BIR logo Tekststørrelse A A A | BIR logo English| Kontakt oss| Selskaper i BIR| Ledige stillinger| For utbyggere| Presse |
www.bir.no  Kontakt oss  : 815 33 030
ÅPENT MAN-FRE: 08 - 16
   OM BIR AVFALLSENERGI
   ENERGIGJENVINNING
   FJERNVARME
   MJELSTAD MILJØ
Du er her: Skip Navigation LinksBIR.no > BIR Avfallsenergi AS > Miljørapport for 2012 
 
Miljørapport for 2012 
   
BIR Avfallsenergi AS er Bergens største produsent av miljøvennlig energi. Energien kommer innbyggerne i Bergen til gode i form av fjernvarme og elektrisitet.  

I 2012 leverte vi fjernvarme tilsvarende oppvarmingsbehovet til over 20 000 husstander og elektrisitet til over 5 000 husstander. Dette er i tråd med firmaets formål som sier at vi skal:

  • bidra til bedre luftkvalitet ved produksjon av miljøvennlig energi
  • i minst mulig grad bidra til negative miljøpåvirkninger
  • fremme miljøbevissthet i egen organisasjon og hos kundene

Energianlegget har konsesjon til å motta og energigjenvinne husholdningsavfall og næringsavfall etter materialgjenvinning, mindre mengder sykehusavfall og medisinrester, avløpsslam og brukt kulladsorbent fra eget renseanlegg. I 2012 mottok vi totalt 195 000 tonn avfall, fordelt mellom husholdningsavfall og næringsavfall.

Behandlingsmetode
Energianlegget består av to forbrenningsovner, bygget i 1999 og 2010. Ovnene utnytter energien i avfallet til energiproduksjon og dette er en vesentlig bedre behandlingsmåte enn deponering som var standard behandlingsmåte tidligere. Dette er fordi avfall som deponeres frigjør metan. Denne gassen er en mye mer potent klimagass enn CO2. Avfallet inneholder fornybart karbon (matavfall, klær etc.) og derfor vil en stor del av utslippet av CO2 ved forbrenning, ikke bidra til netto økning av CO2 i atmosfæren

Energiutnyttelse
Energien i avfallet benyttes til å koke opp og fordampe vann som går videre til strømproduksjon og fjernvarme. I 2012 ble det kokt opp 650 000 tonn vann, med et netto energiinnhold på 486 GWh. Av dette ble det levert 214 GWh til fjernvarmenettet og 85 GWh elektrisitet, i tillegg til intern bruk på energianlegget. Dette gav en energiutnyttelse på 71 %, et godt hopp opp fra 62 % i 2011. Økningen kommer av at mer energi har blitt levert til fjernvarmenettet, en større mengde elektrisitet har blitt produsert og vi har brent mer avfall til rett tid i løpet av året. Fjernvarmenettet er fortsatt under utbygging av BKK Varme og i årene fremover vil mer avfallsvarme leveres til nettet. Energianlegget er tilpasset fremtidig fjernvarmekapasitet.

Utslipp
Utslippene fra energianlegget går til luft og vann. Kravene til utslippene er strenge, og til luft er de i samsvar med tilsvarende krav i EU. Til vann er grensene for noen komponenter satt vesentlig strengere enn EU-kravene. Utslippene til både luft og vann ligger generelt lavt, og ofte så lavt at de ikke kan måles. Les mer om dette under eget menypunkt som heter utslipp.

Utslipp til luft
Flere komponenter måles kontinuerlig med avanserte målemetoder ved anlegget. Tungmetaller og dioksiner måles to ganger i året. I 2012 ble dette gjort av det akkrediterte firmaet Force Technologies fra Danmark. Dette firmaet kontrollerer også at våre kontinuerlige målere viser korrekte verdier. NOX utslippene fra anlegget er de eneste som ligger i det øvre sjiktet av grenseverdien, rundt 50-70 %. De andre komponentene ligger lavere, normalt fra 0-30 % av grensen, mange under 10 %. I 2012 har vi hatt tidvis tekniske problemer med et rensetrinn som har ført til noen overskridelser av grenseverdien for SO2. Problemet var sammensatt av flere faktorer, men ble endelig løst høsten 2012.

Utslipp til vann
Det tas ukentlige prøver av renseprosessen for røykgass fra avløpsvann. Disse analyseres av det akkrediterte firmaet Hardanger Miljøsenter AS. Vannet analyseres for kvikksølv hver uke, mens andre tungmetaller analyseres månedlig. Dette er i tråd med vår utslippstillatelse. I 2012 har det vært to overskridelser av det ekstra strenge kravet for kadmium som er gitt av fylkesmannens miljøvernavdeling. Analyseresultatene var lave før overskridelsen og har vært lave siden, så dette har ikke vært et vedvarende problem.

Klager
Det har blitt mottatt to klager på lukt fra energianlegget i starten av 2012 og en klage på støy i slutten av året.

Restprodukter
I likhet med enhver annen ovn så er det igjen aske etter forbrenningen av avfallet. Denne mengden utgjør totalt ca. 20-25 % av den totale avfallsmengden som er mottatt ved anlegget. Mengden restprodukter fordeler seg mellom bunnaske, flyveaske, metall, kulladsorbent og filterkake fra vannrenseanlegget. I 2012 ble all bunnaske levert til BIR Avfallsenergis deponi Mjelstad Miljø på Osterøy for utsortering av metaller og sluttbehandling. Det ble levert 44 000 tonn bunnaske, og rundt 4 400 tonn ulike metaller ble sortert ut fra dette og levert til gjenvinning. Bunnasken ble deponert i eget opplag på deponiet i henhold til konsesjon. Rundt 34 tonn adsorbent fra renseprosessen ble skilt ut og brent i energianlegget. Flyveaske og filterkake utgjorde henholdsvis 6 200 og 600 tonn, og ble håndtert og deklarert som farlig avfall. Dette ble levert til godkjent behandling hos NOAH AS på Langøya i Vestfold.

Utslippsavgift
Energianlegget er pålagt å betale avgift for utslippene av NOX. BIR Avfallsenergi er medlem av Næringslivets NOX-fond, som gir fritak for NOX avgift men som krever en innbetaling til fondet på 4 kr/kg. Pengene som dette fondet får inn går til NOX reduserende tiltak i industrien og transportsektoren.

Det ble innbetalt totalt 565 000 kroner til NOX-fondet i 2012. BIR Avfallsenergi fikk også utbetalt totalt 1 800 000 kr fra NOX-fondet som investeringsstøtte for tiltak som ble installert i forbindelse med byggingen av ovnslinje 2 i 2010. Beregnet utslippsreduksjon som følge av tiltaket er ca. 70 tonn NOX årlig.

   
   
    Print     Mail

Relatert informasjon

Kontakt oss | Telefon: 815 33 030 | E-post: bir@bir.no | Faks: 55 27 77 01

Besøkadresse: Conrad Mohrs vei 15

Postadresse: BIR Avfallsenergi AS, Postboks 6004 Bedriftssenter, 5892 Bergen