BIR logo Tekststørrelse A A A | BIR logo English| Kontakt oss| Selskaper i BIR| Ledige stillinger| Avfallsløsninger| Presse |
www.bir.no  Kontakt oss  : 815 33 030
ÅPENT MAN-FRE: 08 - 16
   OM BIR AVFALLSENERGI
   ENERGIGJENVINNING
   FJERNVARME
   MJELSTAD MILJØ
Du er her: Skip Navigation LinksBIR.no > BIR Avfallsenergi AS > Miljørapport for 2014 
 
Miljørapport for 2014 
   
BIR Avfallsenergi AS er Bergens største produsent av miljøvennlig energi. Energien kommer innbyggerne i Bergen til gode i form av fjernvarme og elektrisitet.  

I 2014 leverte vi varme til BKK Varmes fjernvarmenett tilsvarende behovet til rundt 23 000 husstander. I tillegg leverte vi elektrisitet til rundt 5 000 husstander. Dette er i tråd med firmaets formål som sier at vi skal:

  • Bidra til bedre luftkvalitet ved produksjon av miljøvennlig energi.
  • I minst mulig grad bidra til negative miljøpåvirkninger.
  • Fremme miljøbevissthet i egen organisasjon og hos kundene.

Energianlegget har konsesjon til å motta og energigjenvinne restavfall fra husholdningskunder, næringsavfall, mindre mengder sykehusavfall og medisinrester, avløpsslam, brukt kulladsorbent fra eget renseanlegg og visse typer bygg- og riveavfall klassifisert som farlig avfall. I 2014 mottok vi totalt 205 000 tonn avfall, fordelt mellom husholdningsavfall og næringsavfall.

Behandlingsmetode

Energianlegget består av to forbrenningsovner med fire rensetrinn hver. Disse er bygget i henholdsvis 1999 og 2010. Ovnene utnytter energien i avfallet til energiproduksjon. Dette er en vesentlig mer miljøvennlig behandlingsmåte enn deponering som var standard behandlingsmåte tidligere. Deponering av avfall frigjør metan, som er en mye mer potent klimagass enn CO2. Avfallet inneholder fornybart karbon (matavfall, klær etc.). Derfor vil en stor del av utslippet av CO2 ved forbrenning ikke bidra til netto økning av CO2 i atmosfæren.

Energiutnyttelse

Energien i avfallet benyttes til å varme opp og fordampe vann som går videre til strømproduksjon og fjernvarme i BKK Varmes fjernvarmenett. I 2014 ble det varmet opp 692 000 tonn vann, med et netto energiinnhold på 517 GWh. Av dette ble det levert 224 GWh til fjernvarmenettet og 95 GWh elektrisitet, i tillegg til intern bruk av damp på energianlegget. Dette gav en energiutnyttelse på 71 prosent, ned fra 73 prosent i 2013. Grunnen til nedgangen er i hovedsak redusert fjernvarmeleveranse på grunn av en mild vinter i 2014. Fjernvarmenettet er fortsatt under utbygging av BKK Varme og i årene fremover vil mer avfallsvarme leveres til nettet. Energianlegget er tilpasset fremtidig fjernvarmekapasitet.

Det brukes ikke noen fossile energikilder til å forbrenne avfallet under normal drift. Det skjer kun i situasjoner der en ovn må stoppes/startes, eller hvis temperaturen i brennkammeret blir for lav. Da benyttes det olje i forbrenningen. I 2014 utgjorde energimengden fra benyttet olje i brennkammeret 1,6 prosent av nettoenergien fra ovnene.

Utslipp

Utslipp fra energianlegget går til luft og vann. Kravene til utslipp er strenge, og til luft er de i samsvar med tilsvarende krav i EU. Til vann er grensene for noen komponenter satt vesentlig strengere enn EU-kravene. Utslipp til både luft og vann ligger generelt lavt, ofte så lavt at de ikke kan måles. Alle våre utslipp til luft og vann ligger tilgjengelige på www.norskeutslipp.no.

Utslipp til luft

Flere komponenter måles kontinuerlig med avanserte målemetoder ved anlegget. Tungmetaller og dioksiner måles to ganger i året. I 2014 ble dette gjort av det akkrediterte firmaet Eurofins fra Danmark. Dette firmaet kontrollerer også at våre kontinuerlige målere viser korrekte verdier. NOX-utslipp fra anlegget er det eneste som ligger i det øvre sjiktet av grenseverdien, rundt 50-70 prosent. De andre komponentene ligger lavere. Normalt fra 0-30 prosent av grensen, mange under ti prosent.

Det har vært svært få problemer knyttet til SO2-konsentrasjonen fra ovnene i 2014. Det ble gjort endringer i 2013, og utslippet av SO2 er mer enn halvert i 2014 i forhold til 2013.

Utslipp til vann

Det tas ukentlige prøver av avløpsvannet fra røykgassrenseprosessen. Disse analyseres av det akkrediterte firmaet Hardanger Miljøsenter AS. Vannet analyseres for kvikksølvinnhold hver uke, mens andre tungmetaller analyseres månedlig. Dette er i tråd med vår utslippstillatelse.

I løpet av høsten 2014 har det vært noen problemer knyttet til kadmiumkonsentrasjonen i avløpsvannet. Vi har også hatt utfordringer med dette stoffet tidligere, men knyttet til en annen del av renseanlegget. Spesifikt var problemet en pH-verdi som lå litt for lavt, noe som førte til at det siste filteret i renseprosessen ikke fungerte optimalt. Vi har hatt ekstra fokus på dette siden vi fant løsningen og så langt har resultatene vært gode. Kadmiumverdiene har vært under grensen etter at vi løste problemet.

Klager

Vi har mottatt to naboklager i løpet av 2014.

Restprodukter

I likhet med enhver annen ovn er det igjen aske etter forbrenningen av avfallet. Denne mengden utgjør ca. 20-25 prosent av den totale avfallsmengden som er mottatt ved anlegget. Mengden restprodukter fordeler seg mellom bunnaske, flyveaske, metall, kulladsorbent og filterkake fra vannrenseanlegget. I 2014 ble all bunnaske levert til BIR Avfallsenergis deponi Mjelstad Miljø på Osterøy. Det ble levert 45 000 tonn bunnaske, og rundt 5 500 tonn ulike metaller ble sortert ut fra dette og levert til gjenvinning. Bunnasken ble deponert i eget opplag på deponiet i henhold til konsesjon. Rundt 30 tonn adsorbent fra renseprosessen ble skilt ut og brent i energianlegget. Flyveaske og filterkake utgjorde henholdsvis 6 500 og 770 tonn, og ble håndtert og deklarert som farlig avfall. Dette ble levert til godkjent behandling hos NOAH AS på Langøya i Vestfold.

Utslippsavgift

Energianlegget er pålagt å betale avgift for utslippene av NOX. BIR Avfallsenergi er medlem av Næringslivets NOX-fond, som gir fritak for NOX avgift men krever en innbetaling til fondet på 4 kr/kg. Pengene som dette fondet får inn går til NOX-reduserende tiltak i industrien og transportsektoren.

Det ble innbetalt totalt 658 000 kroner til NOX-fondet i 2014.

Endring av utslippstillatelsen

I mai 2014 fikk BIR Avfallsenergi tillatelse til å behandle visse typer farlig avfall fra bygg- og anleggsvirksomhet. Avfallstypene det gjelder er: vinduer som kan inneholde lim med klorparafiner, impregnert trevirke, gulvbelegg som kan inneholde plastmyknere (ftalater) og isolasjonsmaterialer som kan inneholde flammehemmere. Disse avfallstypene skal ikke behandles separat i anlegget, men blandes sammen med det vanlige restavfallet i mottaket. Slik sikres det at det kun går små mengder av dette avfallet inn i ovnene til enhver tid.

For å dokumentere at behandlingen er trygg er det satt opp et eget måleprogram til luft, vann og bunnaske. Det innebærer en analyse av alle aktuelle stoffer både før noe avfall blandes inn og mens alle avfallstypene brennes samtidig. De første testene ble gjennomført i juni og november 2014.

Det ble ikke mottatt noe avfall av denne typen før testmålingene i november. Da ble det levert totalt 83 tonn som ble blandet inn og brent samtidig som alle relevante utslipp ble målt. Dette tilsvarte cirka fem prosent av den totale mengden som ble brent i løpet av de tre dagene testingen pågikk.

Resultatene fra disse analysene viste få forskjeller mellom prøvene tatt uten innblanding og under testingen med innblanding av det aktuelle avfallet. 89 ulike stoffer ble analysert i forbindelse med testen, og mange av disse lå under deteksjongrensen, altså på et så lavt nivå at det ikke kan måles. Alle resultatene skal i 2015 samles i en rapport som oversendes til Fylkesmannens Miljøvernavdeling.

For å øke datagrunnlaget er det også planlagt en måling i 2015 som skal gjennomføres på samme måte som i november 2014.


 

   
   
    Print     Mail

Relatert informasjon

Kontakt oss | Telefon: 815 33 030 | E-post: bir@bir.no | Faks: 55 27 77 01

Besøkadresse: Conrad Mohrs veg 15

Postadresse: BIR Avfallsenergi AS, Postboks 6004, 5892 Bergen