Kravene til korrekt og trygg håndtering av farlig avfall skjerpes stadig fra myndighetenes side. Som følge av dette endret vi våre mottaksrutiner avvikler ubetjente containere på bensinstasjoner og ber alle husholdningskunder levere farlig avfall gratis til bemannet mottak på BIRs gjenvinningsstasjoner. Dette er for å sikre tryggest mulig håndtering av farlig avfall for våre kunder og vårt mannskap.  

Økt sikkerhet

Å oppbevare miljøfarlig avfall uten å ta særskilte forholdsregler er uforsvarlig. Utfra HMS-hensyn fjernet vi derfor de ubetjente mottakene. Hverken BIR eller kundene hadde god nok kunnskap om hva som ble satt inn i de ubetjente containerne. Vi var bekymret for risikofylte sammenblandinger av stoffer og gassdannelser. Det har vært innlevert avfallstyper som kan utgjøre en fare for kunder, medarbeidere og omgivelser. Et mottak for farlig avfall, plassert på en bensinstasjon, kunne også i seg selv gi økt brannrisiko. I tillegg kunne personer med dårlige hensikter ta seg inn og hente ut avfall som inneholdt miljøfarlige stoffer.

Ordningen med de ubetjente mottakene var avhengig av et samarbeid med bensinstasjoner knyttet til utplassering, registrering og tilsyn. Flere bensinstasjoner ønsket å avslutte samarbeidet ut fra merarbeid og plasshensyn.

Opplysningsplikten må ivaretas 

Bedrifter brukte, ulovlig, de ubetjente mottakene for farlig avfall som kun var for husholdningskunder og var betalt via renovasjonsgebyret. Bedrifter leverte ofte større mengder farlig avfall til de ubetjente mottakene. Alle har i dag opplysningsplikt om hvilket farlig avfall de leverer. Dette var vanskelig å oppfylle på et ubetjent mottak.
Når du leverer farlig avfall på våre gjenvinningsstasjoner, øker det både din og vår sikkerhet fordi risikoen for at stoffer sammenblandes og reagerer med hverandre
blir redusert. Bemannede mottak gir økt trygghet fordi vi da kan spørre kundene om hva de leverer. Kunder oppbevarer ikke alltid farlig avfall i originalemballasjen.
Når avfallet er mottatt er BIR pliktig til å deklarere avfallet elektronisk. Når avfallsstypen er kjent er arbeidet mye enklere å utføre.

Miljødirektoratet krever at alt farlig avfall skal deklareres elektronisk. Når farlig avfall fra bedrifter ble levert til ubetjente mottak, sviktet deklareringen. At bedrifter
brukte ubetjente mottak for husholdningskunder har vært en utfordring i lang tid. Målet med Miljødirektoratets skjerpede krav til at farlig avfall skal være deklarert er få nasjonal kontroll over mengdene farlig avfall på markedet i Norge og oversikt over hvor stor del som går til trygg håndtering. 

Gratis levering til gjenvinningsstasjonene

Åpningstidene til gjenvinningsstasjonene er blitt utvidet de senere årene og alle våre stasjoner har nå bemannet mottak for farlig avfall. Mengden farlig avfall vi får inn på disse har økt, mens mengdene på ubetjente mottak har sunket. Vi vurderer nå å utvide dagens mobile vårruter for innsamling av farlig med flere mobile innsamlingsløsninger for husholdningskunder.