Material-*, energi- og sluttbehandlet mengde (per år)
*sortert av kunde/inkl. skrapjern i forbrenningsrest

 

 

 

 

Materialgjenvunnet i rute per kommune

     

 

Restavfall og utsortert avfall hentet hjemme hos kunde og levert av kunde til returpunkt og mottak for farlig avfall

(kilo per innbygger)

        

 

Restavfall og utsortert avfall levert av kunde til gjenvinningsstasjon

           

 

Papir, papp og drikkekartong

            

 

Utvikling av relative andeler avfall innsamlet i hente- og bringeordning

                 

 

Farlig avfall

              

 

Plastemballasje

                 

 

Utsorterte avfallstyper til materialgjenvinning
- sortert av kunde (kilo per innbygger)

 

 

 

Prosentvis avfall funnet i plukkanalyser av restavfall hentet i rute