BIR ble etablert ut fra eiernes behov for avfallsbehandling. BIR har som visjon at vi skal være Vestlendingenes egen miljøbedrift.

Hovedmålene for BIR er å tilby god service, opprettholde et godt omdømme, bidra med miljøfremmende tjenester, opprettholde stabile og lave priser til husholdningskundene, samt gi avkastning til eierne. BIR utnytter ressursene i bosset og tar ut verdier i hele avfallets verdikjede.


EIERFORHOLD

BIR eies av ni kommuner i Bergensregionen. Vi er organisert som et konsern og eier datterselskap som forestår produksjonen. BIR er i tillegg direkte eller indirekte eier av selskap som sikrer deltakelse i verdikjeden.RESULTATREGNSKAP


FORTSATT DRIFT

Styret bekrefter at forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og at dette er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet.


DRIFTSINNTEKTER

BIR konsern hadde i 2017 en omsetning på 744,8 mill. kroner. Det er en omsetningsøkning på 8,1 mill. kroner i forhold til året før. Endringen kan relateres til noe høyere organisk vekst, samt realprisøkning i gebyrinntekter.

I BIR AS øker driftsinntektene fra 180,9 mill. kroner i 2016 til 189,1 mill. kroner i 2017.

DRIFTSKOSTNADER

Driftskostnadene i konsernet økte med 2,0 mill. kroner, fra 651,7 mill. kroner i 2016 til 653,7 mill. kroner i 2017.

Driftskostnadene i selskapsregnskapet økte fra 118,7 mill. kroner i 2016 til 128,9 mill. kroner i 2017, en økning på 10,2 mill. kroner

DRIFTSRESULTAT

Driftsresultatet for konsernet økte med 6,1 mill. kroner, fra 85 mill. kroner i 2016 til 91,1 mill. kroner i 2017.

Driftsresutatet i selskapsregnskapet ble redusert med 1,9 mill, kroner, fra 62,2 mill. kroner i 2016 til 60,3 mill. kroner i 2017.

INNTEKTER FRA INVESTERINGER I TILKNYTTEDE SELSKAPER

Resultatandelen fra BKK Varme AS var 15,6 mill. kroner i 2017 mot 8,1 mill. kroner i 2016. Resultatendringen skyldes høyere energipris og høyere mengde energi omsatt. Egenkapitalmetoden er benyttet for å beregne BIR-konsernets andel. I selskapsregnskapet ligger investeringen ført til kostpris.

NETTO FINANSKOSTNADER

Netto finansposter ble redusert med 8,9 mill. kroner i 2016, fra -51,8 mill. kroner i 2016 til -42,9 mill. kroner i 2017.

For BIR AS er netto finansposter redusert med -10,1 mill. kroner, fra -40,5 mill. kroner i 2016 til -30,4 mill. kroner i 2017.

 

ÅRSRESULTAT

Årsresultatet etter skatt for konsernet ble et overskudd på 41,2 mill. kroner i 2017, mot 30,4 mill.kroner i 2016. Andel av overskudd i BKK Varme AS er da hensyntatt.

Overskuddet i BIR AS økte fra 20,9 mill. kroner i 2016 til 27,0 mill. kroner i 2017. En endring på 6,1 mill. kroner.

EGENKAPITALANDEL

Egenkapitalandelen var ved årsskiftet for henholdsvis BIR AS og BIR konsern 9,9 og 13,7 prosent. Tilsvarende tall for 2016 var 10,5 og 13,3 prosent.

DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT

Av overskudd i BIR AS stort 27,0 mill. kroner, anbefales 7,9 mill. kroner overført til annen egenkapital og 19,1 mill. kroner utbetalt som ordinært utbytte.KONTANTSTRØM

Konsernets kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter har i 2017 vært 138,6 mill. kroner, mot 166,5 mill. kroner i 2016. Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet var på -182,7 mill. kroner, mot -210,4 mill. kroner i 2016, mens finansaktivitetene bidro med en netto kontantstrøm på 16,5 mill. kroner, mot 11,1 mill. kroner i 2016.

Dette gir en samlet kontantstrøm i konsernet på -27,6 mill. kroner mot -32,8mill. kroner i 2016.

BIR AS hadde en endring i kontanter og kontantekvivalenter på -14,0 mill. kroner i 2017 mot 30,7 mill. kroner i 2016.

 

 

INVESTERINGER, BALANSE OG LIKVIDITET

INVESTERING I AKSJER

Per 31.12.2017 har BIR konsernet investert i aksjer for 286,8 mill. kroner i følgende selskap:

Direkte eie:
BIR Privat AS (100 %)
BIR Transport AS (100 %)
BIR Nett AS (100 %)
BIR Avfallsenergi AS (100 %)
BIR Bedrift AS (100 %)
Conrad Mohrsvei 15 AS (100 %)
Møllendalsveien 31 AS (100 %)
Møllendalsveien 40 AS (100 %)
KnowWaste AS (100 %)
BKK Varme AS (49 %)

Indirekte eie:
TH Paulsen AS (100 %)
Lønningshaugen 6 AS (100 %)
Fleslandsveien 67 AS (100 %)
Bossug AS (100 %)
Brødrene Salomonsen AS (100 %)
Retura Vest AS (80 %)
Retura Norge AS (20 %)
Retura Nomil AS (33 %)
Retura Øst AS (33 %)

INVESTERING I UTSTYR

I løpet av 2017 investerte BIR konsern 136,8 mill. kr. i eiendommer og tekniske installasjoner, samt 64,4 mill. kr. i driftsrelatert utstyr.

BALANSE

BIR konsernets totalkapital utgjorde 2 504,9 mill. kr. ved årsslutt. Annen langsiktig gjeld var på 1 714,4 mill. kr. og egenkapitalen på 343,2 mill. kr.

LIKVIDITET

Selskapets operasjonelle kontantstrøm er god. Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter er henholdsvis -27,6 mill. kr i konsernet og -14,0 mill. kr i BIR AS.

 RISIKO


STRATEGISK RISIKO

Vår konsernstrategi har vist seg å være godt i samsvar med den samfunnsutvikling og endring av rammebetingelser for avfallshåndtering som har funnet sted i Norge. Dette gjelder så vel krav til kundeservice og miljøriktige tjenester, som krav til gjenvinning av energi og materialer.

Selskapets strategi er i henhold til nasjonal avfallsstrategi som er til vurdering. Det vil bli fattet vedtak om tvungen innsamling av plast og matavfall. BIR har innført kildesortering og innsamling av plastemballasje. BIR har ikke innført innsamling av matavfall. Dette ble utredet i 2014. I BIR sin Avfalls- og ressursstrategi for 2016 – 2020 er det meldt at ny vurdering vil bli foretatt i 2018.

Norsk Industri har innklaget Norge sin bruk av enerett til ESA. Hvis ESA imøtekommer Norsk Industri sine påstander, kan dette få negative konsekvenser for BIR.

MARKEDSMESSIG RISIKO

Til tross for begrenset strategisk risiko innenlands, er deler av vår virksomhet følsom for konjunktursvingninger, strukturendringer og ytre rammebetingelser.

Fortsatt utbygging av fjernvarme krever tilgang på rimelig avfallsvarme. Økt salg av energi vil bidra til å redusere kostnadene på behandling av avfall.

FINANSIELL RISIKO

BIR har per utgangen av 2017 sikret om lag halvparten av låneporteføljen med lange rentebytteavtaler. BIR ser at, på tross av høy gjeldsgrad, vil kapitalkostnadene reduseres i 2018 og selskapet ser ikke utfordringer med finansiering eller refinansiering innenfor vedtatte investeringsplaner.


OPERATIV RISIKO

Vårt energianlegg i Rådalen er både et behandlingsanlegg for restavfall og energiprodusent. Vår operative risiko er i all hovedsak knyttet til driften av energianlegget. Grunnet høy kapasitetsutnyttelse over lengre tid, har anlegget hatt en del uforutsette driftsavbrudd. Med to forbrenningslinjer, vil risiko for denne typen avbrudd bli redusert. Anlegget er skadeforsikret, og forsikringen trer i kraft hvis en driftsstans varer lenger enn 14 dager.

I 2005 ble det etablert etterdriftsfond for deponiet på Mjelstad. Formålet med fondet er at det i løpet av deponiets driftstid, skal oppnå en kapitalbase som dekker fremtidige forpliktelser knyttet til etterdriften av deponiet.

OMDØMMERISIKO

Som offentlig eid avfallsvirksomhet er vi spesielt eksponert for omdømmerisiko når det gjelder miljø og sikkerhet. Vi har derfor stor oppmerksomhet på kontroll av avfallsstrømmene og potensiell fare for utslipp fra de ulike virksomhetene. Vi har etablert system for oppfølging og kontroll av avvik ved konsernets ulike virksomhetsområder.

BIR-konsernet jobber spesifikt med omdømmebygging i forhold til alle våre kunder. Hvordan vi klarer oss, måler vi i en årlig undersøkelse. Svarene gir oss en pekepinn på hva vi bør forbedre oss på. Mer om dette står i eget avsnitt om omdømme.ORGANISASJON OG ARBEIDSMILJØ


ANSATTE OG ALDERSSAMMENSETNING

Per 31.12.17 var det i alt 444 medarbeidere (faste og innleide). Gjennomsnittsalderen var 42,6 år. Sammenlignbare tall for 2016 var 417 medarbeidere og en gjennomsnittsalder på 42,5 år.

KJERNEVERDIER

Vestlendingenes egen miljøbedrift er vår visjon og for at vi skal nå den, må vi blant annet bruke vårt slagord "Sammen for en god sak" aktivt. Kjerneverdiene våre bygger opp om slagordet og visjonen. Våre kjerneverdier er: superpålitelig, miljøpådriver, imøtekommende og lagspiller. Vi fokuserer på kjerneverdiene både internt i konsernet, i forhold til kundene og våre samarbeidspartnere. Vi synligjør våre medarbeideres bruk av kjerneverdiene ved å dele ut «Månedens SMIL». På den måten fremstår de som gode rollemodeller for sine kollegaer.

LIKESTILLING

I BIR-konsernet er kvinneandelen på 17,9 prosent, mens i konsernledelsen er den på 28,6 prosent. I konsernstyret og styrene i BIR Bedrift AS, TH Paulsen og BIR Avfallsenergi AS er kvinneandelen 50 prosent, mens andelen i styrene i de andre datterselskapene er ca. 20 prosent. Det er viktig for styret at det arbeides aktivt for å øke kvinneandelen i BIR.

 

 


REKRUTTERING OG UTDANNING

BIR er godkjent lærebedrift og dersom det er behov for kompetansen etter fullført opplæringsløp, blir fagarbeideren tilbudt fast stilling. Gjennom ordningen kan man ta fagbrev enten som lærling eller praksiskandidat. Ved utgangen av 2017 hadde BIR ni lærlinger i følgende fag; kontor og administrasjon, yrkessjåfør, gjenvinning, kjemiprosess og salgsfaget. Høsten 2017 startet 3 traineer i henholdsvis BIR AS, BIR Bedrift AS og BIR Privat AS.

REDU

REdu er avfalls- og gjenvinningsbransjens store kompetanseløft. I REdu arbeides det aktivt for å styrke fagtilbud i høyere utdanning, satse på kompetanseutvikling, innovasjon og forskning, samt å synliggjøre bransjens muligheter for studenter. BIR er med og finansierer REdu, og deltar med representant i referanse- og styringsgruppene. I 2017 hadde BIR sin første REdu-student på «summer internship», som samarbeider videre med BIR om sin master. BIR deltok også på karrieredag på NTNU sammen med REdu.

DISKRIMINERING

Diskrimimeringslovens formål er å fremme likestilling, sikre muligheter og rettigheter. BIR arbeider aktivt for å følge opp dette formålet. Ingen i konsernet skal bli diskriminert.

SYKEFRAVÆR

Målrettet arbeid med å redusere sykefraværet har gitt en nedgang fra 2016 til 2017. God oppfølging fra lederne og gode tiltak som reduserer sykefraværet er viktig for oss.

I 2017 hadde konsernet et sykefravær på 6,5 (6,6 i 2016). Det er en nedgang på 0,1 prosentpoeng. Korttidssykefraværet er på 2,3 og langtidsfraværet er på 4,2.

Det er registrert til sammen 32 (31 i 2016) personskader i konsernet. Av disse var 7 (8 i 2016) personskader med fravær, totalt utgjorde det 59 (97 i 2016) fraværsdager. Det er registrert 1 personskader uten fravær i BIR AS.

SENIORPOLITIKK

Seniorpolitikken til BIR er en del av vår arbeidsgiverpolitikk som også består av personalpolitikk og lønnspolitikk.

Konsernet har som mål å redusere uttaket av AFP og dette gjøres gjennom en individuell tilpasset seniorpolitikk. Det enkelte selskap vurderer hvilke tiltak som er mest hensiktsmessig.

ARBEIDSMILJØ

I 2017 gjennomførte BIR medarbeidstilfredshetsmåling (MTM) for alle selskapene i konsernet. Resultatene gir oss en indikasjon på hva medarbeiderne mener om arbeidsmiljøet, samt at lederne og medarbeiderne har et utgangspunkt for å arbeide for et enda bedre arbeidsmiljø.OVERTAKELSE OG INTEGRASJON AV NYE MEDARBEIDERE

I september meldte vår avfallsinnsamler, RenoNorden AS, i åtte av våre eierkommuner seg konkurs. Konkursen inntraff samtidig med avviklingen av Sykkel -VM og en hektisk periode for selskapet.

Styret er godt fornøyd med innsatsen på tvers av BIR med å sikre stabil drift uten at kundene ble berørt. BIR Transport har overtatt mannskap og biler. Dette var en test på vår beredskap og synliggjorde at BIR er rustet til å håndtere slike situasjoner gjennom den kontroll selskapet har i verdikjeden.

 

SAMFUNNSANSVAR

BIR jobber for å utnytte ressursene som fins i avfallet, i tillegg til å forebygge at nytt avfall oppstår. Vi arbeider for at mest mulig av avfallet blir utnyttet, og fokuserer på kvalitetsgjenvinning, slik at materialer kan brukes på nytt uten å ødelegge nye råvarer.

YTRE MILJØ

Avfallsforbrenning gir noe belastning på ytre miljø gjennom utslipp til luft og vann. Styret kan med tilfredshet konstatere at utslippene til både luft og vann fra energianlegget ligger godt innenfor konsesjonsgrensene.

Deponidrift er også en type virksomhet som gir belastninger på ytre miljø. Ved deponiet på Mjelstad har vi tidligere hatt luktproblemer. De siste årene har vi kun deponert slagg som ikke lukter, det er derfor ikke lenger fare for luktulemper ved deponiet.

Mjelstad er et industrideponi med sigevannsrenseanlegg som leder vannet ned til et reservoar nederst i dalen. Der blir vannet renset i renseanlegget før det blir sluppet ut i havet.

Vi har en stiftelse som håndterer etterdriften av deponiet i henhold til forurensingsloven.

For BIR sin øvrige aktivitet, anser styret at faren for skade på det ytre miljø er begrenset.KLIMA OG MILJØ

I ulike deler av sin virksomhet skaper BIR svært positive resultat for klima og miljø.

Ved at kildesorterte avfallstyper blir brukt i ny produksjon i stedet for jomfruelig materiale, oppnås betydelige gevinster i form av redusert energi- og ressursbruk, samt lavere utslipp av CO₂.

Utnyttelse av restavfall eller rivningstrevirke til brennstoff, fører på sin side til redusert bruk av fossilt brensel gjennom produksjon av vannbåren varme som erstatter oljefyrt oppvarming.

Med dette er BIR en viktig bidragsyter til lavere CO₂-utslipp i bergensområdet. Leveransen av varme fra BIR Avfallsenergi som ble levert på BKK Varme sitt fjernvarmenett, tilsvarte i 2017 en reduksjon i utslipp av CO₂ med 72.015 tonn.

BIR er en av 28 klimapartnere i Hordaland. Her er målet å redusere utslippene til alle bedriftene som er med. I 2017 ga vi ut vårt femte klimaregnskap sammen med de andre klimapartnerne. Vi vil jobbe aktivt videre som medlemmer av Klimapartner Hordaland.

KORRUPSJONSBEKJEMPELSE

Vårt etiske regelverk oppdateres med jevne mellomrom (senest i 2015) og BIR setter den etiske standarden høyt. Retningslinjene tydeliggjør de holdninger og den atferd BIR forventer av hver enkelt medarbeider. BIR har nulltoleranse for alle former for korrupsjon og prissamarbeid.

For den lovpålagte delen av konsernet er det inngått skriftlige kontrakter som omhandler over 90 prosent av vare og tjenestekjøpene. Som hovedregel konkurranseutsettes alle anskaffelser med verdi over 100 000 kroner.

BIR har utarbeidet verktøy for kontrakts-oppfølging og for å måle og evaluere kontraktsleverandører. Verktøyet er også et godt hjelpemiddel for å hindre uregelmessigheter ved innkjøp.

 

 

UTVIKLING

FJERNVARME

Utnyttelse av avfallsenergi til produksjon av fjernvarme gir redusert behov for oljefyring, mindre luftforurensing (NOx, CO₂ og svevestøv) og er dermed en betydelig miljøgevinst for Bergensdalen og Bergen sentrum. Dette er i tråd med politiske mål for byen.

Fjernvarme er et viktig tiltak for å redusere utslipp av klimagasser i Bergen. I 2017 omsatte BKK Varme AS et fjernvarmevolum på 249 GWh, og sparte med dette byen for utslippene fra i overkant av 12 500 m³ fyringsolje (forutsatt at 50 prosent av våre kunder har erstattet eksisterende olje-fyringsanlegg med avfallsbasert fjernvarme).

BKK Varme AS sitt hovedprodukt er leveranse av fjernvarme basert på varme fra avfallsforbrenning. I 2017 kom 95,6 % av produsert fjernvarme fra avfallsenergi og andre fornybare kilder.

I 2017 startet også selskapet opp leveranse av miljøvennlig kjøling basert på sjøvann, der Media City Bergen er den første kunden.

I Bergen kommune sin «Klima- og energihandlingsplan for Bergen» framkommer et uttalt mål om at fjernvarmen i Bergen skal være fossilfri i 2025. BIR anser at målet om fossilfri fjernvarme i Bergen vil være mulig å oppnå, og BKK Varme AS jobber nå med prosjekter knyttet til utnyttelse av nye miljøvennlige energikilder til spiss- og topplast for ytterligere å øke andelen miljøvennlig varmeproduksjon med mål om å være fossilfri allerede i 2020.

UTVIDELSE AV ENERGIPRODUKSJONEN

Utbygging av fjernvarmenettet kan kun skje gjennom tilgang på rimelig avfallsenergi.

BIR arbeider med planer om å bygge eget anlegg for energigjenvinning av returtrevirke. Dette vil bli bygget i området Kokstad/Flesland og vil kunne levere 12 MW.

Tilgang på husholdningsavfall er nedadgående og ny linje vil derfor skyves i tid frem til at større deler av Vestlandet leverer sitt restavfall til vårt anlegg. BIR ønsker samarbeid med andre offentlige avfallsselskap og vi ser at dette kan organiseres gjennom offentlig-offentlig samarbeid. Ved å bytte tjenester mellom selskap kan vi bruke ressursene på Vestlandet fremfor å kjøre avfallet ut av regionen.

DEPONIKAPASITET

Deponiet på Mjelstad vil være fullt i løpet av 10 – 12 år. Det må derfor foretas en vurdering om BIR sitt fremtidig behov for deponikapasitet, enten egen eller innkjøpt kapasitet.

FLEKSIBEL GEBYRMODELL

BIR Privat har innført betalingssystem hvor det kunden faktisk bruker av en tjeneste er det som legges til grunn for betalingen (fleksibel gebyrmodell). Dette er innført permanent i åtte kommuner. Bergen kommune innførte det som et toårig prøveprosjekt fra 2016. Målet er å oppnå:

  • mer rettferdig gebyrfordeling
  • økt kildesortering og materialgjenvinning
  • lavere selvkost og økt verdiskaping gjennom strategisk kontroll med avfallsstrømmen

Resultatene så langt er svært positive. Vi oppnår den effekten vi ønsker; nemlig bedre kildesortert avfall.

 

 

DIGITALISERING

BIR er representert i hele avfallets verdikjede. BIR har utviklet digitaliserte løsninger siden 2003.

Digitalisering betyr å gjenskape en fysisk prosess, hendelse, eller et fenomen digitalt, i form av tallverdier til en gitt matematisk modell.

Det betyr også å ta i bruk datatekniske metoder og verktøy for å erstatte eller effektivisere manuelle eller fysiske oppgaver.

Innføring av fleksibel gebyrmodell og utbygging av bossnettet gir BIR tilgang på store mengder data fra ca. 190.000 sensorer. Dette gir oss innsikt og kunnskap, samt mulighet for utvikling av egen – og bransjens virksomhet.

BIR har nytte av standardisering av digitale systemer – dette gir flere leverandører, større konkurranse og lavere kostnader.

Høsten 2016 etablerte BIR egen avdeling for å gjennomføre effektiviserings tiltak ved bruk av digitale hjelpemidler.

IKT – systemer eller tjenester er ikke BIR sin kjerneaktivitet, men vi ønsker i den grad dette kan bidra til økte inntekter og reduserte kostnader å benytte de anledninger som byr seg til salg av teknologitjenester.

BIR har etablert teknologiselskapet KnowWaste AS. Dette selskapet skal – basert på bossID teknologi - etablere en skybasert plattform som skal kunne levere denne teknologien til alle typer selskap.

KARBONFANGST (CCS)

BIR har siden 2014 aktivt fulgt med på utvikling innen karbonfangst og -lagring. BIR sitt forbrenningsanlegg i Rådalen slipper årlig ut 225.000 tonn CO₂, hvorav 75.000 ikke er fornybar.

Statoil er tillagt oppgaven med mottak og lagring av fanget CO₂. De vil benytte Kolsnes som mottak og videredistribusjon av CO₂ til geologisk formasjon. De vil fatte investeringsbeslutning i 2019 og et anlegg kan trolig stå ferdig i løpet av 2024.

BIR samarbeider blant flere med Aker Solutions for å fremskaffe beslutningsgrunnlag for et fangsanlegg i Rådalen.

Hvis statlige myndigheter stiller nødvendige midler til disposisjon, vil et anlegg kunne designes og bygges i løpet av et års tid.

SYSTEMATISK FORBEDRINGSARBEID

BIR har siden 2013 arbeidet med temaet slank produksjon. BIR Avfallsenergi AS har tatt Lean-tematikken i bruk i daglig virke. Andre, som BIR Privat AS og BIR Nett AS har utdannet personell som nå vil benytte Lean – tankegang i forbindelse med effektivisering av virksomhetene.

I BIR benyttes lean til å unngå sløsing i verdikjedene samt forbedring av arbeidsmetodikk.

SIRKULÆR ØKONOMI

EU har presentert begrepet sirkulær økonomi. Driverne bak er

  • God utnyttelse av ressurser
  • Effektiv utnyttelse av ressurser
  • Unngå sløsing med skapte verdier

Sirkulær økonomi er ikke tradisjonell lineær økonomi med økt gjenvinning. Sirkulær økonomi er et prinsipp om å gjenvinne alle ressurser optimalt og så lenge som mulig.

BIR samarbeider med NHH og Orkla ASA for å se på hvilke muligheter som ligger i sirkulær økonomi og hvordan sirkulær økonomi kan la seg gjennomføre i praksis.

MAT TIL MAT

Det kan bli påbudt å samle inn mat fra husholdningskunder. BIR har arbeidet for å kunne utnytte mat til mat og ikke mat som avfall.

BIR har bevilget midler til selskap og institusjoner som utvikler larver som kan benyttes som proteinkilde i matproduksjon.

Denne type produksjon er utviklet både i Asia og Afrika. Våre samarbeidspartnere har importert allerede kjent kunnskap og transformert den til norske forhold. Mattilsynet har nå godkjent den første norske insektsproduksjon til menneskemat. Dette er larver som har spist avfallsprodukt i sin livsfase. For BIR er slik produksjon av proteiner basert på restprodukter en god måte å benytte ressursene i matavfallet.

 

BOSSNETTET

Det kan også i 2017 rapporteres om at driften av bossnettet fungerer meget godt med 100 prosent tilgjengelighet for de 5000 kundene som nå benytter anlegget. Det er til nå satt i drift 246 nedkast, fordelt på 73 nedkastpunkt. Digital plattform for ulike driftsdata gir nå god innsikt i driftsutviklingen.

Det er frem til utgangen av 2017 investert totalt 641 mill. kroner i terminal, rørnett og nedkast, hvorav 117 mill. kroner i 2017. Det viktigste i 2017 har vært å sikre en god og effektiv drift av bossnettet, videre prosjektering og utbygging, samt planlegging av terminal for grønt område.

Prognose for investering i 2018 er ca. 144 mill. kroner, hvor hoveddelen er knyttet til infrastrukturbygging på Nordnes, Møhlenpris og Nygård. Eksisterende rørnett utvides fortløpende i samordnede prosjekter i Graveklubben.

Det er inngått avtaler for transport av næringsavfall gjennom bossnettet med de private avfallsaktørene som opererer i Bergen sentrum. Representanter for næringsbyggene som benytter bossnettet rapporterer om gode erfaringer. De private avfallsaktørene har inngått 70 avtaler med sine kunder om bruk av bossnettet. Disse avtalene omfatter 110 brukersteder og antallet næringskunder har steget jevnt gjennom året. Disse kundene har tilgang på større volum i nedkastet enn husholdningskundene, noe som omregnet gir om lag 1000 husholdningsekvivalenter i det første året hvor næring er gitt anledning å bruke bossnettet.

Fremdrift i utbyggingen av ledningsnett og nedkast følger i hovedsak oppsatt plan. Byrådet har vedtatt salg av tomt for terminal/ kontorbygg på Nygårdstangen til BIR AS. Det er ved årsskiftet 2017/18 gitt rammetillatelse til oppføring av bygg på tomten, men det foreligger klage på tillatelsen fra Statens vegvesen, samt at det er uklarheter omkring realisering av rekkefølgekrav. De faktiske forholdene er at det vil bli forsinket oppstart av bossnettet i det grønne området.

Gjennomgang av sluttoppgjør for utførte entrepriser (i delområder) og kontrakter inngått i 2017 viser at prosjektet ligger innenfor avklart ramme. Hensyntatt årlig prisstigning på 3 prosent i 2016 og 2017 er forventet sluttsum endret fra 1.240 mill. kroner til 1.288 mill. kroner. Med avsluttede entrepriser og kontrakter inngått i 2017 er usikkerheten i kostnadsprognosen for hele blått og grønt område ytterligere redusert.

Det er fortsatt stor interesse både nasjonalt og internasjonalt for bossnettet, både omkring bakgrunnen for prosjektet, hvorledes det gjennomføres og driftserfaringer. I 2017 mottok bossnettet miljøprisen i regi av FNs Miljøprogram, «Energy Globe Award Norway 2017».

 

OMDØMME OG MERKEVAREBYGGING

BIR-konsernet gjør årlige målinger både på omdømme og kundetilfredshet. I strategiplanen har vi satt oss som mål at begge skal være på minimum 80 prosent. For 2017 satte vi nok en gang rekord, denne gangen både for omdømmescore og kundetilfredshet. Omdømmescoren endte på 84,9 prosent og kundetilfredsheten nådde en score på 83,4 prosent. Det viser at BIR er et robust selskap som tåler endringer.

 

 
Vi gjennomfører kvartalsvise medieanalyser av alle mediesaker hvor vi er nevnt. I 2017 hadde vi cirka 600 mediesaker om BIR. Vi har et mål om 30 egeninitierte saker i kvartalet. Dette lå vi over i hvert eneste kvartal i 2017.

Vi bruker sosiale medier aktivt og spesielt Facebook. Her har vi passert 19 000 tilhengere. Forbrukertips, gode historier om bosset og ikke minst dialogen med kundene er viktig på Facebook. Vi har også egne sider på Twitter, Instagram og LinkedIn og får stadig flere følgere i disse kanalene. Vi er stolt over at BIR var en av fire finalister da prisen «beste bedrift i sosial medier» ble delt ut på arrangementet Digitaldagen høsten 2017.

Det jobbes bevisst med merkevarebygging av BIR. Holdningsskapende arbeid er viktig for å heve både kunnskap og interesse for det vi driver med. I 2017 fortsatte tilbudet med gratis busstransport til vårt energianlegg i Rådalen for elever på 4. trinnet i alle våre eierkommuner. I 2017 hadde vi 3300 skoleelever på besøk enten på energianlegget i Rådalen eller på en gjenvinningsstasjon. Det positive med gratis busstransport er at vi da får besøk av elever både fra Bergen kommune og de andre BIR-kommunene. Dermed klarer vi å nå ut med informasjon til elever på 4. trinnet i alle våre ni eierkommuner. Tilfredshetsmålingen for omvisningstilbudet taler sitt klare språk med en total score på 5,78 av 6 mulige fra høsten 2016 da evaluering av dette tilbudet for fjerdeklassinger startet.

BIR har tatt en aktiv samfunnsrolle når det gjelder å redusere avfallsmengdene. Et eksempel er samarbeidet med Orkla og NHH der vi ser på hvordan forbrukere kan motiveres til å velge miljøvennlige husholdningsprodukter med emballasje av resirkulert plast. Målet er at emballasjen skal resirkuleres gang på gang i sirkulære verdikjeder. Masterstudenter ved NHH er i gang med undersøkelser og skriver sine avhandlinger om temaet. Et annet eksempel er samarbeidet med InvertaPro der BIR utforsker nye metoder for på en god måte å nyttiggjøre matavfall i første rekke fra næringskunder, og etter hvert for husholdningskunder. Melbillelarver fostres opp på matavfall, som i neste omgang gjøres om til høyverdig protein når larvene høstes.

Et tredje eksempel på dette er kampanjen «Spis opp maten» og «Den store restefesten» som vi arrangerte i september 2017 sammen med Bergen kommune. Til tross for dårlig vær ble det en stor suksess med mange tusen besøkende. I løpet av året er BIR er ute og gir tips og råd om hvordan forbrukerne kan redusere sitt matsvinn. Her har vi etter hvert fått en så sterk stemme at vi både inviteres til debatter og legger opp til debatter selv. Gjennom å vise at vi jobber bevisst med avfallsreduksjon er vi også med og gir merkevaren BIR et bedre omdømme.

BIR tar også en aktiv rolle for å redusere CO₂ ved å utforske mulighetene for karbonfangst ved energianlegget i Rådalen.

Strandrydding og marin forsøpling ble ytterligere aktualisert lokalt og globalt gjennom den såkalte «plasthvalen» som endte sitt liv på Sotra med magen full av plastposer. Vi har videreført avtalen med Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) om å søke om midler for å kunne tilby våre husholdningskunder å levere avfall fra strandrydding gratis til oss. Vi fikk et tilskudd på 405 000 kroner, og vil fortsette å søke økonomiske midler til fortsatt å sette strandrydding og marin forsøpling på dagsorden. Dette er viktig både for å bygge merkevaren BIR, men også for vårt omdømme.

Profilen til BIR, vår visjon og ikke minst kjerneverdiene ligger i bunn i alt vi foretar oss i BIR. Dette er også viktig når vi bygger merket vårt. En tydelig og helhetlig profil gjør at vi lett blir gjenkjent der vi er. Kundene våre vet hva BIR er.

 

 

RAMMEBETINGELSER

FORNYBAR ENERGI

Styret mener det er viktig at restavfall både ut fra miljøhensyn, beredskap og hygieniske årsaker, kanaliseres til lokale energianlegg. Avfallsforbrenning med energiutnyttelse av ressursene lokalt er dessuten viktig for å nå BIR sitt mål om 82 prosent gjenvinning.

Styret er opptatt av at det etableres like forhold mellom norske og utenlandske behandlingsanlegg. Det må gis langsiktige rammebetingelser som gjør det mulig å bygge opp en nasjonal behandlingskapasitet som også står seg i krisesituasjoner der eksport av avfall ikke er mulig.

Styret er opptatt av at BIR og BKK Varme AS sammen skal bidra til å oppfylle nasjonale mål for utvikling og etablering av nye former for fornybar energi. Derfor mener styret at det må gis incentivordninger for å fremme utbygging av fjernvarme i større grad enn i dag.

MILJØGIFTER

Miljøgifter er kjemikalier som er giftige, tungt nedbrytbare og blir konsentrert oppover i næringskjeden og havner i maten som vi spiser. Mange av stoffene kan transporteres med luft- og havstrømmer langt fra utslippskildene.

Utbredelsen av miljøgifter er sterkt økende. Avfall som inneholder miljøgifter kan ikke gjenvinnes. Disse kan kun destrueres gjennom forbrenning.

PRODUSENTANSVAR

Styret mener det er viktig at BIR fortsetter arbeidet for å få produsentene til å dekke en større del av innsamlings- og gjenvinningskostnadene slik det er forutsatt i Forurensningsloven.

BIR vil støtte forslag om å opprette bransjespesifikke offentlig eide oppgjørssentraler.

FRAMTIDSUTSIKTER

BIR skal være et moderne og tillitvekkende selskap, noe som igjen vil danne grunnlag for videre utvikling.

BIR er en bedrift som skal drive etter forretningsmessige prinsipper. For å oppnå dette kreves det ryddighet og integritet i alt vi gjør.

Gjennom oppfyllelse av visjonen skal vi gi innbyggerne i BIR-kommunene et tettere bånd til BIR. Vi ønsker å vise at vår funksjon både er viktig og nyttig for samfunnet. Visjonen indikerer at det er rom for utvidelse av BIR og at vi vil ønske eventuelle nye eierkommuner velkommen.

TAKK TIL ANSATTE

Styret ønsker å takke samtlige ansatte for positiv vilje og arbeidsinnsats i året som har gått.

Motiverte, imøtekommende og endringsvillige medarbeidere er avgjørende for den videre utviklingen av BIR som samfunnsaktør, servicebedrift og ledende avfallsselskap.


Bergen 31. desember 2017 – 09. mai 2018