BOSSUG logo Tekststørrelse A A A | BIR logo English| Kontakt oss| Selskaper i BIR| Ledige stillinger| Avfallsløsninger| Presse |
www.bir.no  Kontakt oss  : 55 27 70 50
ÅPENT MAN-FRE: 08 - 16
   OM BOSSUG AS
   BOSSUG TILBYR
   OM SYSTEMENE
   UTBYGGERE
   BRUKERINFORMASJON
Du er her: Skip Navigation LinksBIR.no > Bossug AS > Hvorfor velge bossug? 
 
Hvorfor velge bossug? 
   
Bossug er et moderne og framtidsrettet avfallssystem, som løser de største utfordringene knyttet til den tradisjonelle bossløsningen.  Det er en estetisk, brukervennlig og hygienisk avfallsløsning som kan tilføre boligprosjekter verdi på flere måter.  

 
Før bossug
 
Med bossug

 
Før bossug
 
Med bossug

Av erfaring ser vi at jo tidligere vi kommer inn i ulike prosjekter, jo mer fordeler blir det.

Prinsippet i bossug er at transporten av avfallet skal foregå under bakken. Det krever tilrettelegging av nok plass til tanker, rør og nedkast, samt en tilpasning av gravearbeid som bidrar til effektiv og kostnadseffektiv utbygging av prosjektet som sådan.

Med tidlig innpass i planleggingen av nybyggprosjekter kan dere oppnå store foredeler.

Økonomisk gevinst
Det at våre løsninger legger til rette for at bosslagringen og – håndteringen skal foregå under bakken, kan frigjøre det arealet som ellers må settes av til bossrom/lagringsplass for beholdere og spann. Disse frigjorte arealene vil kunne høyne inntjeningen på prosjektet gjennom at der kan prosjekteres inn flere boliger, parkeringsplasser og/eller mer felles område.

Lav investering
For å finne en optimal bossløsning som blir velfungerende for brukerne samt økonomisk forsvarlig og optimal i forhold til utbyggers budsjetter og investeringsgrad, er det viktig at vi legger opp en god strategi for dimensjonering, plassering og installering av anlegget. Det sentrale her, er at det nødvendige gravearbeidet samkjøres i forhold til annet utbyggings- og gravingsarbeid prosjektet krever.

Trygt og miljøvennlig
Med en optimal plassering av nedkastpunkt og tilkoblingspunkt for sugebilen, vil et bossuganlegg kunne bidra til at boligprosjektet kan profileres med minimal tungtrafikk inne på boområdet. Dette kan underbygge boligprosjekter som trygge, beboer – og barnevennlige samt tilrettelegge for et bedre utemiljø for beboerne.

Andre gode argumenter for å velge bossug:

          Reduserer skadedyrproblematikk

Fordi systemet er et hermetisk lukket system tiltrekker det seg ikke skadedyr eller insekter. Utfordringene knyttet til tilgrising og ubehagelig avfallslukt forsvinner også med vår løsning. 

          Gir et bedre og tryggere utemiljøet

I våre systemer knyttes punktet for innkast av beboernes avfall sammen med punktet for avhenting av avfallet, sammen med et rørsystem. Dette åpner opp for muligheten til å legge punktet for avhenting av avfallet, til områder utenfor boområdet. Dette minsker trafikken av tungtransport der beboerne ferdes og gir sådan et tryggere utemiljø.  

          Bedre brannsikkerhet og økt trygghet

Da all transporten av avfallet skjer under jorden i tette systemer fri for oksygen vil faren for brannutvikling minimeres og gi økt trygghet for beboerne. Bossets tilgjengelighet for uvedkommende med tanke på hærverk og evt brannstiftelse er eliminert.

          Lavere drifts- og bosshåndteringskostnader

Ved installasjon av bossug vil det bli betydelige besparelser knyttet til vaktmestertjenester – renhold av bosspann og avfallsrom.   

        God servicegrad for beboerne, estetisk og hygienisk bosshåndtering

Siden punktet for avhenting av avfall og nedkastpunktet til beboerne er knyttet sammen med et rørsystem, kan vi ta store hensyn til beboernes komfort og behov ved plassering av innkastepunktene.

        Øker trivsel, frigjør fellesareale og øker brukervennligheten nærområdet

Verdifulle arealer som er benyttet til bossrom og lagring av bossbeholdere kan frigjøres – og bidra til for eksempel flere parkeringsplasser, boligareal eller mer fellesområde/utemiljø.

   
   
    Print     Mail

Relatert informasjon

Kontakt oss | Telefon: 815 33 030 | E-post: bir@bir.no

Besøkadresse: Lønningshaugen 6, 5258 Blomsterdalen

Postadresse: Postboks 164, Blomsterdalen, 5868 Bergen