BIR Privat AS er et 100 prosent eid selskap av BIR AS, og etablert som driftsselskap for å sikre BIR AS betjening av kundene som er omfattet av forurensingslovens § 30. Selskapet er av allmennyttig karakter og skal ikke dele ut utbytte. De ressurser som genereres gjennom virksomheten skal anvendes til realisering av selskapets formål.

DAGLIG LEDER
Bente Ganzum Daazenko

Hva er høydepunktene for selskapet i 2017?

Med ny strategi vedtatt i slutten av 2016 var det viktig å sikre at selskapet var rett rigget for å levere på de mål og forventninger som er stilt til oss. Vi gjennomførte derfor en organisasjonsutviklingsprosess som gjør oss bedre i stand til å leve opp til konsernets og eiernes forventninger. Selskapet har nå tre driftsavdelinger som skal sikre kontinuerlig forbedring av kjernevirksomheten. I tillegg er det etablert en Prosjekt- og utviklingsavdeling som skal være en kompetanseavdeling knyttet til innovasjon, prosjektutvikling- og gjennomføring, samt planlegging av nye tjenesteløsninger.

Høsten 2017 ble Sykkel-VM gjennomført i Bergen. Der deltok BIR Privat AS ved samvirkesenteret som Bergen kommune opprettet for å samordne all sikkerhet og beredskap under mesterskapet. Dette var en svært nyttig erfaring og ga mye lærdom i forhold til profesjonell håndtering av beredskap. Mens Sykkel-VM pågikk meldte vår avfallsinnsamler RenoNorden AS seg konkurs. Målet ble da å sikre stabil drift uten at kundene ble berørt, noe vi i samarbeid med øvrige BIR-selskaper lyktes godt med.

Evalueringsrapporten for prøveprosjektet med fleksibel gebyrmodell for Bergen kommune ble overlevert i mai og 22. november fattet Bystyret i Bergen enstemmig vedtak om å innføre gebyrmodellen som permanent ordning fra 1. januar 2018. Det er vi svært glade for.

 

Hva gjør selskapet for å være en miljøpådriver?

Innføringen av fleksibel gebyrmodell i alle våre eierkommuner er et stort og viktig miljøtiltak. Restavfallet reduseres, tømmehyppigheten av restavfallsspannet går ned og kildesorteringen øker. Bystyret i Bergen har bedt oss om å legge frem en rapport som omtaler hvordan gebyrmodellen kan utvikles for å være bedre tilpasset husholdninger med fellesløsninger, moderne avfallsløsninger og boformer som er spesielle for storbyer. Etablering av moderne og effektive avfallsløsninger med kunde-ID bidrar til digitalisering og effektivisering av tjenestetilbudet for kundene. Videreutvikling av våre godt besøkte gjenvinningsstasjoner gjennom oppgradering, økt fokus på kundeservice og tett oppfølging av driften er også viktig for å sikre ombruk og gjenvinning.

 

AVFALLSMENGDER

Totalavfallsmengde: 155 500 tonn, hvorav 84 500 tonn fra rutegående og 71 000 tonn fra gjenvinningsstasjoner. Dette tilsvarer 430 kilo per innbygger
Gjenvinningsstasjon: 71 000 tonn mottatt. Av dette utgjør restavfallet 18 500 tonn (26 prosent).
Farlig avfall: Det ble samlet inn totalt 4 200 tonn farlig avfall i 2017. Det tilsvarer 11,7 kilo per innbygger.


OMSETNING OG RESULTAT

Brutto omsetning: 395,3 mill. kroner (2016: 391,1 mill. kroner)
Årsresultat: 10 537 mill. kroner (2016: 11 609 mill. kroner)

Selskapet er underlagt selvkostregler og skal derfor i en 3-5 års periode gå i balanse. For inneværende 5-års periode har selskapet et netto overskudd på 0,8 mill. kroner.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Sykefravær: 7,6 prosent. 1,8 prosent var kortvarig og 5,8 prosent langvarig. (2016: 7,8 prosent)


Stiftelsesår: 
2002
Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS
Årsverk egne ansatte: 104


STYRET
Ove Knudsen, styreleder
Kenneth Stien
Ann-Helen Sørhus Linge
Morten Straume
Øyvind Setvik
Ivan Rumyanchev Vasilev