av selskapets formål.

DAGLIG LEDER
John Gaute Kvinge

Hva er høydepunktene for selskapet i 2017?

Det har vært et innholdsrikt år for BIR Transport. I september 2017 ble Reno Norden slått konkurs, en konkurs som skapte store ringvirkninger i den norske avfallsbransjen. BIR Transport ble som en konsekvens av dette tildelt enerett for innsamling av husholdningsavfall i BIR’s eierkommuner Askøy, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal, samt kommunene Fjell og Øygarden. Selskapets oppdragsmengde ble med dette over natten økt med mer enn 35 prosent.

Det er gjennom 2017 gjennomført organisasjonsendringer og etablering av ny ledergruppe. Ny strategi er implementert med vekt på effektiv drift, miljøvennlig transport og medarbeiderkompetanse. Prosessen med å etablere ny driftsorganisasjon har blitt noe forsinket med bakgrunn i overtagelsen av virksomheten til Reno Norden i september. De fleste brikker er likevel på plass og gjør at selskapet står godt rustet til å ta fatt i det utfordringsbildet vi står overfor.

Hva gjør selskapet for å være en miljøpådriver?

BIR Transport har satt seg høye mål om miljøvennlig drift. Innen utgangen av 2020 skal CO₂-utslippet reduseres med 80 prosent. I Bergen sentrum skal avfallsinnsamlingen fra samme tidspunkt foregå helt uten utslipp av CO₂. Dette samsvarer godt med de mål som er satt i «Grønn strategi» vedtatt av bystyret i Bergen.

Det er igangsatt prosesser for å forberede og gjennomføre investeringer i helelektriske renovasjonskjøretøy for drift i de sentrale strøkene av Bergen. Den første elektriske bilen vil bli levert i mai/juni 2018 og de videre planene inkluderer innkjøp av ytterligere tre elektriske renovasjonskjøretøy i 2019. Det er søkt om og innvilget tilskudd gjennom Klimasatsordningen til den første elektriske bilen. For de tre neste bilene er det søkt om økonomisk støtte gjennom Enova sin tilskuddsordning. Det er ventet en avklaring på dette innen utgangen av april 2018, noe som vil gjøre BIR Transport i stand til å kunne nå målet om utslippsfri renovasjon i Bergen sentrum mer enn et år tidligere enn målsatt.

 

ANTALL BILER

29 komprimerende restavfallsbiler, 15 komprimerende plast-/papirbiler, tre biler som samler inn glass/ metall og to vakuumstyrte komprimerende renovasjonsbiler (bossugbiler). I tillegg disponerer selskapet fem reservebiler.


OMSETNING OG RESULTAT

BIR Transport AS drives til selvkost. Selskapets resultat, med unntak av evt. overskudd fra aktivitet mot næringsmarkedet, skal overføres/dekkes inn av BIR Privat AS årlig. Årets avsetning for avregning mot BIR Privat AS utgjør 3 685 356 kroner, og er ført som reduksjon i salgsinntektene.

Brutto omsetning: 98,9 mill. kroner (2016: 85,3 mill. kroner)
Årsresultat: -0,1 mill. kroner (2016: 0,1 mill. kroner)


HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Sykefravær: 7,2 prosent. 3,0 prosent var kortvarig og 4,2 prosent var langvarig. (2016: 6,3 prosent)
Det var 5 arbeidsulykker som medførte fravær i 2017. (2016: 6).
Antall materielle skader påført tredjeperson: 26 (2016: 36)


Stiftelsesår:
2002
Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS
Årsverk egne ansatte: 73,1


STYRET
Ove Knudsen, styreleder
Kristian Helland
Bjørg Hatlem
Oddrun Konglevoll
Espen Petter Walde
Sondre Vallestad