BIR logo Tekststørrelse A A A | BIR logo English| Kontakt oss| Selskaper i BIR| Ledige stillinger| Avfallsløsninger| Presse |
www.bir.no  Kontakt oss  : 815 33 030
ÅPENT MAN-FRE: 08 - 16
   OM BIR AVFALLSENERGI
   ENERGIGJENVINNING
   FJERNVARME
   MJELSTAD MILJØ
Du er her: Skip Navigation LinksBIR.no > BIR Avfallsenergi AS > Miljørapport for 2013 
 
Miljørapport for 2013 
   
BIR Avfallsenergi AS er Bergens største produsent av miljøvennlig energi. Energien kommer innbyggerne i Bergen til gode i form av fjernvarme og elektrisitet.  

I 2013 produserte vi varme til BKK Varmes fjernvarmenett tilsvarende oppvarmingsbehovet til rundt 24 000 husstander. I tillegg produserte vi elektrisitet til rundt 5 000 husstander.
Dette er i tråd med selskapets formål som sier at vi skal:
:

  • bidra til bedre luftkvalitet ved produksjon av miljøvennlig energi
  • i minst mulig grad bidra til negative miljøpåvirkninger
  • fremme miljøbevissthet i egen organisasjon og hos kundene

Energianlegget har konsesjon til å motta og energigjenvinne husholdningsavfall og næringsavfall etter materialgjenvinning, mindre mengder sykehusavfall og medisinrester, avløpsslam og brukt kulladsorbent fra eget renseanlegg. I  2013 mottok vi
totalt 211 000 tonn avfall, fordelt mellom husholdningsavfall og næringsavfall.


Behandlingsmetode
Energianlegget består av to forbrenningsovner, bygget i henholdsvis 1999 og 2010. Ovnene utnytter energien i avfallet til energiproduksjon og er en vesentlig mer miljøvennlig
behandlingsmåte enn deponering som var standard behandlingsmåte
tidligere. Deponering av avfall frigjør metan, som er en mye mer potent klimagass enn CO2.

Avfallet inneholder fornybart karbon (matavfall, klær etc.) og derfor vil en stor del av utslippet av CO2 ved forbrenning, ikke bidra til netto økning av CO2 i atmosfæren.


Energiutnyttelse
Energien i avfallet benyttes til å varme opp og fordampe vann som går videre til strømproduksjon og fjernvarme. I 2013 ble det varmet opp 700 000 tonn vann, med et netto energiinnhold på 525 GWh. Av dette ble det levert 236 GWh til BKK Varmes
fjernvarmenett og 95 GWh elektrisitet, i tillegg til intern bruk av damp på energianlegget. Dette gav en energiutnyttelse på 73 prosent, opp fra 71 prosent i 2012. Det har aldri før blitt
levert mer energi fra energianlegget. Fjernvarmenettet er fortsatt under utbygging av
BKK Varme og i årene fremover vil mer avfallsvarme leveres til nettet. Energianlegget er
tilpasset fremtidig fjernvarmekapasitet.

Det brukes ikke noen fossile energikilder til å forbrenne avfallet under normal drift. Kun i situasjoner der en ovn må stoppes/startes, eller hvis temperaturen i brennkammeret
blir for lav benyttes det olje i forbrenningen. I 2013 utgjorde energimengden fra benyttet olje i brennkammeret 0,7 prosent av nettoenergien fra ovnene.

Utslipp
Utslipp fra energianlegget går til luft og vann. Kravene til
utslipp er strenge, og til luft er de i samsvar med tilsvarende
krav i EU. Til vann er grensene for noen komponenter satt
vesentlig strengere enn EU-kravene. Utslipp til både luft og
vann ligger generelt lavt, og ofte så lavt at de ikke kan måles.
Alle våre utslipp til luft og vann ligger tilgjengelige på www.
norskeutslipp.no.


Utslipp til luft
Flere komponenter måles kontinuerlig med avanserte målemetoder ved anlegget. Tungmetaller og dioksiner måles to ganger i året. I 2013 ble dette gjort av det akkrediterte
firmaet Force Technologies fra Danmark. Dette firmaet kontrollerer også at våre kontinuerlige målere viser korrekte verdier. NOx-utslipp fra anlegget er de eneste som ligger
i det øvre sjiktet av grenseverdien, rundt 50-70 prosent av tillatt utslipp. De andre komponentene ligger lavere, normalt fra 0-30 prosent av grensen, mange under ti prosent. I
likhet med i 2012, har det også i 2013 vært tidvis problemer med SO2-konsentrasjonen fra den ene av våre to ovner. Problemet viste seg å være mer komplisert enn antatt i
2012. Utfordringer knyttet til feilsøking mens ovnen var i normal drift gjorde at det tok tid å finne frem til en løsning på problemet . Løsningen ble en endring av to rensetrinn
som har bedret systemets evne til å fange opp SO2. Dette har så langt gitt gode resultater. Det er også verdt å merke seg at dette problemet ikke har ført til en økning av alle
utslippsverdiene, men har vært spesifikt knyttet til SO2 verdien.

Utslipp til vann
Det tas ukentlige prøver av avløpsvannet fra røykgassrenseprosessen,
disse analyseres av det akkrediterte firmaet Hardanger Miljøsenter AS. Vannet analyseres for kvikksølvinnhold hver uke, mens andre tungmetaller analyseres månedlig. Dette er i tråd med vår utslippstillatelse. På slutten av 2013 oppstod det et problem med det første av
totalt fire rensetrinn for spillvann fra røykrenseprosessen. Dette førte til brudd på grenseverdien for kadmium og sink. Løsningen bestod i å forbedre reaksjonsbetingelsene i det aktuelle rensetrinnet slik at tungmetallene i vannet kunne bli fanget opp i større grad. Dette ble utført i januar 2014.

Klager
Det har blitt mottatt en klage på støy fra energianlegget i mai
2013.

Restprodukter
I likhet med enhver annen ovn er det aske igjen etter forbrenningen av avfallet. Denne mengden utgjør ca. 20-25 prosent av den totale avfallsmengden som er mottatt ved
anlegget. Mengden restprodukter fordeler seg mellom bunnaske, flyveaske, metall, kulladsorbent og filterkake fra vannrenseanlegget. I 2013 ble all bunnaske levert til
BIR Avfallsenergis deponi Mjelstad Miljø på Osterøy for utsortering av metaller og sluttbehandling. Det ble levert 44 000 tonn bunnaske, og rundt 4 000 tonn ulike metaller ble
sortert ut fra dette og levert til gjenvinning. Bunnasken ble deponert i eget opplag på deponiet i henhold til konsesjon. Rundt 31 tonn adsorbent fra renseprosessen ble skilt ut
og brent i energianlegget. Flyveaske og filterkake utgjorde henholdsvis 6 500 og 550 tonn, og ble håndtert og deklarert som farlig avfall. Dette ble levert til godkjent behandling hos
NOAH AS på Langøya i Vestfold.

Utslippsavgift
Energianlegget er pålagt å betale avgift for utslippene av NOx. BIR Avfallsenergi er medlem av Næringslivets NOxfond, som gir fritak for NOx avgift men krever en innbetaling
til fondet på 4 kr/kg. Pengene som dette fondet får inn går til NOx-reduserende tiltak i industrien og transportsektoren. Det ble innbetalt totalt 670 000 kroner til NOx-fondet i 2013.

Energiledelse
BIR Avfallsenergi søkte mot slutten av 2012 Enova om støtte til å gjennomføre «Introduksjon til energiledelse», et program som retter seg mot bedrifter som ønsker å få bedre
kontroll på energibruken sin og sette arbeidet med energi inn i et kontinuerlig system. Denne kartleggingen ble i stor grad gjennomført i 2013, og har ført til identifisering av ulike
tiltak som kan føre til en økt energileveranse fra anlegget. Disse tiltakene vil det bli jobbet videre med i årene fremover. Systemene for overvåkning av energibruken har ikke blitt
endret i noen stor grad, siden dette er tall som vi har hatt
god kontroll på også før dette programmet ble gjennomført.

   
   
    Print     Mail

Relatert informasjon

Kontakt oss | Telefon: 815 33 030 | E-post: bir@bir.no | Faks: 55 27 77 01

Besøkadresse: Conrad Mohrs veg 15

Postadresse: BIR Avfallsenergi AS, Postboks 6004, 5892 Bergen