BIR Avfallsenergi AS er et 100 prosent eid selskap av BIR AS, og etablert som driftsselskap for å sikre BIR AS mottaks- og behandlingskapasitet når det gjelder avfall som er omfattet av forurensningslovens §30. Selskapet kan også drive annen virksomhet i tilknytning til formålet. Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler eller delta i andre foretak dersom dette er hensiktsmessig for å oppfylle formålet.

DAGLIG LEDER
Ingrid Hitland

Hva er høydepunktene for selskapet i 2017?

Energianlegget hadde god og stabil drift det meste av året, linje 2 hadde over 8200 timer driftstid, noe som er ny rekord. Linje 1 har riktignok hatt noen uforutsette stopp på grunn av lekkasjer, men har nytt posefilter og fikk en kortere revisjonstopp enn vanlig på grunn av dette. Avfallsmengden var noe lavere enn forutsatt i 2017, men anlegget ble drevet etter prinsippet om best mulig energiutnyttelse, noe som har medført gode energileveranser til tross for en lavere avfallsmengde. Med gode energipriser har dette gitt høyere inntekter enn vi har sett på flere år.

I 2017 startet vi opp en liten importavtale av avfall fra Storbritannia. Dette er en vinn-vinn situasjon for begge parter; i Storbritannia kan avfallsmengden til deponi reduseres og vi kan vi levere mer varme til fjernvarmen i Bergen.

På Mjelstad har mengden utsortert metall nådd en ny topp, med hele 13 prosent. Med høye metallpriser har dette gitt et bra bidrag til et godt økonomisk resultat.Hva gjør selskapet for å være en miljøpådriver?

Å produsere energi av restavfall, er i seg selv et stort miljøtiltak. Energigjenvinningen økte igjen og var i 2017 på hele 76 prosent.

Vi har på energianlegget mål om at utslippene skal være lavest mulig og, med unntak av NOx, alltid være under 50 prosent av kravene. Det nye posefilteret fungerer godt ved normal drift, og sørger for enda lavere utslipp også fra det eldste anlegget.

På Mjelstad sorterer vi ut stadig mer metaller fra slagget, inkl. tungmetaller. I 2017 ble det sortert ut hele 13 prosent av slagget. Vi har i løpet av året jobbet videre med sigevannsrensing, og i løpet av høsten installerte vi et testanlegg som ga gode resultater.

 

AVFALLSMENGDER OG KAPASITET

Energianlegget: 195 000 tonn (2016: 197 000 tonn). BIR-konsernet har i 2017 levert ca 135 000 tonn. Av dette er ca 16 000 tonn trevirke levert til annen behandling.
Energiutnyttelse: 76 prosent (2016: 75 prosent)

Deponiet:
Mottatt slagg fra energianlegget: 40 967 tonn (2016: 41 200 tonn)
Utsortert jern og metall: 4 346 tonn magnetisk og 1 421 tonn ikke-magnetisk (2016: 4 847 tonn)


OMSETNING OG RESULTAT

BIR Avfallsenergi AS drives til selvkost. Selskapets resultat, med unntak av evt. over- eller underskudd fra aktivitet mot næringsmarkedet, skal overføres/dekkes inn av BIR Privat AS årlig. Årets avsetning for avregning mot BIR Privat AS utgjør kr 4 015 946, og er ført til reduksjon i salgsinntektene.

Brutto omsetning: 260,3 mill. kroner (2016: 251,4 mill. kroner)
Årsresultat: 9,8 mill. kroner (2016: -0,1 mill kroner)


HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Sykefravær: 5,1 prosent, 4 prosent var kortvarig og 1,1 prosent var langvarig. (2016: 4,9 prosent)


YTRE MILJØ
Energianlegget: Anlegget har i 2017 i all hovedsak overholdt kravene til utslipp med svært gode marginer. Nær alle utslipp ligger i hovedsak i området 0 til 30 prosent av det tillatte, en rekke komponenter i røykgassen er så lave at de ikke er målbare. Et unntak er NOx der utslippet ligger i området 50 – 70 prosent av det tillatte. De kontinuerlige målte verdiene fra røykgassen blir benyttet i beregningen av totale årlige utslipp.

Deponiet: Deponiet Mjelstad Miljø på Osterøy tar kun imot slagg fra energianlegget. Hele 13 prosent metall ble sortert ut fra slagget. Slagget ble deponert.


Stiftelsesår:
2003
Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS.
Årsverk egne ansatte: 43,4


STYRET
Steinar Nævdal (styreleder)
May Lisbeth Wergeland (nestleder)
Sølvi Spilde Monsen
Espen Andre Widding Møller