Indre Hordaland Miljøverk IKS (IHM) og BIR AS har i dag inngått ein intensjonsavtale om å slå seg saman til eit stort avfallskonsern på Vestlandet.

I intensjonsavtalen er det eit mål om at IHM sin lovpålagte verksemd vil bli eit eige aksjeselskap i BIR-konsernet.

- Vi er svært glade for at vi har fått til ein slik avtale seier styreleiar Aslak Sverdrup i BIR-konsernet. - Ein slik samanslåing vil kunne gje synergiar mellom partane og kunne gje eit betre kundeitilbod til innbyggarane i kommunane som i dag vert handsama av partane, seier Sverdrup vidare.

Styreleiar i IHM, Stein Kvarekvål, er også svært nøgd med at ein intensjonsavtale no er inngått; - BIR og IHM har store moglegheiter saman og vi er glade for at ei samanslåing har som føresetnad at det vert etablert biogassanlegg og biopark på Voss.

Konsernsjef Borghild Lekve viser til at ei samanslåing vil kunne gje gevinstar både i form av endå meir effektiv drift for heile konsernet og auka moglegheiter for utvikling. Eit stort konsern har større moglegheiter til å gjennomføre til dømes digital utvikling, miljøeffektive tiltak, osb.

Dagleg leiar i IHM, Jon Grønsberg, er oppteken av at tilbodet til brukarane i Voss, Ulvik og Eidfjord skal vidareførast med same tenestenivå som i dag, men at ei samanslåing med BIR gjer auka moglegheiter for utvikling, ikkje minst digitalt. Utvikling av ein biopark på Voss er også ein moglegheit som kan gjennomførast når ein er ein del av eit større konsern.

 


Borghild Lekve, konsernsjef i BIR og Jon Grønsberg, dagleg leiar i IHM