Avfallsstatistikken for 2017 viser at hver og en av oss kastet 430 kg avfall mot 425 kg i 2016. Dette er en økning på 1 prosent. Størst økning finner vi i avfallstypene lett forurenset masse, gips og restavfall fra gjenvinningsstasjoner med henholdsvis 6,5, 5,6 og 5,2 prosent.

BIR Privat håndterte 155 600 tonn avfall i 2017. 52 prosent blir hentet hjemme hos den enkelte husholdning, mens 48 prosenten er fraktet til gjenvinningsstasjon eller returpunkt av kunden selv. Den totale avfallsmengden er økt med 1,8 prosent. Når vi tar hensyn til befolkningsveksten er økningen 1,2 prosent, regnet i kg per innbygger. Andel restavfall er tilnærmet lik som i fjor; 52,5 mot 52,6 prosent av total.

 

Gjenvinningsstasjoner

Avfallmengden levert inn på gjenvinningsstasjonene har økt med 2,9 prosent i forhold til 2016. Fjorårets økning var på 1,7 prosent. Økningen på 2,9 prosent viser at gjenvinningsstasjonene har hatt en vesentlig større avfallsøkning enn rutegående i 2017.

 

Tømmeruter i Bergen

Den fine økningen i innsamlet mengde plastemballasje har fortsatt inn i 2017. Økningen for Bergen var i 2017 på 8 prosent. For glass- og metallemballasje var økningen på 4 prosent. Restavfallsmengden er ganske stabil i forhold til i fjor, mens papp- og papirmengdene i Bergen er redusert med 2 prosent.

 

Tømmeruter i de øvrige kommunene

De øvrige kommunene hadde en økning i restavfallsmengden på 0,9 prosent. Tar vi hensyn til befolkningsvekst var det en reell reduksjon på 0,3 prosent. Plastmengden samlet inn økte med 14 prosent. Papp og papirmengdene i BIR-kommunene, minus Bergen, økte med 1,6 prosent. Glass- og metallmengdene er økt med rundt 9 prosent.

 

Farlig avfall

Farlig avfall er redusert med 2,1 prosent i forhold til i fjor. Innen farlig avfall er det bare impregnert trevirke som har hatt en økning. Denne avfallstypen står alene for 60 prosent av totalmengden farlig avfall registrert i BIR Privat i 2017.

Det var en periode med tyveri av batterier fra de ubetjente mottakene våre som medførte at mengden innsamlet batteri i denne avfallsstrømmen ble redusert med 45 prosent fra 23,4 tonn til 13,0 tonn i 2017.